Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επεσαν κάτω από τους 500 οι διασωληνωμένοι — Μειωμένοι και οι άλλοι δείκτες

Σε 907 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 30 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 12.054.

Παράλ­λη­λα, σε 497 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 19.975 τεστ (PCR και rapid), με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 4,54%.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 198 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑2.46%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 213 ασθενείς.

Ο «χάρτης» των κρουσμάτων

Στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Αττι­κής εντο­πί­στη­καν 445 κρού­σμα­τα, ενώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 92.

Οι νέες λοι­μώ­ξεις στο Λεκα­νο­πέ­διο, προ­έρ­χο­νται ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα ως ακολούθως:

46 από την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (88 χθες).
48 από τον Βόρειο Τομέα Αθή­νας (76 χθες).
17 από τη Δυτι­κή Αττι­κή (28 χθες).
60 από τον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας (116 χθες).
148 από τον Κεντρι­κό Τομέα Αθή­νας (185 χθες).
56 από τον Νότιο Τομέα Αθή­νας (79 χθες).
70 από τον Πει­ραιά (109 χθες).

krousmata 30 5

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο