Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Μετα­βο­λή του και­ρού ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα Τετάρ­τη. Αρχι­κά σε ολό­κλη­ρη τη χώρα θα υπάρ­χουν λίγες νεφώ­σεις, αλλά γρή­γο­ρα από τα βόρεια οι νεφώ­σεις θα πυκνώ­σουν και θα εκδη­λω­θούν βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες προ­ο­δευ­τι­κά θα επη­ρε­ά­σουν τον ηπει­ρω­τι­κό κορ­μό της χώρας, την Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες και νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Βόρειου και Ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να και θα συνο­δευ­τούν από τοπι­κές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη διάρ­κεια της Τετάρ­της τα ισχυ­ρό­τε­ρα φαι­νό­με­να έως αργά το από­γευ­μα θα εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη, ενώ από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα κεντρι­κά και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, με έμφα­ση στους νομούς Φθιώ­τι­δας, Μαγνη­σί­ας, Λάρι­σας και Πιε­ρί­ας.  Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη και στο Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο, υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα για κατά τόπους αυξη­μέ­νες ποσό­τη­τες χαλα­ζιού ή χαλά­ζι μετρί­ου μεγέθους.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει προ­ο­δευ­τι­κή πτώ­ση από το από­γευ­μα, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, και θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 8 έως 26 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από 9 έως 30, στην Ήπει­ρο από 10 έως 29, στη Θεσ­σα­λία από 10 έως 32, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 33 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 14 έως 29 και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 12 έως 29 βαθ­μούς, ενώ στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 32 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν αρχι­κά από νότιες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ, αλλά μετά το μεση­μέ­ρι από τα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς με εντά­σεις 6–7 Μπο­φόρ και τοπι­κά 8 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο αρχι­κά θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ, αλλά από το από­γευ­μα οι άνε­μοι θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς βορειο­α­να­το­λι­κούς και θα ενι­σχυ­θούν στα 5–6 Μπο­φόρ και το βρά­δυ τοπι­κά 7–8 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες προ­ο­δευ­τι­κά θα πυκνώ­σουν, δίνο­ντας όμβρους και πιθα­νώς στα βόρεια και δυτι­κά μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Το βρά­δυ ο και­ρός θα παρου­σιά­σει επι­δεί­νω­ση με βρο­χές και καται­γί­δες που ενδέ­χε­ται να έχουν παρο­δι­κά έντο­νο χαρα­κτή­ρα. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από νότιες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ, αλλά το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ και τοπι­κά 7 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 19 έως 30 βαθ­μούς, αλλά το βρά­δυ θα σημειώ­σει σημα­ντι­κή πτώση.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις, οι οποί­ες γρή­γο­ρα θα πυκνώ­σουν, δίνο­ντας βρο­χές και καται­γί­δες από το μεση­μέ­ρι και μετά. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις 3–4 Μπο­φόρ, αλλά τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κούς με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ και τοπι­κά 7 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 18 έως 29 βαθμούς.

Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας προς Πέμ­πτη τα φαι­νό­με­να θα μετα­το­πι­στούν νοτιό­τε­ρα, επη­ρε­ά­ζο­ντας επι­πλέ­ον τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις θα εκδη­λω­θούν στα ορει­νό­τε­ρα τμή­μα­τα της Κεντρι­κής Στε­ρε­άς και της Βόρειας Πελο­πον­νή­σου. Από τις μεση­με­ρια­νές ώρες της Πέμ­πτης πάντως ο και­ρός θα παρου­σιά­σει βελ­τί­ω­ση στις περισ­σό­τε­ρες περιοχές.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο