Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επανέναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών έπειτα από μια εβδομάδα ανακωχής

Η ανα­κω­χή η οποία τέθη­κε σε ισχύ την 24η Νοεμ­βρί­ου ανά­με­σα στον στρα­τό του Ισρα­ήλ και το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς, στην εξου­σία στη Λωρί­δα της Γάζας, έλα­βε τέλος σήμε­ρα, οι μάχες ξανάρ­χι­σαν, δια­πί­στω­σαν δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου στον παλαι­στι­νια­κό θύλακο.

Η ισχύς της συμ­φω­νί­ας των δυο πλευ­ρών εξέ­πνευ­σε στις 07:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ανα­κοι­νω­θέν με το οποίο γνω­στο­ποί­η­σε πως «ξαναρ­χί­ζει τη μάχη ενα­ντί­ον της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας».

Η επτα­ή­με­ρη ανα­κω­χή, που ξεκί­νη­σε στις 24 Νοεμ­βρί­ου και παρα­τά­θη­κε δύο φορές, επέ­τρε­ψε την ανταλ­λα­γή δεκά­δων ομή­ρων που κρα­τά η Χαμάς στη Γάζα με αντάλ­λαγ­μα δεκά­δες Παλαι­στί­νιους κρα­τού­με­νους, ενώ διευ­κό­λυ­νε την είσο­δο στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Παλαι­στι­νια­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έκα­ναν λόγο για πλήγ­μα­τα της ισραη­λι­νής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας και του πυρο­βο­λι­κού ενα­ντί­ον της Λωρί­δας της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

Σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση της Χαμάς, έξι άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή ενα­ντί­ον της Ράφα, στο νότιο τμή­μα του θύλα­κα, κοντά στα σύνο­ρα με την Αίγυπτο.

Εξάλ­λου, όπως δήλω­σε για­τρός στο νοσο­κο­μείο Άχλι Άραμπ, δύο παι­διά σκο­τώ­θη­καν σε αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή στην πόλη της Γάζας.

Στη Χαν Γιού­νις, στο νότιο τμή­μα της Γάζας, αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας δήλω­σε στο Reuters ότι ακού­ει σφο­δρούς βομ­βαρ­δι­σμούς και βλέ­πει καπνό να υψώ­νε­ται από το ανα­το­λι­κό τμή­μα της πόλης. Ο ίδιος πρό­σθε­σε ότι κάτοι­κοι φεύ­γουν από την περιο­χή και κατευ­θύ­νο­νται προς το δυτι­κό τμή­μα της Χαν Γιού­νις ανα­ζη­τώ­ντας καταφύγιο.

Εικό­νες που αναρ­τή­θη­καν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έδει­χναν πυκνά σύν­νε­φα καπνού να υψώ­νο­νται πάνω από τον πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νο καταυ­λι­σμό Τζα­μπά­λια στη Γάζα.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­βε­βαί­ω­σε ότι αερο­σκά­φη του πλήτ­τουν στό­χους της Χαμάς στη Γάζα.

Από την πλευ­ρά του ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επε­σή­μα­νε ότι με την επα­νά­λη­ψη των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων το Ισρα­ήλ δεσμεύ­ε­ται να πετύ­χει τους στό­χους του στον πόλεμο.

 

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο