Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιδείνωση του καιρού, με βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

Κακο­και­ρία σε όλη τη χώρα με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα τοπι­κά μεγά­λα ύψη βρο­χής, τις μεγά­λες ραγδαιό­τη­τες βρο­χό­πτω­σης, τη μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών στα θαλάσ­σια-παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα και τους θυελ­λώ­δεις ανέ­μους 7 με 8 μποφόρ.

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στο Ιόνιο, στη δυτι­κή και νότια Πελο­πόν­νη­σο, στην Κρή­τη (κυρί­ως στη δυτι­κή και νότια), στη δυτι­κή Στε­ρεά, στην Ήπει­ρο, βαθ­μιαία στην υπό­λοι­πη Πελο­πόν­νη­σο, στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, στη Θεσ­σα­λία, στις Κυκλά­δες, στην Εύβοια, στις Σπο­ρά­δες και από το μεση­μέ­ρι στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδεκάνησα.

Σημειώ­νε­ται ότι τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ιδιαί­τε­ρα ισχυ­ρά στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και στα βορειό­τε­ρα τμή­μα­τα της Θεσσαλίας.

Χιό­νια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα βορειο­α­να­το­λι­κά ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 και από το από­γευ­μα 7 τοπι­κά 8 μπο­φόρ. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα πνέ­ουν ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και τοπι­κά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα φτά­σει στα δυτι­κά τους 17 με 18 βαθ­μούς, στην ανα­το­λι­κή νησιω­τι­κή χώρα τους 18 με 21 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη χώρα τους 13 με17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στην κεντρι­κή και από το μεση­μέ­ρι στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία. Χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά κυρί­ως της δυτι­κής Μακεδονίας.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και βαθ­μιαία τοπι­κά έως 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά κυρί­ως της Ηπείρου.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 6 με 7 και τοπι­κά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις αυξη­μέ­νες με βρο­χές και καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά ιδιαί­τε­ρα στα βορειό­τε­ρα τμή­μα­τα της Θεσσαλίας.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά κυρί­ως στη δυτι­κή και νότια Κρήτη.

Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι από τις μεσημ­βρι­νές ώρες κατά τόπους ισχυρά.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις αυξη­μέ­νες με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.Τα φαι­νό­με­να από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις αυξη­μέ­νες με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.Τα φαι­νό­με­να από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ και βαθ­μιαία ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο