Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα του «Ριζοσπάστη» το ΜέΡΑ25

Με σημε­ρι­νή του ανα­κοί­νω­ση το ΜέΡΑ25 επι­βε­βαιώ­νει πως τα όσα έχει ανα­δεί­ξει με δημο­σιεύ­μα­τά του ο «Ριζο­σπά­στης» σχε­τι­κά με την επι­στο­λι­κή ψήφο του Γ. Βαρου­φά­κη στις 10 Ιου­λί­ου του 2015, δεν είναι ούτε προ­ϊ­ό­ντα πλα­στο­γρα­φί­ας εκ μέρους της εφη­με­ρί­δας, ούτε ψευ­δή.

Όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του το κόμ­μα Βαρου­φά­κη: «Η πλα­στή επι­στο­λή βρί­σκε­ται, πράγ­μα­τι, ενσω­μα­τω­μέ­νη στα πρα­κτι­κά της ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ της Βου­λής… (σ.σ. τα bold είναι δικά μας) Η προ­έ­λευ­σή της είναι, υπο­θέ­του­με, η γραμ­μα­τεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς η αυθε­ντι­κή επι­στο­λή του Γιά­νη Βαρου­φά­κη προς την Πρό­ε­δρο της Βου­λής παρα­ποι­ή­θη­κε έως ότου φτά­σει στα πρα­κτι­κά της Βου­λής υπό τη μορ­φή που δημο­σί­ευ­σε ο ”Ριζο­σπά­στης”, αυτό είναι θέμα που δεν αφο­ρά ούτε τον Γιά­νη Βαρου­φά­κη ούτε το ΜέΡΑ25».

Μάλι­στα το ΜέΡΑ25 κατέ­θε­σε στη Βου­λή την — κατά το ίδιο — έγκυ­ρη επι­στο­λή του Γ. Βαρου­φά­κη, ενώ, πέρα από διά­φο­ρες ακρο­βα­σί­ες, καταγ­γέλ­λει πως στην επι­στο­λή που είναι δημο­σιευ­μέ­νη στα ηλε­κτρο­νι­κά πρα­κτι­κά της Βου­λής «η υπο­γρα­φή δεν είναι η υπο­γρα­φή του Γιά­νη Βαρου­φά­κη (κάτι που η πιο στοι­χειώ­δης γρα­φο­λο­γι­κή μελέ­τη αποδεικνύει)»!

Παρό­λα αυτά προ­κύ­πτουν ορι­σμέ­να ερωτήματα:

– Δεν κατα­λα­βαί­νου­με με ποιο τρό­πο η δημο­σιευ­μέ­νη στα επί­ση­μα πρα­κτι­κά της Βου­λής επι­στο­λή — που κατά τον Γ. Βαρου­φά­κη είναι πλα­στή — «δεν αφο­ρά ούτε τον Γιά­νη Βαρου­φά­κη ούτε το ΜέΡΑ25». Επί χρό­νια υπήρ­χε ένα — σύμ­φω­να με το ΜΕΡΑ25 — «προ­ϊ­όν πλα­στο­γρα­φί­ας» αναρ­τη­μέ­νο στον επί­ση­μο ιστό­το­πο της Βου­λής, όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ μέχρι το 2019 δεν είχε καταγ­γελ­θεί (δηλα­δή 4 ολό­κλη­ρα χρό­νια μετά)!!! Μάλι­στα εκεί­νη την περί­ο­δο ήταν από τα πρώ­τα θέμα­τα στα ΜΜΕ η επι­στο­λι­κή ψήφος του κυρί­ου Βαρου­φά­κη. Δύσκο­λο λοι­πόν να μην κατά­λα­βε την «πλα­στο­γρα­φία» ο κ. Βαρου­φά­κης. Κι αν την κατά­λα­βε, για­τί δεν κατήγ­γει­λε τότε τον ΣΥΡΙΖΑ; Για­τί δεν κατήγ­γει­λε τα ΜΜΕ που ανα­φέ­ρο­νταν στην επι­στο­λι­κή ψήφο του, ως έκφρα­ση συμ­φω­νί­ας του με το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο με το συγκε­κρι­μέ­νο περιε­χό­με­νο και τον συγκε­κρι­μέ­νο τίτλο «Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύνα­ψη δανεια­κής σύμ­βα­σης με τον ευρω­παϊ­κό μηχα­νι­σμό στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)»;

– Δεν κατα­λα­βαί­νου­με με ποιον τρό­πο φέρει ευθύ­νη ο Ριζο­σπά­στης για το γεγο­νός ότι — σύμ­φω­να με το ΜέΡΑ-25 — η επι­στο­λή πλα­στο­γρα­φή­θη­κε από τη γραμ­μα­τεία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί­νης της περιό­δου, δηλα­δή το καλο­καί­ρι του 2015.

– Τέλος, εντύ­πω­ση προ­κα­λεί ότι τόσο στην ανα­κοί­νω­ση του ΜέΡΑ25, όσο και στην αντί­στοι­χη παρέμ­βα­ση του Κλ. Γρη­γο­ριά­δη σήμε­ρα στη Βου­λή, βγά­ζουν μάτι τα… πολ­λά λόγια για τον «Ριζό­σπα­στη» — το δημο­σί­ευ­μα του οποί­ου απο­δεί­χτη­κε πανη­γυ­ρι­κά ότι ήταν αλη­θές — και την ίδια ώρα τα… δια­κρι­τι­κά σχό­λια για όσους το κόμ­μα Βαρου­φά­κη καταγ­γέλ­λει ως πλα­στο­γρά­φους, δηλα­δή τον ΣΥΡΙΖΑ!

Απά­ντη­ση στον Κλέ­ω­να Γρη­γο­ριά­δη στη Βου­λή έδω­σε η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, που ανέ­φε­ρε πως ο «Ριζο­σπά­στης» αξιο­ποιεί ό,τι είναι επί­ση­μα κατα­χω­ρη­μέ­νο στα πρα­κτι­κά της Βου­λής και πως «αν κάτι πλα­στο­γρα­φή­θη­κε στη Βου­λή, είναι θέμα του ΜέΡΑ25 να το ερευ­νή­σει και να το αναδείξει».

Το ερώ­τη­μα παρα­μέ­νει: Για­τί δεν το έκα­νε μέχρι το 2019; Το να που­λάς τρέ­λα κι όποιος θέλει αγο­ρά­ζει είναι εύκο­λο, το δύσκο­λο είναι να απα­ντή­σεις στα συγκε­κρι­μέ­να γεγονότα.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο