Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαίωση για το νεκρό κοριτσάκι στη νησίδα του Εβρου — Προσπάθεια Μηταράκη για μετάθεση ευθυνών στην Τουρκία

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα τον Έβρο και ανά­με­σα σε άλλα που δήλω­σε επι­βε­βαί­ω­σε το θάνα­το της πεντά­χρο­νης Μαρί­ας αφού προη­γου­μέ­νως συμπλη­ρώ­θη­καν οκτώ ημέ­ρες από τον τρα­γι­κό χαμό της. Ταυ­τό­χρο­να έρι­ξε όλες τις ευθύ­νες στην Τουρ­κία προ­σπαθ­πω­ντας να «βγά­λει λάδι» την κυβέρ­νη­ση και «ευαί­σθη­τη».

«Βρέ­θη­κε μία ομά­δα 38 μετα­να­στών. Τρια­να­πέ­ντε Σύριοι και τρεις Παλαι­στί­νιοι που εισήλ­θαν στο ελλη­νι­κό έδα­φος. Κατά δήλω­σή τους για πρώ­τη φορά εισήλ­θαν στο ελλη­νι­κό έδα­φος στις 14/8, κρύ­φτη­καν για μία ημέ­ρα, μετά έστει­λαν το στίγ­μα τους. Όταν το στίγ­μα τους βρέ­θη­κε από τις ελλη­νι­κές αρχές, αμέ­σως κινη­το­ποι­ή­θη­καν, βρέ­θη­κε το γκρουπ, μετα­φέρ­θη­κε εδώ στο φυλά­κιο, παρεί­χα­με ιατρι­κή περί­θαλ­ψη, είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους. Μια γυναί­κα η οποία είναι εγκυ­μο­νού­σα μετα­φέρ­θη­κε για προ­λη­πτι­κούς λόγους στο νοσο­κο­μείο. Χαί­ρουν καλής κατά­στα­σης υγεί­ας» δήλω­σε ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Νότης Μητα­ρά­κης, κατά την επί­σκε­ψή του στον Έβρο.

Ο υπουρ­γός επέρ­ρι­ψε ευθύ­νες στην τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση για τον εγκλω­βι­σμό των 38 πρό­σφυ­γες που εντο­πί­στη­καν στον Έβρο, σε μια προ­σπά­θεια να απα­ντή­σει στα ερω­τη­μα­τι­κά για το τι ακρι­βώς έγι­νε τις τελευ­ταί­ες μέρες.

«Το δεύ­τε­ρο πολύ σημα­ντι­κό που προ­κύ­πτει από τις κατα­θέ­σεις τους, είναι ότι ήρθαν από την τουρ­κι­κή όχθη του ποτα­μού και σπρώ­χτη­καν προς τη νησί­δα, από τις τουρ­κι­κές αρχές. Επι­σή­μως, οι τουρ­κι­κές αρχές συνέ­λα­βαν αυτούς τους μετα­νά­στες εντός Τουρ­κί­ας, δεν τους έδω­σαν το δικαί­ω­μα να υπο­βάλ­λουν αίτη­ση διε­θνούς προ­στα­σί­ας, όπως δεσμεύ­ε­ται η Τουρ­κία να κάνει από το Διε­θνές Δίκαιο. Αντί­θε­τα η τουρ­κι­κή χωρο­φυ­λα­κή τους έφε­ρε στην όχθη του Έβρου και με απει­λή χρή­σης βίας, τους πίε­σε να έρθουν προς την Ελλά­δα» ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός ο οποί­ος βρέ­θη­κε στο ΚΥΤ φυλα­κί­ου στον Έβρο και συμπλή­ρω­σε: «Το τρί­το που θέλω να πω, είναι ότι προ­κύ­πτει από τις κατα­θέ­σεις, ότι ένα παι­δί 5 ετών έχα­σε τη ζωή του σε τουρ­κι­κό έδα­φος και αυτό είναι πραγ­μα­τι­κά δυσά­ρε­στο. Θα κινη­θού­με μέσω του Διε­θνούς Ερυ­θρού Σταυ­ρού και της Ερυ­θρού Ημι­σε­λή­νου, ώστε να μπο­ρέ­σει να βρε­θεί το σώμα του παι­διού στην τουρ­κι­κή νησί­δα και να έρθει να ταφεί με αξιο­πρέ­πεια από την οικο­γέ­νειά του».

Επα­νέ­λα­βε ότι «αυτή η νησί­δα είναι εκτός των ορί­ων της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας όπως προ­κύ­πτει από τα επί­ση­μα στοι­χεία που πλη­ρού­νται από το πρω­τό­κολ­λο του 1926 της Αθή­νας το οποίο καθό­ρι­σε τα σύνο­ρα μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας στον Έβρο», προ­σθέ­το­ντας πως «η δικο­γρα­φία δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί. Θα εξε­τα­στούν από τις αρμό­διες ανα­κρι­τι­κές Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. Το σημα­ντι­κό μήνυ­μα είναι πως αυτοί οι άνθρω­ποι έφτα­σαν στον Έβρο διό­τι η Τουρ­κία τους πίε­σε με τη βία να περά­σουν παρά­νο­μα τα σύνο­ρα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης».

Οι δηλώ­σεις αυτές ήρθαν ως συνέ­χεια αντι­φα­τι­κών δηλώ­σε­ων της ΕΛ.ΑΣ. και μια προ­σπά­θεια να χαρα­κτη­ρι­στούν ως fake news  οι ειδή­σεις που έφτα­ναν από τον Εβρο και ήθε­λαν τους πρό­σφυ­γες να εκλι­πα­ρούν για βοή­θεια από τα μέσα Ιου­λί­ου καταγ­γέλ­λο­ντας παράλ­λη­λα επι­χεί­ρη­ση επα­να­προ­ώ­θη­σης των ελλη­νι­κών αρχών στα τέλη Ιου­λί­ου αλλά και καταγ­γε­λί­ες για θανά­τους τριών ανθρώπων.

Ένα ακό­μη γεγο­νός που επι­βε­βαιώ­νει την τρα­γω­δία που βιώ­νουν οι ξερι­ζω­μέ­νοι πρό­σφυ­γες που πλη­ρώ­νουν με την ίδια τους τη ζωή τις πολι­τι­κές που τους οδη­γούν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους αλλά και εκεί­νες που τους εγκλω­βί­ζουν και τους παρε­μπο­δί­ζουν από το να φτά­σουν στον τελι­κό προορισμό.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο