Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαιώθηκε η θεραπεία ενός δεύτερου ασθενούς από τον ιό HIV

Επι­στή­μο­νες στη Βρε­τα­νία — μετα­ξύ των οποί­ων δύο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής- επι­βε­βαί­ω­σαν, μετά από μακρό­χρο­νη παρα­κο­λού­θη­ση, τη θερα­πεία ενός δεύ­τε­ρου ανθρώ­που από τον ιό HIV του AIDS, του λεγό­με­νου «ασθε­νούς του Λον­δί­νου». Η περί­πτω­ση ύφε­σης και πιθα­νής θερα­πεί­ας του είχε γίνει γνω­στή στο 2019 και τώρα ήλθε η επιβεβαίωση.

Παράλ­λη­λα, έγι­νε η απο­κά­λυ­ψη της ταυ­τό­τη­τας του έως τώρα ανώ­νυ­μου ασθε­νούς, με συνέ­ντευ­ξη που παρε­χώ­ρη­σε στους «Τάιμς της Νέας Υόρ­κης». Πρό­κει­ται για τον 40χρονο Αδάμ Καστι­λέ­χο, ο οποί­ος έζη­σε με τον ιό HIV από το 2003. Το 2012 είχε δια­γνω­σθεί με οξεία μυε­λο­γε­νή λευ­χαι­μία και στη συνέ­χεια έκα­νε μετα­μό­σχευ­ση βλα­στι­κών κυτ­τά­ρων από δότη του οποί­ου τα βλα­στο­κύτ­τα­ρα διέ­θε­ταν δύο αντί­γρα­φα μιας συγκε­κρι­μέ­νης σπά­νιας μετάλ­λα­ξης, που καθι­στά τα λευ­κά αιμο­σφαί­ρια ανθε­κτι­κά στον ιό.

Ο πρώ­τος ασθε­νής που είχε δηλω­θεί από τους για­τρούς ότι θερα­πεύ­θη­κε από τον HIV το 2011, υπήρ­ξε ο Τίμο­θι Μπρά­ουν, γνω­στός ως «ασθε­νής του Βερο­λί­νου», ο οποί­ος είχε κάνει παρό­μοια βλα­στο­κυτ­τα­ρι­κή θερα­πεία. Η μετα­μό­σχευ­ση των κυτ­τά­ρων στους δύο ασθε­νείς όχι μόνο θερά­πευ­σε τον καρ­κί­νο, αλλά και την λοί­μω­ξη από τον HIV.

Η θερα­πεία του Μπρά­ουν περι­λάμ­βα­νε ακτι­νο­θε­ρα­πεία όλου του σώμα­τος, δύο γύρους μετα­μό­σχευ­σης βλα­στι­κών κυτ­τά­ρων από δότη φορέα του γονι­δί­ου CCR5Δ32/Δ32 που παρέ­χει ανθε­κτι­κό­τη­τα στον HIV, καθώς και χημειο­θε­ρα­πεία. Ο Καστι­λέ­χο έκα­νε μία μόνο μετα­μό­σχευ­ση και μειω­μέ­νης έντα­σης χημειο­θε­ρα­πεία, ενώ απέ­φυ­γε την ολό­σω­μη ακτινοθεραπεία.

Χάρη στη μετα­μό­σχευ­ση ο ιός αδυ­να­τεί πια να πολ­λα­πλα­σια­στεί στο σώμα του ασθε­νούς, ενώ η ακτι­νο­θε­ρα­πεία και η χημειο­θε­ρα­πεία στο­χεύ­ουν στην εξά­λει­ψη των απο­μει­να­ριών του HIV. Μετά την επι­τυ­χή μετα­μό­σχευ­ση, το 99% των κυτ­τά­ρων του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος του δεύ­τε­ρου ασθε­νούς αντι­κα­τα­στά­θη­καν από εκεί­να του δότη.

Ο Καστι­λέ­χο δήλω­σε ότι απο­κά­λυ­ψε την ταυ­τό­τη­τα του, επει­δή θέλει να γίνει «πρε­σβευ­τής της ελπί­δας» για τους ασθε­νείς με τη νόσο. Όμως η θερα­πεία με βλα­στι­κά κύτ­τα­ρα στην οποία υπε­βλή­θη, είναι σοβα­ρή και επεμ­βα­τι­κή, ενέ­χο­ντας κινδύνους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο