Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιθέσεις στη Σρι Λάνκα: Στους 290 οι νεκροί, περίπου 500 οι τραυματίες (ΦΩΤΟ)

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των των επι­θέ­σε­ων σε καθο­λι­κές εκκλη­σί­ες και πολυ­τε­λή ξενο­δο­χεία στη Σρι Λάν­κα αυξή­θη­κε στους 290 νεκρούς και τους 500 τραυ­μα­τί­ες, δήλω­σε πριν από λίγο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας της ασια­τι­κής χώρας. Ο εκπρό­σω­πος Ρου­γουάν Γκου­να­σε­κέ­ρα απέ­φυ­γε να δώσει περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για τα θύμα­τα καθε­μιάς από τις επι­θέ­σεις σε τρεις εκκλη­σί­ες όπου είχαν συγκε­ντρω­θεί οι πιστοί για τη λει­τουρ­γία του Πάσχα των Καθο­λι­κών και σε καθέ­να από τα τέσ­σε­ρα ξενο­δο­χεία χθες Κυρια­κή. Επρό­κει­το για τις χει­ρό­τε­ρες επι­θέ­σεις από το τέλος του εμφυ­λί­ου πολέ­μου στη Σρι Λάν­κα πριν από δέκα χρόνια.

sri lanka101

Πηγή προ­σκεί­με­νη στην κυβέρ­νη­ση δήλω­σε στο μετα­ξύ ότι ο πρό­ε­δρος Μαϊ­θρι­πά­λα Σιρι­σέ­να, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν στο εξω­τε­ρι­κό όταν δια­πρά­χθη­καν οι επι­θέ­σεις, συγκά­λε­σε το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι στη συνε­δρί­α­σή του θα είναι παρών και ο πρω­θυ­πουρ­γός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

sri lanka10

sri lanka9

sri lanka8

sri lanka7

sri lanka5

sri lanka1

sri lanka 1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο