Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επαναλαμβάνεται η εις βάρος του ΚΚ Πολωνίας με την κατηγορία της «προπαγάνδας της κομμουνιστικής ιδεολογίας»

Tη Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου επα­να­λαμ­βά­νε­ται η δίκη σε βάρος του ΚΚ Πολω­νί­ας και των στε­λε­χών του που διαρ­κεί πάνω από 2 χρό­νια, με την κατη­γο­ρία της «προ­πα­γάν­δας της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας» στην εφη­με­ρί­δα «Brzask» και στην ιστο­σε­λί­δα του ΚΚ Πολω­νί­ας με απει­λές για φυλά­κι­ση 2 ετών.

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του κατα­δι­κά­ζει και καταγ­γέλ­λει αυτές τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές διώ­ξεις και κάθε είδους απα­γό­ρευ­ση ή περιο­ρι­σμό της δρά­σης των Πολω­νών κομμουνιστών.

Τη Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου στις 11 το πρωί αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ευρω­βου­λευ­τή του Κώστα Παπα­δά­κη, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πολω­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να, προ­κει­μέ­νου να επι­δώ­σει ψήφι­σμα στον πρέ­σβη της Πολω­νί­ας στην Ελλά­δα και δια μέσου αυτού στην πολω­νι­κή κυβέρνηση.

 

Πολω­νία, 28 χρό­νια μετά την αντε­πα­νά­στα­ση: Αντι­κομ­μου­νι­σμός, Φασι­σμός και… άγιος ο Θεός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο