Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Επείγουσα» έρευνα του ΔΠΔ για εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων

Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή χαι­ρέ­τι­σε σήμε­ρα την από­φα­ση του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) να ανοί­ξει έρευ­να για εγκλή­μα­τα που φέρε­ται να δια­πρά­χθη­καν στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την “ανα­γκαία”.

“Τα εγκλή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν από τους ηγέ­τες της ισραη­λι­νής κατο­χής κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού, που είναι εγκλή­μα­τα συνε­χι­ζό­με­να, συστη­μα­τι­κά και γενι­κευ­μέ­να, καθι­στούν την έρευ­να ανα­γκαία και επεί­γου­σα”, ανα­κοί­νω­σε το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Εξωτερικών.

Κάλε­σε επί­σης “τα συμ­βαλ­λό­με­να κρά­τη να σέβο­νται τις ευθύ­νες τους και να μην πολι­τι­κο­ποιούν τη διε­νέρ­γεια αυτής της ανε­ξάρ­τη­της έρευ­νας”, δεσμευό­με­νο από την πλευ­ρά του να παρέ­χει “όλη την (απα­ραί­τη­τη) βοή­θεια” στο Δικα­στή­ριο ώστε να μπο­ρεί να διε­νερ­γή­σει την έρευ­νά του.

“Η έρευ­να θα αφο­ρά τα εγκλή­μα­τα που εμπί­πτουν στη δικαιο­δο­σία του Δικα­στη­ρί­ου, τα οποία φέρε­ται να δια­πρά­χθη­καν στην κατά­στα­ση από την 13η Ιου­νί­ου 2014”, ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της γενι­κής εισαγ­γε­λέα του ΔΠΔ Φάτου Μπεν­σού­ντα. Η 13η Ιου­νί­ου 2014 είναι η ημε­ρο­μη­νία της έναρ­ξης του πολέ­μου στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα που τελεί υπό τον έλεγ­χο της Χαμάς.

Η Δυτι­κή Όχθη έχει κατα­λη­φθεί από το Ισρα­ήλ από το 1967 και η Λωρί­δα της Γάζας, από την οποία το Ισρα­ήλ απο­σύρ­θη­κε μονο­με­ρώς το 2005, υπό­κει­ται σε ισραη­λι­νό απο­κλει­σμό τα τελευ­ταία 10 και πλέ­ον χρόνια.

Το 2014, το Ισρα­ήλ ξεκί­νη­σε επι­χεί­ρη­ση για να στα­μα­τή­σει τις ρίψεις ρου­κε­τών της Χαμάς από τη Λωρί­δα της Γάζας, προς το έδα­φός του. Σχε­δόν 2.250 Παλαι­στί­νιοι, στην πλειο­νό­τη­τά τους πολί­τες και 74 Ισραη­λι­νοί, κυρί­ως στρα­τιώ­τες χάθη­καν στον πόλε­μο αυτό.

Η Μπεν­σού­ντα ανα­μέ­νε­ται να απο­χω­ρή­σει από τα καθή­κο­ντά της τον Ιού­νιο και θα αντι­κα­τα­στα­θεί από τον Βρε­τα­νό Κάριμ Καν.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου χαρα­κτή­ρι­σε «πολι­τι­κό όργα­νο και όχι δικα­στι­κό θεσμό» το ΔΠΔ, εκτι­μώ­ντας ότι με την από­φα­σή του υπο­νο­μεύ­ει το δικαί­ω­μα των δημο­κρα­τι­κών χωρών να υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον εαυ­τό τους «απέ­να­ντι στην τρομοκρατία».

Το Ισρα­ήλ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, ενώ οι Παλαι­στί­νιοι εντά­χθη­καν σε αυτό το 2015.

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δια­τυ­πώ­νουν «σοβα­ρές ανη­συ­χί­ες» για την προ­σπά­θεια του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου να ασκή­σει δικαιο­δο­σία επί του ισραη­λι­νού προ­σω­πι­κού στη Δυτι­κή Όχθη, την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και τη Γάζα, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, Νεντ Πράις.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο