Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επαφές Πούτιν με Μέρκελ, Σαρκοζί και Μισέλ για τη Λευκορωσία

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι εκα­τέ­ρω­θεν παρεμ­βά­σεις στη Λευ­κο­ρω­σία, η οποία μετα­τρέ­πε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε πεδίο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων με αφορ­μή τις δια­δη­λώ­σεις κατά του Προ­έ­δρου της χώρας, Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο.

Σε μπα­ράζ τηλε­φω­νι­κών επα­φών επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, με την καγκε­λά­ριο της Γερ­μα­νί­ας, τον Γάλ­λο Πρό­ε­δρο και τον Πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, την παρα­μο­νή της τηλε­διά­σκε­ψης Κορυ­φής της ΕΕ, την Τετάρ­τη, που θα έχει ως θέμα την κατά­στα­ση στη Λευκορωσία.

Ο Βλά­ντι­μιρ Πού­τιν είπε στην Άγγε­λα Μέρ­κελ ότι οποιεσ­δή­πο­τε προ­σπά­θειες παρέμ­βα­σης στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Λευ­κο­ρω­σί­ας θα ήταν απα­ρά­δε­κτες και θα οδη­γού­σαν σε κλι­μά­κω­ση της πολι­τι­κής κρί­σης, ανέ­φε­ρε το Κρεμλίνο.

Το Κρεμ­λί­νο, ανα­κοί­νω­σε επί­σης την τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία του Βλ. Πού­τιν, με τον Εμμα­νου­έλ Μακρόν. Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, ο Ρώσος πρό­ε­δρος, υπο­γράμ­μι­σε στον Γάλ­λο πρό­ε­δρο ότι παρεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Λευ­κο­ρω­σί­ας και άσκη­ση πιέ­σε­ων στην ηγε­σία της χώρας «θα ήταν απα­ρά­δε­κτες». Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι και οι δύο ηγέ­τες εξέ­φρα­σαν το ενδια­φέ­ρον τους για την ταχύ­τε­ρη διευ­θέ­τη­ση της κρί­σης στη Λευ­κο­ρω­σία, όπως και ότι η τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία έγι­νε με πρω­το­βου­λία της γαλ­λι­κής πλευράς.

Ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ συζή­τη­σε σήμε­ρα με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για την κατά­στα­ση στη Λευ­κο­ρω­σία, ανα­κοί­νω­σε ο ίδιος σε ανάρ­τη­ση του στο twitter. «Μόλις συζή­τη­σα την κατά­στα­ση στη Λευ­κο­ρω­σία με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Πού­τιν», έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «μόνο ένας ειρη­νι­κός και πράγ­μα­τι ειλι­κρι­νής διά­λο­γος μπο­ρεί να λύσει την κρί­ση στη Λευ­κο­ρω­σία».

Παράλ­λη­λα και ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκεί Λαβρόφ κατά τη διάρ­κεια τηλε­φω­νι­κής συνο­μι­λί­ας που είχε σήμε­ρα με τον Γερ­μα­νό ομό­λο­γο του Χάι­κο Μάας, μετά την τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία Πού­τιν — Μέρ­κελ, που είχε προη­γη­θεί επέ­στη­σε στο συνο­μι­λη­τή του την προ­σο­χή για έξω­θεν από­πει­ρες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της κατά­στα­σης στη Λευ­κο­ρω­σία. Αυτό ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, στην οποία επι­ση­μαί­νε­ται ότι «από ρωσι­κής πλευ­ράς υπο­γραμ­μί­σθη­κε ότι είναι απα­ρά­δε­κτες οι οιεσ­δή­πο­τε εξω­τε­ρι­κές παρεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές πολι­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, επε­στή­θη στη Γερ­μα­νία ως προ­ε­δρεύ­ου­σας χώρας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης η προ­σο­χή στις έξω­θεν από­πει­ρες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της κατά­στα­σης στην αδελ­φή αυτή για τη Ρωσία χώρα».

Απεργία στα ορυχεία της χώρας

Οι εργα­ζό­με­νοι μιας εκ των μεγα­λύ­τε­ρων επι­χει­ρή­σε­ων της Λευ­κο­ρω­σί­ας, της Belaruskalya, απο­φά­σι­σαν να συμ­με­τά­σχουν στην πανε­θνι­κή απερ­γία δια­κό­πτο­ντας την εξό­ρυ­ξη σε όλα τα ορυ­χεία της χώρας.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ο νυν πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο, ανα­φε­ρό­με­νος στην εν λόγω επι­χεί­ρη­ση και προ­σπα­θώ­ντας να απο­τρέ­ψει τις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που σημειώ­θη­καν σε όλη τη χώρα ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το απο­τέ­λε­σμα των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, είχε πει ότι «στην περί­πτω­ση που η Belaruskalya, μια επι­χεί­ρη­ση που λει­τουρ­γεί κανο­νι­κά, στα­μα­τή­σει τη λει­τουρ­γία της για μερι­κές μέρες, αυτό θα είναι προς όφε­λος των βασι­κών αντα­γω­νι­στών της στη Ρωσία και τον Καναδά».

Τη Δευ­τέ­ρα, οι εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας αυτής, που είναι από τους μεγα­λύ­τε­ρους παρα­γω­γούς στον κόσμο ορυ­κτών λιπα­σμά­των, κήρυ­ξαν επ’ αόρι­στον απερ­γία. Η Belaruskalya είναι μια κερ­δο­φό­ρα εται­ρεία, η οποία πέρυ­σι σημεί­ω­σε αύξη­ση των κερ­δών της κατά 14%.

Σήμε­ρα επί­σης έγι­νε γνω­στό ότι ο Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο, απέ­νει­με παρά­ση­μα για «άμεμ­πτη υπη­ρε­σία» σε αξιω­μα­τού­χους της αστυνομίας.

Λευκορωσία πεδίο ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων

 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Tass», «Reuters», AFP, «Deutsche Welle»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο