Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επετειακή συναυλία για τα 95α γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη, από την ΕΛΣ

Επε­τεια­κή συναυ­λία για τα 95α γενέ­θλια του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα από την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή στην Πλα­τεία Θησεί­ου — Αττι­κή στις 20:30, στο πλαί­σιο σει­ράς συναυ­λιών της ΕΛΣ προς τιμήν του. Θα παρου­σια­στούν εμβλη­μα­τι­κά τρα­γού­δια του που «σημά­δε­ψαν» τον ελλη­νι­σμό για περισ­σό­τε­ρο από μισό αιώ­να, λυρι­κές και επι­κές ανα­φο­ρές από τους κύκλους τρα­γου­διών του σε συνερ­γα­σία με τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες ποι­η­τές, «ψηφί­δες» από τις παγκο­σμί­ου φήμης κινη­μα­το­γρα­φι­κές επι­τυ­χί­ες αλλά και τα μεγα­λειώ­δη λαϊ­κά του έργα. Έργα που άφη­σαν ανε­ξί­τη­λα τα «δακτυ­λι­κά» τους απο­τυ­πώ­μα­τα τόσο στην διε­θνή μου­σι­κή δημιουρ­γία, όσο και την πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά του τόπου μας.

Συμ­με­τέ­χουν οι, ερμη­νευ­τές, Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Θοδω­ρής Βου­τσι­κά­κης, Ζαχα­ρί­ας Καρού­νης και Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη, που επι­κυ­ρώ­νουν με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο την δια­χρο­νι­κό­τη­τα των μηνυ­μά­των της μου­σι­κής του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, μετα­λα­μπα­δεύ­ο­ντας το βαθύ­τε­ρο νόη­μά τους στις νεό­τε­ρες γενιές. Μαζί τους στο πιά­νο, ο ενορ­χη­στρω­τής και Υπεύ­θυ­νος της Μου­σι­κής Βιβλιο­θή­κης και του Ιστο­ρι­κού Αρχεί­ου της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, Γιάν­νης Μπε­λώ­νης, στε­νός συνερ­γά­της του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη για περισ­σό­τε­ρο από μια δεκαετία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο