Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επαναπροωθήσεις της Ιταλία σε «μπουντρούμια» ελληνικών εμπορικών πλοίων (ΦΩΤΟ)

Ρεπορ­τάζ απο­κα­λύ­πτει το pushbacks της Ιτα­λί­ας με ελλη­νι­κά πλοία υπό απάν­θρω­πες συν­θή­κες. Αιτού­ντες άσυ­λο ‑ανά­με­σά τους γυναί­κες και παι­διά–  κρα­τού­νται στα αμπά­ρια, δεμέ­νοι και με χειροπέδες. 

Δίνουν και παίρ­νουν οι καταγ­γε­λί­ες τα τελευ­ταία χρό­νια για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις, βασα­νι­σμούς και απάν­θρω­πες κρα­τή­σεις προ­σφύ­γων και μετα­να­στών αιτού­ντων άσυ­λο από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., πολ­λές φορές με την επί­γνω­ση, ανο­χή, συγκά­λυ­ψη ακό­μη και την ενερ­γή συμ­με­το­χή της ευρω­παϊ­κής συνο­ριο­φυ­λα­κής της FRONTEX.

Τελευ­ταία απο­κά­λυ­ψη, αυτή για το οργα­νω­μέ­νο δίκτυο παρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων αιτού­ντων άσυ­λο στην καρ­διά της ΕΕ, με τη χρή­ση εμπο­ρι­κών πλοί­ων, στα αμπά­ρια των οποί­ων κρα­τού­νται, μέσα σε κοντέι­νερ ή σε αυτο­σχέ­δια κελιά αιτού­ντες άσυλο.

Τα στοι­χεία έφε­ρε στο φως ρεπορ­τάζ που έγι­νε από τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ομά­δα Lighthouse Reports, σε συνερ­γα­σία με τις ομά­δες και Μέσα SRF, ARD Monitor, Al Jazeera, Il Domani και Solomon. Το ρεπορ­τάζ περιέ­χει πλή­θος ντο­κου­μέ­ντων, φωτο­γρα­φιών, προ­σω­πι­κών μαρ­τυ­ριών και βίντεο από το εσω­τε­ρι­κό των πλω­τών φυλακών.

Το ρεπορ­τάζ ανα­φέ­ρει ότι όσοι εντο­πί­ζο­νται από τις αρχές των χωρών μελών της Ε.Ε. στοι­βά­ζο­νται σε εμπο­ρι­κά πλοία του ελλη­νι­κού ναυ­τι­λια­κού ομί­λου Attica Group. Η καταγ­γε­λία αφο­ρά τα πλοία «Superfast I», «Superfast II» και «Asterion II». Τα πλοία αυτά πραγ­μα­το­ποιούν συστη­μα­τι­κά δρο­μο­λό­για από την Ιτα­λία στην Ελλά­δα, μετα­φέ­ρο­ντας τους πρό­σφυ­γες, μεγά­λο ποσο­στό των οποί­ων είναι γυναί­κες και παι­διά, προς την Ελλά­δα, σε άθλιες συν­θή­κες, δεμέ­νους σε ταξί­δια που μπο­ρεί να διαρ­κούν ακό­μη και ημέ­ρες ολό­κλη­ρες. Δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται ποια είναι η τύχη των ανθρώ­πων αυτών στη συνέχεια.

Το ρεπορ­τάζ ανα­φέ­ρει ότι το ιτα­λι­κό κρά­τος βρί­σκε­ται πίσω από αυτό το σύστη­μα, ενώ είναι γνω­στό ότι το 2014, το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των έκρι­νε ότι η Ιτα­λία επέ­στρε­φε παρά­νο­μα αιτού­ντες άσυ­λο στην Ελλά­δα με αυτόν τον τρό­πο, στε­ρώ­ντας τους την ευκαι­ρία να υπο­βά­λουν αίτη­ση ασύ­λου. Οκτώ χρό­νια μετά, παρά το γεγο­νός ότι οι ιτα­λι­κές αρχές έχουν επα­νει­λημ­μέ­να ισχυ­ρι­στεί ότι αυτή η πρα­κτι­κή έχει τερ­μα­τι­στεί το ρεπορ­τάζ δια­πι­στώ­νει ότι συνεχίζεται.

Ο Βέν­ζελ Μιχάλ­σκι, διευ­θυ­ντής του Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των στη Γερ­μα­νία, έθι­ξε το ζήτη­μα της συνε­νο­χής της ΕΕ, λέγο­ντας ότι τα ευρή­μα­τα έδει­ξαν πώς «η Ευρώ­πη ανέ­χε­ται αυτά τα περιστατικά».

Σύμ­φω­να με μια διμε­ρή συμ­φω­νία «επα­νεισ­δο­χής» μετα­ξύ της ιτα­λι­κής και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης – η οποία ισχύ­ει από το 1999, παρό­λο που δεν έχει επι­κυ­ρω­θεί από το ιτα­λι­κό κοι­νο­βού­λιο – η Ιτα­λία μπο­ρεί να επι­στρέ­ψει στη χώρα τους μετα­νά­στες χωρίς έγγρα­φα που έχουν φτά­σει από την Ελλά­δα. Ωστό­σο, αυτό δεν μπο­ρεί να εφαρ­μο­στεί σε όσους ζητούν άσυλο.

Όμως η έρευ­να δια­πί­στω­σε ότι αιτού­ντες άσυ­λο από το Αφγα­νι­στάν, τη Συρία και το Ιράκ έχουν υπο­βλη­θεί σε αυτή τη μετα­χεί­ρι­ση τους τελευ­ταί­ους 12 μήνες. Τα στοι­χεία που δόθη­καν από τις ελλη­νι­κές αρχές δεί­χνουν ότι εκα­το­ντά­δες έχουν υπο­στεί αυτή τη δια­δι­κα­σία τα τελευ­ταία δύο χρό­νια, με 157 άτο­μα να επέ­στρε­ψαν από την Ιτα­λία στην Ελλά­δα το 2021 και 74 το 2022 – αν και οι ειδι­κοί πιστεύ­ουν ότι οι πραγ­μα­τι­κοί αριθ­μοί μπο­ρεί να είναι πολύ διαφορετικοί.

Εικόνες από το εσωτερικό των πλοίων-φυλακών

To Lighthouse Report δια­πί­στω­σε ότι στα πλοία του ελλη­νι­κού ομί­λου οι κρα­τού­με­νοι πρό­σφυ­γες στοι­βά­ζο­νται σε κλει­στο­φο­βι­κά ασφυ­κτι­κά κλου­βιά και μεταλ­λι­κά δωμά­τια, όπου το καλο­καί­ρι ειδι­κά επι­κρα­τούν ανυ­πό­φο­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες. Τους δίνο­νται μόνο μερι­κά χαρ­τό­νια για να ξαπλώ­σουν ‑δεν φτά­νουν καν για όλους- και μονά­χα ένα μπου­κά­λι νερό στον καθέ­να χωρίς καθό­λου φαγητό.

Ακό­μη, πολ­λούς τους δένουν με χει­ρο­πέ­δες με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν καν να κου­νη­θούν, ανα­φέ­ρει το ρεπορτάζ

Εκτός από μαρ­τυ­ρί­ες και οπτι­κoα­κου­στι­κά ντο­κου­μέ­ντα, οι δημο­σιο­γρά­φοι έλα­βαν μαρ­τυ­ρί­ες εργα­ζο­μέ­νων των πλοί­ων οι οποί­ες επι­βε­βαιώ­νουν την υφι­στά­με­νη κατά­στα­ση. Ανέ­φε­ραν τις τοπο­θε­σί­ες ως «φυλα­κές».

Πηγή: efsyn.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο