Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία — ΕΔΕ για τον φιλόλογο Δημήτρη Ταχματζίδη που στοχοποίησαν οι ναζί

Επι­βε­βαιώ­θη­κε η πλη­ρο­φο­ρία μας, ότι ο φιλό­λο­γος από το 4ο Λύκειο Βέροιας Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης εκλή­θη σε ΕΔΕ. Όπως μάλι­στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του ειπώ­θη­κε, σε μια προ­σπά­θεια να αμβλύ­νουν τις εντυ­πώ­σεις και  υπο­τι­μώ­ντας τη νοη­μο­σύ­νη όλων όλων, «μην ανη­συ­χείς, μια τυπι­κά δια­δι­κα­σία είναι, θα σε αθωώσουμε».

Είναι μια ενέρ­γεια που  δίνει ασυ­λία σε φασί­στες να στο­χο­ποιούν εκπαι­δευ­τι­κούς και να δρουν ανε­νό­χλη­τοι στα σχο­λεία. Μια ενέρ­γεια — μήνυ­μα στους εκπαι­δευ­τι­κούς να μην αντι­δρούν στην εισβο­λή εχθρι­κών προς των άνθρω­πο ιδε­ών και την καλ­λιέρ­γεια μίσους, έχθρας, και φιλο­πό­λε­μης διάθεσης.

Ταυ­τό­χρο­να καθι­στά έναν λαμπρό επι­στή­μο­να έρμαιο των δια­θέ­σε­ων φασι­στοει­δών και εκε­πέ­μπει μήνυ­μα φόβου στην εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα τη στιγ­μή ποι οι φασί­στες αλωνίζουν.

Να θυμί­σου­με ότι στο πλευ­ρό του στά­θη­καν με ανα­κοι­νώ­σεις τους η ΕΛΜΕ Ημα­θί­ας, η Ένω­ση Γονέ­ων Β’Θ­μιας Βέροιας αλλά και ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων του 4ου Λυκεί­ου που ανή­κει, όπως και ο Σύλ­λο­γος Καθη­γη­τών του Σχο­λεί­ου, παρα­τά­ξεις κ.ά.

Να θυμί­σου­με επί­σης ότι ο εν λόγω καθη­γη­τής Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης ουδέ­πο­τε απεί­λη­σε ή έβρι­σε μαθη­τές. Η «κατη­γο­ρία» που του απευ­θύ­νουν είναι κάλ­πι­κη, όπως επί­σης οι φασί­στες δεν επέ­λε­ξαν τυχαία το συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λείο  (περισ­σό­τε­ρα στο συνημ­μέ­νο θέμα)

Ποια η θέση της κυβέρ­νη­σης; Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας θα αρέμ­βει ή αρκεί­ται στις ανέ­ξο­δες δηλώ­σεις; Έχουν ευθύ­νη για την ασυ­λία στους ναζί.

Οι φασί­στες σπέρ­νουν το μίσος στα σχο­λεία και στο­χο­ποιούν καθη­γη­τές – Συνέ­ντευ­ξη (ΒΙΝΤΕΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο