Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επεισόδιο με πυροβολισμούς εντός του πανεπιστημιακού κάμπους της Θεσσαλονίκης

Επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς εντός του πανε­πι­στη­μια­κού κάμπους της Θεσ­σα­λο­νί­κης ερευ­νά η Αστυ­νο­μία. Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, προη­γή­θη­κε συμπλο­κή ανά­με­σα σε δύο ομά­δες ατό­μων. Από το επει­σό­διο, το οποίο σημειώ­θη­κε γύρω στις 10 το βρά­δυ στην πλα­τεία Χημεί­ου του ΑΠΘ, φαί­νε­ται να τραυ­μα­τί­στη­κε του­λά­χι­στον ένα άτο­μο. Στο σημείο βρί­σκο­νται ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις και ήδη έγι­ναν προ­σα­γω­γές υπό­πτων, η εμπλο­κή των οποί­ων στο περι­στα­τι­κό ερευνάται.

Πηγή: ΑΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο