Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επαναπροωθεί η Ελλάδα παράνομα πρόσφυγες στην Τουρκία;

To oρμη­τι­κό ποτά­μι του Έβρου είναι το φυσι­κό σύνο­ρο Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας. Όταν πέφτει ο ήλιος πυκνά σύν­νε­φα καλύ­πτουν τα νερά του Έβρου, ενώ οι θερ­μο­κρα­σί­ες είναι ορια­κά πάνω από το μηδέν. Το ειδυλ­λια­κό χει­με­ρι­νό τοπίο συμπλέ­κε­ται όμως με το δρά­μα των προ­σφύ­γων, οι οποί­οι κατα­φθά­νουν εδώ αθρόα, επι­λέ­γο­ντας να δια­σχί­σουν τα επι­κίν­δυ­να νερά του Έβρου από το να κατα­λή­ξουν σε ένα από τα δια­βό­η­τα hot-spot των νησιών, της Λέσβου, της Σάμου ή της Χίου. Πολ­λοί το πλη­ρώ­νουν με τη ζωή τους. «Έχω μαζέ­ψει δεκά­δες πτώ­μα­τα από τον Έβρο» ανα­φέ­ρει στη DW ψαράς στο δέλ­τα του Έβρου, δεί­χνο­ντας μακά­βριες εικό­νες στο κινη­τό του. Πολ­λοί από εκεί­νους που κατα­φέρ­νουν να περά­σουν το ποτά­μι, πεθαί­νουν στη συνέ­χεια από κρυο­πα­γή­μα­τα και από την πεί­να, στην προ­σπά­θεια τους να κρυ­φτούν από τη συνοριοφυλακή.

Η περιο­χή γύρω από τον Έβρο απο­τε­λεί απο­κλει­σμέ­νη στρα­τιω­τι­κή ζώνη. Μόνο αγρό­τες της περιο­χής έχουν πρό­σβα­ση, για να πάνε στα χωρά­φια τους. «Στο ποτά­μι δεν φτά­νεις αν δεν έχεις αυτο­κί­νη­το με ειδι­κές πινα­κί­δες» ανα­φέ­ρει αγρό­της από το χωριό Νέα Βύσ­σα. Οι ντό­πιοι ξέρουν καλά πώς είναι η ζωή στα σύνο­ρα. Η διαρ­κής δια­μά­χη με την Τουρ­κία είναι παντα­χού παρού­σα. «Συχνά δεχό­μα­στε απει­λές από Τούρ­κους συνο­ριο­φύ­λα­κες, που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι μπαί­νου­με στα νερά τους, αλλά αυτό δεν ισχύ­ει», ανα­φέ­ρει ο ίδιος ψαράς. Η ζωή στα σύνο­ρα δεν συνο­δεύ­ε­ται μόνο από τις πολι­τι­κές εντά­σεις μετα­ξύ των δύο γει­το­νι­κών χωρών. Τελευ­ταία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται και από την κλι­μά­κω­ση του προσφυγικού.

Η τοπική κοινωνία και οι πρόσφυγες

Από τον Πρώ­το Πόλε­μο του Περ­σι­κού Κόλ­που το 1990 οι κάτοι­κοι του Έβρου συνή­θι­σαν να ζουν με πρό­σφυ­γες, οι οποί­οι έφτα­ναν εδώ. Οι ντό­πιοι γνω­ρί­ζουν καλά ότι στα νερά του μεθο­ρια­κού ποτα­μού πεθαί­νουν άνθρω­ποι. Όπως ανέ­φε­ρε στη DW η Μαριάν­θη Τασού­λη από το χωριό Μικρό Δέρειο, οι ντό­πιοι πάντα προ­σέ­φε­ραν βοή­θεια, τρό­φι­μα και ρού­χα στους πρό­σφυ­γες. Ακό­μη και σήμε­ρα, παρά τον φόβο που στο μετα­ξύ νιώ­θουν κάποιοι. «Τέσ­σε­ρις άνδρες απεί­λη­σαν τον γιο μου με μαχαί­ρι και του είπαν να τους μετα­φέ­ρει στο επό­με­νο χωριό» λέει η Μαριάν­θη Τασού­λη. Ωστό­σο οι κάτοι­κοι από το Μικρό Δέρειο αλλά και το γει­το­νι­κό χωριό Ρούσ­σα δεν έχουν να αφη­γη­θούν μόνο αρνη­τι­κά περι­στα­τι­κά, αλλά και θετι­κά. Όπως ο Δημή­τρης Καζαν­τζής από τη Νέα Βύσ­σα, ιδιο­κτή­της καφέ, ο οποί­ος ένα πρωί βρή­κε έκπλη­κτος δέκα ευρώ από πρό­σφυ­γες που είχαν πάρει ένα ξύλο από το μαγα­ζί του για το κάψουν και να ζεσταθούν.

Αλλά για­τί όλοι αυτοί οι άνθρω­ποι που περ­νούν τα σύνο­ρα φοβού­νται τόσο πολύ τις ελλη­νι­κές αρχές, που βάσει νόμου υπο­χρε­ού­νται να εξε­τά­ζουν κάθε περί­πτω­ση ασύ­λου; Ανε­ξάρ­τη­τες ΜΚΟ ανα­φέ­ρουν ότι συχνά είναι τα φαι­νό­με­να βίας αλλά και οι παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις στην Τουρ­κία από την ελλη­νι­κή αστυ­νο­μία. Κατά συνέ­πεια, εκτι­μούν ότι οι πρό­σφυ­γες εμπο­δί­ζο­νται να προ­χω­ρή­σουν στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια. Κάνουν λόγο επί­σης για αιτού­ντες άσυ­λο που είναι ήδη γνω­στοί στην αστυ­νο­μία και οι οποί­οι μέσα στη νύχτα εξα­να­γκά­ζο­νται να επι­στρέ­ψουν στην Τουρ­κία. Οι κάτοι­κοι της περιο­χής θεω­ρούν ότι είναι μόνοι τους και σιω­πούν για τη συμπε­ρι­φο­ρά των αρχών, «Όλοι εδώ γνω­ρί­ζουν τα βαν χωρίς πινα­κί­δες της αστυ­νο­μί­ας και όλοι γνω­ρί­ζουν ότι πρό­σφυ­γες έχουν απε­λα­θεί παρά­νο­μα» ανα­φέ­ρει ιδιο­κτή­της καφέ από το μεθο­ρια­κό χωριό Πραγ­γί. «Κατά­φε­ρα με την τέταρ­τη φορά να φτά­σω στη Θεσ­σα­λο­νί­κη» ανέ­φε­ρε από την πλευ­ρά του στη DW ένας 19χρονος Αφγα­νός. «Τις πρώ­τες δύο φορές η τουρ­κι­κή αστυ­νο­μία με εμπό­δι­σε, την τρί­τη φορά οι Έλλη­νες, με χτύ­πη­σαν, κατέ­στρε­ψαν το κινη­τό μου και με έστει­λαν πίσω στην Τουρκία».

ΜΚΟ ζητούν απαντήσεις

Τον Δεκέμ­βριο το περιο­δι­κό Der Spiegel είχε δημο­σιεύ­σει υλι­κό που τεκ­μη­ρί­ω­νε τα απο­κα­λού­με­να «push-back» στην περιο­χή του Έβρου. Υπάλ­λη­λος της Frontex που περι­πο­λεί στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα, σε άτυ­πη συνο­μι­λία με τη DW, εκτι­μά ότι το υλι­κό του Der Spiegel είναι αξιό­πι­στο. Η Σέλ­μα Μέσιτς από την Ομά­δα «Μobile Info Team» της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­φε­ρε στη DW ότι συχνά νεο­α­φι­χθέ­ντες οδη­γού­νται με βαν της αστυ­νο­μί­ας σε ένα μέρος, όπου ενί­ο­τε κρα­τού­νται 60 με 100 άτο­μα τη φορά. Η συγκε­κρι­μέ­νη οργά­νω­ση έκα­νε συνε­ντεύ­ξεις με πρό­σφυ­γες και με τη βοή­θεια εθε­λο­ντών κατέ­γρα­ψε παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. «Το βρά­δυ οδη­γού­νται στο ποτά­μι. Οι πρό­σφυ­γες μας είπαν ότι εκεί τους περί­με­ναν άνδρες με μάσκες, οι οποί­οι τους έβα­λαν σε βάρ­κες και τους έσπρω­ξαν στο ποτά­μι», λέει η ίδια στη DW.

Και η οργά­νω­ση «Βοrder Violence Monitoring Networks», που εξε­τά­ζει περι­στα­τι­κά push-back κατά μήκος της Βαλ­κα­νι­κής οδού, ανα­φέ­ρει ένα περι­στα­τι­κό από τον Νοέμ­βριο του 2019. Δύο Μαρο­κι­νοί 25 με 26 ετών διέ­σχι­ζαν τον Έβρο με έναν ακό­μη άνδρα. Έλλη­νες αξιω­μα­τού­χοι φέρο­νται να έδε­σαν με πλα­στι­κά καλώ­δια χει­ρο­πό­δα­ρα έναν εξ αυτών και έπει­τα τον έρι­ξαν στο ποτά­μι. Ο άνδρας αυτός δεν είναι γνω­στό αν ζει ή αν πέθα­νε, ενώ οι άλλοι δύο επα­να­προ­ω­θή­θη­καν στην Τουρ­κία. Η DW απηύ­θυ­νε ερώ­τη­ση στην ελλη­νι­κή αστυ­νο­μία, ωστό­σο αυτή δεν θέλη­σε να σχο­λιά­σει τα περι­στα­τι­κά. Η Σέλ­μα Μέσιτς ζητά την ανε­ξάρ­τη­τη διε­ρεύ­νη­ση των υπο­θέ­σε­ων αυτών. Όπως επι­ση­μαί­νει η ίδια ήδη υπάρ­χουν πολ­λά στοι­χεία και δεδο­μέ­να από ανε­ξάρ­τη­τους οργα­νι­σμούς αλλά και θεσμι­κά όργα­να της ΕΕ σχε­τι­κά με παρά­νο­μες απε­λά­σεις. «Ο τρό­πος με τον οποίο γίνο­νται αυτές οι ενέρ­γειες σε όλες τις αφη­γή­σεις συμπί­πτει», λέει η ίδια υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι είναι απί­θα­νο τόσοι πολ­λοί και δια­φο­ρε­τι­κοί άνθρω­ποι να περι­γρά­φουν με παρό­μοιο τρό­πο παρό­μοια περιστατικά.

Πηγή: Deutsche Welle

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο