Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επερώτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ

Επί­και­ρη Επε­ρώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Έφη Αχτσιό­γλου, με θέμα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατέ­θε­σε η ΚΟ του ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει το κόμ­μα, «η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­σε στη Βου­λή, στις 18/10/2016, Πρό­τα­ση Νόμου για τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας με βάση κεί­με­νο που επε­ξερ­γά­στη­καν και επέ­δω­σαν στα κόμ­μα­τα 513 Εργα­τι­κή Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα (τα οποία ανα­φέ­ρο­νται σε παράρ­τη­μα που επι­συ­νά­πτε­ται) που εκφρά­ζουν χιλιά­δες εργαζόμενους».

«Παρά τις προ­σπά­θειες της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ και των συν­δι­κά­των, η κυβέρ­νη­ση ακο­λού­θη­σε απα­ρά­δε­κτη πρα­κτι­κή και αρνή­θη­κε να συζη­τη­θεί η πρό­τα­ση νόμου στη Βου­λή. Έτσι σήμε­ρα η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­θέ­τει αυτή την Πρό­τα­ση Νόμου με τη μορ­φή Επί­και­ρης Επε­ρώ­τη­σης και ζητά να συζη­τη­θεί στο Κοι­νο­βού­λιο» προ­σθέ­τει η ΚΟ του ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση «513 Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά κέντρα δίνου­με το δικό μας πόρι­σμα για τα Εργα­σια­κά και τους μισθούς, κατα­θέ­το­ντας σε όλα τα κόμ­μα­τα εκτός από τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής πρό­τα­ση νόμου για τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας (ΣΣΕ)».

Σημειώ­νε­ται ακό­μη: «Στην πρό­τα­ση νόμου που έχου­με επε­ξερ­γα­στεί καταρ­γού­νται όλες οι αντερ­γα­τι­κές δια­τά­ξεις που περιέ­χο­νται στους νόμους που ψηφί­στη­καν από τις προη­γού­με­νες και τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση τα τελευ­ταία χρό­νια με τα τρία μνη­μό­νια. Δια­σφα­λί­ζο­νται πλή­ρως οι συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, επα­νέρ­χε­ται η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας (ΣΣΕ), η αρχή της ευνοϊ­κό­τε­ρης μετα­χεί­ρι­σης για τους εργα­ζό­με­νους. Απο­κα­θί­στα­ται ο κατώ­τε­ρος μισθός στα 751 ευρώ. Καταρ­γεί­ται η απα­ρά­δε­κτη διά­κρι­ση για τα νέα παι­διά που μπαί­νουν στη δου­λειά. Απο­κα­θί­στα­νται τα δώρα και τα επι­δό­μα­τα σε εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους. Οι όροι των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων επα­νέρ­χο­νται στα επί­πε­δα πριν το 2012 ως βάση για τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Καταρ­γού­νται οι ελα­στι­κές μορ­φές απα­σχό­λη­σης κ.ά. . Ο κόπος μας, ο ιδρώ­τας μας δεν είναι για μας περα­σμέ­να ξεχασμένα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο