Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαιώνει το «Παίδων» το θάνατο παιδιού από από διφθερίτιδα

Το γεγο­νός πως το 8χρονο αγό­ρι πέθα­νε από διφθε­ρί­τι­δα, επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα με ανα­κοί­νω­σή της η διοί­κη­ση του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Αγλα­ΐα Κυριακού».

Συγκε­κρι­μέ­να, το άτυ­χο αγό­ρι μετα­φέρ­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στο νοσο­κο­μείο «με εικό­να οξεί­ας λαρυγ­γί­τι­δας και βαριάς ανα­πνευ­στι­κής δυσχέ­ρειας. Κρί­θη­κε απα­ραί­τη­τη η εισα­γω­γή του ασθε­νούς στη ΜΕΘ όπου δια­σω­λη­νώ­θη­κε και τέθη­κε σε μηχα­νι­κό αερι­σμό. Ο ασθε­νής κατέ­λη­ξε στις 26 Νοέμ­βρη με πιθα­νή αιτία θανά­του οξεία λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, πνευ­μο­νι­κή υπέρ­τα­ση και πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα. Εστά­λη για νεκρο­το­μή». Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με το νοσο­κο­μείο, από δείγ­μα που ελή­φθη από το παι­δί, «απο­μο­νώ­θη­κε το κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθερίτιδας».

Πηγές από τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (πρώ­ην ΚΕΕΛΠΝΟ) σημεί­ω­ναν ότι ο 8χρονος, που είχε μεγα­λώ­σει στο Κέντρο Βρε­φών «Μητέ­ρα» και τα τελευ­ταία τρία χρό­νια μεγά­λω­νε με ανά­δο­χη οικο­γέ­νεια, είχε λάβει μόνο τις δύο από τις δόσεις του συν­δυα­σμέ­νου εμβο­λί­ου DTaP που προ­στα­τεύ­ει από τη διφθε­ρί­τι­δα, τον τέτα­νο και τον κοκίτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο