Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιβεβαιώνουν οι εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ το απαράδεκτο σημείωμα — λογοκρισία από τη διοίκηση

Την απα­ρά­δε­κτη εντο­λή της ΕΡΤ προς τους δημο­σιο­γρά­φους για το πώς να χει­ρι­στούν το ικα­ριώ­τι­κο γεύ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού (και την παραί­τη­ση Λγνά­δη) επι­βε­βαιώ­νουν οι εκπρό­σω­ποι των δημο­σιο­γρά­φων της κρα­τι­κής ραδιο­φω­νί­ας και τηλε­ό­ρα­σης. χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρουν ότι η «εντο­λή» έμει­νε αναρ­τη­μέ­νη για πολ­λές ώρες στο γρα­φείο των παραγωγών:

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που οι εργα­ζό­με­νοι της ΕΡΤ δεχό­μα­στε αφό­ρη­τες πιέ­σεις για το πώς πρέ­πει να παι­χτεί, υπο­βαθ­μι­στεί ή και να απο­σιω­πη­θεί μια είδηση.

Συνή­θως οι εντο­λές είναι προ­φο­ρι­κές, το γρα­πτό σημεί­ω­μα του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου όμως είναι πραγ­μα­τι­κό γεγονός.

Έμει­νε για πάρα πολ­λές ώρες στο γρα­φείο των παρα­γω­γών και είχαν τη δυνα­τό­τη­τα να το δουν πάρα πολ­λοί συνά­δελ­φοι. Κι ας μην δια­κι­νούν κάποιοι τα περί προ­βο­κα­τό­ρι­κης ενέρ­γειας ή ανοη­σί­ας, διό­τι είναι πάρα πολύ εύκο­λο να απο­δει­χθεί η πορεία της αλυ­σί­δας των εντο­λών. Εξάλ­λου η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­δει­κνύ­ει ότι υπήρ­ξε παρέμ­βα­ση. Στο κεντρι­κό δελ­τίο των 9 τα πλά­να από το σπί­τι του κ. Στε­φα­νά­δη (που είχαν προ­βλη­θεί για 3–4’’ στο δελ­τίο των 15.00) αντι­κα­τα­στά­θη­καν από μία φωτο­γρα­φία. Το προη­γού­με­νο βρά­δυ δεν υπήρ­χε ούτε φωτογραφία.

Πράγ­μα­τι η είδη­ση υπο­βαθ­μί­στη­κε και από το σύνο­λο σχε­δόν των ιδιω­τι­κών κανα­λιών. Όμως η ΕΡΤ δεν ανή­κει σε εφο­πλι­στές και εργο­λά­βους για να συγκρί­νε­ται με τα ιδιω­τι­κά κανά­λια αλλά στον ελλη­νι­κό λαό. Το αίτη­μα για θεσμι­κή και λει­τουρ­γι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της δεν είναι μόνο των εργα­ζο­μέ­νων της, αλλά και της ελλη­νι­κής κοινωνίας.

Νίκος Κορό­βη­λας

Εκπρό­σω­πος δημο­σιο­γρά­φων τηλεόρασης

Κατε­ρί­να Φρύσσα

Εκπρό­σω­πος δημο­σιο­γρά­φων ραδιο­φώ­νου και πολυμέσων

Δεν κάνει καμία εντύ­πω­ση η επιβεβαίωση(ούτε και υπήρ­χε αμφι­βο­λία για τη γνη­σιό­τη­τα), διό­τι καθη­με­ρι­νά ΕΡΤ δίνει δια­πι­στευ­τή­ρια ως «γρα­φείο Τύπου» της (εκά­στο­τε) κυβέρ­νη­σης. Και κάποιοι δεν έχουν κανέ­να πρό­βλη­μα για χάρη της κυβέρ­νη­σης να παρεμ­βαί­νουν απροκάλυπτα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο