Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επαναπατρίστηκαν στην Ελευσίνα οι πρώτοι 17 Έλληνες από το Σουδάν

Δεκα­ε­πτά άτο­μα (13 Έλλη­νες, 4 άλλοι υπή­κο­οι σύζυ­γοι Ελλή­νων), μετα­ξύ των οποί­ων τρία παι­διά και ένας τραυ­μα­τί­ας χει­ρουρ­γη­μέ­νος στα πόδια, έφτα­σαν στην 112 Πτέ­ρυ­γα Μάχης σήμε­ρα, Τρί­τη 25 Απρι­λί­ου, στις 10:30. Την απο­στο­λή υπο­δέ­χθη­καν ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, αρμό­διος για θέμα­τα Από­δη­μου Ελλη­νι­σμού, Ανδρέ­ας Κατσα­νιώ­της, και ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ, στρα­τη­γός Κων­στα­ντί­νος Φλώρος.

Οι 17 ανα­χώ­ρη­σαν χθες από το Τζι­μπου­τί και μέσω Ασουάν της Αιγύ­πτου έφτα­σαν σήμε­ρα στην Ελευσίνα.

Άλλοι 7 πολί­τες της Ελλά­δας και μέλη των οικο­γέ­νειών τους απε­γκλω­βί­στη­καν από το Σου­δάν και έφθα­σαν στην Ιορδανία

Χθες, η ελλη­νι­κή απο­στο­λή, με επι­κε­φα­λής τον υφυ­πουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκο Χαρ­δα­λιά, προ­σγειώ­θη­κε με μετα­γω­γι­κό αερο­σκά­φος C‑27J Spartan της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στο αερο­δρό­μιο του Τζι­μπου­τί. Εκεί, τους υπο­δέ­χθη­καν ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών και Διε­θνούς Συνερ­γα­σί­ας της Δημο­κρα­τί­ας του Τζι­μπου­τί, Mahamoud Ali Youssouf, η επι­κε­φα­λής της αντι­προ­σω­πεί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στο Τζι­μπου­τί, Sylvie Tabesse, και η πρέ­σβει­ρα της Ελλά­δας στην Αιθιο­πία, Άννα Φάρου.

Εκ μέρους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, ο κ. Χαρ­δα­λιάς ευχα­ρί­στη­σε την κυβέρ­νη­ση του Τζι­μπου­τί για τη αμέ­ρι­στη φρο­ντί­δα και παρο­χή διευ­κο­λύν­σε­ων σε κάθε τομέα στους Έλλη­νες που έφτα­σαν από το Σουδάν.

Σε εξέ­λι­ξη και δεύ­τε­ρη επιχείρηση

Με εντο­λή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη δεύ­τε­ρη απο­στο­λή επα­να­πα­τρι­σμού με ναυ­λω­μέ­νη πολι­τι­κή πτή­ση (Lifeline) δια­σω­λη­νω­μέ­νου Έλλη­να τραυ­μα­τία, ο οποί­ος χει­ρουρ­γή­θη­κε χθες σε γαλ­λι­κό στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο. Η κατά­στα­σή του κρί­νε­ται σοβα­ρή αλλά στα­θε­ρή, ενώ πρέ­πει να χει­ρουρ­γη­θεί πάλι εντός 48 ωρών. Στο αερο­σκά­φος θα επι­βι­βα­στεί και ο έφη­βος γιος του.

Ο υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, σε συνε­χή επα­φή με το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων του ΓΕΕΘΑ, παρα­μέ­νει στο Ασουάν για συντο­νι­σμό και παρα­κο­λού­θη­ση της επι­χεί­ρη­σης επα­να­πα­τρι­σμού των υπό­λοι­πων Ελλήνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο