Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

« Επιδιωκόμενος σκοπός η δια παντός μέσου καταπολέμησις του Κομμουνιστικού στοιχείου»

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

(Όταν ΤΕΑ, Νομαρχίες και εκπαιδευτικοί λειτουργοί έδιναν κοινό αντικομμουνιστικό αγώνα)

Βρισκόμαστε στα 1959.  Στη κυβέρνηση βρίσκεται η ΕΡΕ του «Εθνάρχη» Κ. Καραμανλή και στην αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ. Οι διώξεις των αγωνιστών της αριστεράς δεν έχουν σταματήσει, ενώ έχει ενταθεί και η πολύμορφη εκστρατεία κατά του λεγόμενου «κομμουνιστικού κινδύνου». Για το  σκοπό αυτό το αστικό κράτος χρησιμοποιεί όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει.

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε και φέρει την ένδειξη «απόρρητον» έχει ημερομηνία 19/6/1959 και βρίσκεται στο αρχείο της νομαρχίας Ημαθίας (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας):

«ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΗΜΑΘΥΙΑΣ

ΚΟΙΝ. 3207 ΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Διαφώτισις

1.Εχομεν την τιμήν να αναφέρωμεν υμίν ότι η Νομαρχία Ημαθίας εξέδωσεν την υπ.αριθμ. Ε.Π 145/18-11-58 Διαταγήν προς τους κ.κ. Γυμνασιάρχας και Επιθεωρητάς Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως όπως συνδράμωσιν την υπό του Στρατού καταβαλομένη προσπάθειαν διαφωτίσεως της υπαίθρου επί Εθνικών ζητημάτων.

  1. Η μέχρι τούδε απόδοσις συνεργασίας μετά των εκπαιδευτικών λειτουργών εν τη υπαίθρω δια της προθύμου συμπαραστάσεως των εις το έργον της Εθνικής διαφωτίσεως, ήτο λίαν ικανοποιητική.
  2. Αι ληφθείσαι πρσωπικώς επαφαί μετά πλείστων πνευματικών αξιών εκ του εκπαιδευτικού κυρίως κλάδου Δ/ντων Χωροφυλακής κλπ παρέχουν ασφαλή την εντύπωσιν ότι εδημιουργήθησαν ευνοϊκαί προϋποθέσεις και το κατάλληλον κλίμα όπως προχωρήσωμεν εις μίαν πλέον θαρραλέαν συστηματικήν και μεθοδικήν οργάνωσιν της διαφωτίσεως των χωρίων της υπαίθρου.
  3. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η δια της διαφωτίσεως και δια παντός μέσον καταπολέμησις του Κομμουνιστικού στοιχείου και η εκρίζωσις τούτου δια παντός εκ της χώρας. Προς τούτο την πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει η αποκάλυψις εις όματα του λαού της υπαίθρου και των αστικών κέντρων ότι η ΕΔΑ είναι το υποκατάστατον του ΚΚΕ, ότι εργάζεται δια τους σκοπούς αποκλειστικώς τούτου, και ότι κάθε συνεργασία μετά αυτής είναι δολοφονική πράξις εναντίον της χώρας μας.

5.Δια της παρούσης επικαλούμεθα την  υμετέραν συμπαράστασιν και επέμβασιν όπως κινηθούν άπαντες οι πνευματικοί παράγοντες (Ιατροί, Δικηγόροι ,Γεωπόνοι κ.λ.π) της υπαίθρου και ιδίως των αστικών κέντρων , οι δυνάμενοι να συντελέσουν τα μέγιστα εις το  αναληφθέν έργον , οίτινες μέχρι σήμερον ,δια διαφόρους λόγους, δεν συμμετέσχον εις την υπό του Στρατού και ΤΕΑ καταβαλομένην προσπαθειαν.»

tea2

  (Φωτογραφία: Παρέλαση ΤΕΑ Στρυμονικού – από http://strimoniko.blogspot.gr)