Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιθεωρητές πριν 6 μήνες προειδοποίησαν ότι αν δεν μετακινηθεί το νιτρικό αμμώνιο «θα ανατινάξει όλη τη Βηρυτό»

Του­λά­χι­στον 113 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στην κατα­στρο­φι­κή έκρη­ξη στο λιμά­νι της Βηρυ­τού και δεκά­δες άλλοι αγνο­ού­νται, σύμ­φω­να με τον νέο απο­λο­γι­σμό που έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα ο υπουρ­γός Υγεί­ας Χαμάντ Χασάν.

Από την τερά­στια έκρη­ξη, του­λά­χι­στον 4.000 άνθρω­ποι τραυματίστηκαν.

«Υπάρ­χουν σίγου­ρα ακό­μη (θύμα­τα) κάτω από τα χαλά­σμα­τα και δεχό­μα­στε δεκά­δες τηλε­φω­νή­μα­τα για αγνο­ού­με­νους», είπε σε δημο­σιο­γρά­φους, στο περι­θώ­ριο της συνε­δρί­α­σης του υπουρ­γι­κού συμβουλίου.

Ανθρώ­πους κάτω από τα τσι­μέ­ντα ανα­ζη­τούν παντού ομά­δες δια­σω­στών τόσο του Λιβά­νου όσο και άλλων χωρών. Η μάχη που δίνε­ται είναι με το χρό­νο προ­κει­μέ­νου έγκαι­ρα να εντο­πι­στούν και να δια­σω­θούν οι εγκλω­βι­σμέ­νοι στα ερεί­πια της Βηρυτού.

Στη μάχη της διά­σω­σης παίρ­νει μέρος και η ΕΜΑΚ. Στάλ­θη­κε ειδι­κή ομά­δα της 1ης ΕΜΑΚ απο­τε­λού­με­νη από 12 άτο­μα και δια­σω­στι­κό σκύ­λο, δύο οχή­μα­τα και ειδι­κό εξο­πλι­σμό με αερο­σκά­φος της Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρί­ας C‑130.

Αμέλεια δείχνουν οι πρώτες έρευνες

Οι αρχι­κές έρευ­νες δεί­χνουν πως χρό­νια αδρά­νειας και αμέ­λειας σχε­τι­κά με την απο­θή­κευ­ση εξαι­ρε­τι­κά εκρη­κτι­κού υλι­κού στο λιμά­νι τις Βηρυ­τού προ­κά­λε­σαν την έκρη­ξη που είχε απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του­λά­χι­στον 100 ανθρώ­πων χθες Τρί­τη, δήλω­σε επί­ση­μη πηγή με γνώ­ση των ευρημάτων.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός και η προ­ε­δρία δήλω­σαν χθες πως 2.750 τόνοι νιτρι­κού αμμω­νί­ου, χημι­κού λιπά­σμα­τος που μπο­ρεί όμως να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί επί­σης για την κατα­σκευή βομ­βών, ήταν απο­θη­κευ­μέ­να επί έξι χρό­νια στο λιμά­νι χωρίς οποια­δή­πο­τε μέτρα ασφαλείας.

«Είναι αμέ­λεια», δήλω­σε η επί­ση­μη πηγή στο Reuters και πρό­σθε­σε πως το θέμα της ασφα­λούς απο­θή­κευ­σης είχε εγερ­θεί σε πολ­λές επι­τρο­πές και δικα­στές και «τίπο­τα δεν έγι­νε» προ­κει­μέ­νου να εκδο­θεί μια εντο­λή απο­μά­κρυν­σης ή κατα­στρο­φής του εξαι­ρε­τι­κά εύφλε­κτου υλικού.

Η πηγή δήλω­σε πως μια πυρ­κα­γιά ξεκί­νη­σε από την απο­θή­κη 9 του λιμα­νιού και επε­κτά­θη­κε στην απο­θή­κη 12, όπου ήταν απο­θη­κευ­μέ­νο το νιτρι­κό αμμώνιο.

Η χθε­σι­νή έκρη­ξη ήταν η πιο ισχυ­ρή που έχει σημειω­θεί ποτέ στη Βηρυ­τό, μια πόλη φοβι­σμέ­νη ακό­μη από τον εμφύ­λιο πόλε­μο πριν από τρεις δεκα­ε­τί­ες και η οποία έχει κλο­νι­στεί από μια βαθιά οικο­νο­μι­κή κρί­ση που έχει τις ρίζες της σε δεκα­ε­τί­ες δια­φθο­ράς και οικο­νο­μι­κής κακοδιαχείρισης.

Ο Μπά­ντρι Ντά­χερ, γενι­κός διευ­θυ­ντής των Τελω­νεί­ων του Λιβά­νου, δήλω­σε σήμε­ρα στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο LBCI πως τα τελω­νεία είχαν στεί­λει έξι έγγρα­φα στο δικα­στι­κό σώμα προει­δο­ποιώ­ντας ότι το υλι­κό συνι­στού­σε απειλή.

«Ζητή­σα­με την επα­νε­ξα­γω­γή του αλλά αυτό δεν συνέ­βη. Αφή­νου­με τους ειδι­κούς και εκεί­νους που τους αφο­ρά να προσ­διο­ρί­σουν για­τί», είπε ο Ντάχερ.

Σύμ­φω­να με άλλο πρό­σω­πο που σχε­τί­ζε­ται με υπάλ­λη­λο του λιμα­νιού, μια ομά­δα που είχε επι­θε­ω­ρή­σει το νιτρι­κό αμμώ­νιο πριν από έξι μήνες προει­δο­ποί­η­σε πως αν δεν μετα­κι­νη­θεί «θα ανα­τι­νά­ξει όλη τη Βηρυτό».

Σύμ­φω­να με δύο έγγρα­φα που είδε το Reuters, τα Τελω­νεία του Λιβά­νου είχαν ζητή­σει από το δικα­στι­κό σώμα το 2016 και το 2017 να ζητή­σει από «την αρμό­δια ναυ­τι­λια­κή υπη­ρε­σία» να επα­νε­ξα­γά­γει ή να εγκρί­νει την πώλη­ση του νιτρι­κού αμμω­νί­ου, το οποίο είχε απο­μα­κρυν­θεί από ένα φορ­τη­γό πλοίο, το Rhosus, και είχε ενα­πο­τε­θεί στην απο­θή­κη 12, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια του λιμανιού.

‘Ένα από τα έγγρα­φα ανα­φέ­ρε­ται σε παρό­μοια αιτή­μα­τα που είχαν γίνει το 2014 και 2015.

«Μια εγχώ­ρια και διε­θνής έρευ­να πρέ­πει να διε­νερ­γη­θεί για το συμ­βάν, δεδο­μέ­νης της κλί­μα­κας και των περι­στά­σε­ων υπό τις οποί­ες αυτά τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά μετα­φέρ­θη­καν στα λιμά­νια», δήλω­σε ο Γκα­σάν Χασμπά­νι, πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης και μέλος του κόμ­μα­τος Λιβα­νι­κές Δυνάμεις.

Το Shiparrested.com, ένα βιο­μη­χα­νι­κό δίκτυο που ασχο­λεί­ται με νομι­κές υπο­θέ­σεις, είχε ανα­φέ­ρει το 2015 ότι το Rhosus, που είχε σημαία Μολ­δα­βί­ας, έδε­σε στη Βηρυ­τό τον Σεπτέμ­βριο του 2013 λόγω τεχνι­κών προ­βλη­μά­των κατά το ταξί­δι του από τη Γεωρ­γία στη Μοζαμ­βί­κη με 2.750 τόνους νιτρι­κού αμμωνίου.

Κατά την επι­θε­ώ­ρη­ση, απα­γο­ρεύ­τη­κε ο από­πλους του πλοί­ου και λίγο μετά εγκα­τα­λεί­φθη­κε από τους ιδιο­κτή­τες του, με απο­τέ­λε­σμα διά­φο­ροι πιστω­τές να προ­βά­λουν νομι­κές διεκδικήσεις.

«Λόγω των κιν­δύ­νων που συν­δέ­ο­νταν με την παρα­μο­νή του νιτρι­κού αμμω­νί­ου πάνω στο πλοίο, οι λιμε­νι­κές αρχές άδεια­σαν το πλοίο και μετέ­φε­ραν το φορ­τίο του στις απο­θή­κες του λιμα­νιού», ανέφερε.

Λιγοστά τα αποθέματα σιτηρών

Σε πλή­ρη παρά­λυ­ση απει­λεί να βυθί­σει την οικο­νο­μία του Λιβά­νου η έκρη­ξη στη Βηρυ­τό καθώς η χώρα μαστι­ζό­ταν ήδη από βαθύ­τα­τη κρί­ση, οδη­γώ­ντας χιλιά­δες ανθρώ­πους στο εξω­τε­ρι­κό και πυρο­δο­τώ­ντας ογκώ­δεις εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενα­ντί­ον του «διε­φθαρ­μέ­νου πολι­τι­κού συστήματος».

Περί­που το μισό του πλη­θυ­σμού ζει κάτω από τα όρια της φτώ­χειας και ένα 35 % βρί­σκε­ται εκτός αγο­ράς εργασίας.

Τον Μάρ­τιο για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία του ο Λίβα­νος κήρυ­ξε στά­ση πλη­ρω­μών, αδυ­να­τώ­ντας να απο­πλη­ρώ­σει ένα ομό­λο­γο κάτι που ανε­μέ­νε­το να επα­να­λη­φθεί και με δεύ­τε­ρο που είναι εν αναμονή.

Ο λόγος του δημο­σί­ου χρέ­ους προς το ΑΕΠ είχε φτά­σει το 170% (92 δις δολά­ρια) και είναι ένας από τους υψη­λό­τε­ρους στον κόσμο.

Τον Μάρ­τιο μάλι­στα η χώρα είχε ξεκι­νή­σει συζη­τή­σεις με το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­σει ένα πακέ­το «διά­σω­σης», οι συνο­μι­λί­ες όμως είχαν παγώσει.

Από τον Μάρ­τιο, ανα­φέ­ρει ο Guardian , οι τιμές στα περισ­σό­τε­ρα αγα­θά έχουν τρι­πλα­σια­στεί, ενώ το νόμι­σμα απώ­λε­σε πάνω από το 80% της αξί­ας του.

Όσοι έχουν ακό­μη δου­λειά τα βγά­ζουν μήνα με το μήνα. Τα εμπο­ρι­κά κέντρα είναι άδεια, η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα αυξά­νε­ται .

Η κατα­στρο­φή του λιμα­νιού της Βηρυ­τού θα κατα­στρέ­ψει περαι­τέ­ρω την χει­μα­ζό­με­νη οικο­νο­μία της χώρας πόσω μάλ­λον ελλεί­ψει χερ­σαί­ων εμπο­ρι­κών δια­δρο­μών: Η Συρία είναι κατε­στραμ­μέ­νη, με το δε Ισρα­ήλ η χώρα βρί­σκε­ται παγί­ως σε εμπό­λε­μη κατάσταση.

Ο Λίβα­νος βασί­ζε­ται πάρα πολύ σε εισα­γω­γές για την επάρ­κεια των τρο­φί­μων. Ενδει­κτι­κά, το 90% των κατα­να­λι­σκό­με­νων σιτη­ρών είναι εισαγόμενο.

Εως 300.000 οι άστεγοι

Εως 300.000 άνθρω­ποι έχουν μεί­νει χωρίς στέ­γη στη Βηρυ­τό μετά τη φονι­κή έκρη­ξη που συγκλό­νι­σε το λιμά­νι, δήλω­σε ο κυβερ­νή­της της πρω­τεύ­ου­σας Μαρουάν Αμπούντ, εκτι­μώ­ντας πως το κόστος των ζημιών θα ξεπε­ρά­σει τα τρία δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

«Εκα­να μια περιο­δεία στη Βηρυ­τό, οι ζημιές μπο­ρεί να ανέρ­χο­νται από τρία έως πέντε δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια», ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νή­της, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ωστό­σο ότι ανα­μέ­νει την εκτί­μη­ση των ειδι­κών και των μηχανικών.

«Σχε­δόν το 50% της Βηρυ­τού έχει κατα­στρα­φεί ή έχει υπο­στεί ζημιές» εκτί­μη­σε, με 250.000 έως 300.000 ανθρώ­πους ‑σύμ­φω­να με τον ίδιο- να έχουν μεί­νει άστεγοι.

Την ίδια ώρα ο υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας, Ραούλ Νέχ­με, δήλω­σε στο Reuters πως ο Λίβα­νος δια­θέ­τει πλέ­ον απο­θέ­μα­τα σιτη­ρών για «λίγο λιγό­τε­ρο» από έναν μήνα, μετά την έκρη­ξη που κατέ­στρε­ψε τα κεντρι­κά σιλό.

«Ανα­ζη­τού­με απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους», είπε προ­σθέ­το­ντας ότι ο Λίβα­νος χρειά­ζε­ται απο­θέ­μα­τα για του­λά­χι­στον τρεις μήνες για να υπάρ­ξουν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις δια­τρο­φι­κής ασφάλειας.

Η έκρη­ξη, η ισχυ­ρό­τε­ρη που σημειώ­θη­κε ποτέ στην Βηρυ­τό, μετέ­τρε­ψε την περιο­χή σε ερεί­πια αχρη­στεύ­ο­ντας το κεντρι­κό λιμά­νι εισό­δου για τις εισα­γω­γές ειδών δια­τρο­φής για τα έξι εκα­τομ­μύ­ρια των κατοί­κων του Λιβάνου.

Τα σιλό της Βηρυ­τού είχαν δυνα­μι­κό­τη­τα 120.000 τόνων σιτη­ρών, σύμ­φω­να με τον Αχμεντ Τάμερ, διευ­θυ­ντή του λιμα­νιού της Τρί­πο­λης, της δεύ­τε­ρης σε μέγε­θος πόλης της χώρας.

Το λιμά­νι της Τρί­πο­λης, το δεύ­τε­ρο σε μέγε­θος λιμά­νι του Λιβά­νου, δεν δια­θέ­τει υπο­δο­μές απο­θή­κευ­σης, αλλά απο­θέ­μα­τα σιτη­ρών μπο­ρούν να μετα­φερ­θούν σε απο­θή­κες που απέ­χουν 2 χιλιό­με­τρα από το λιμάνι.

Πριν από την έκρη­ξη, τα σιλό της Βηρυ­τού δεν περιεί­χαν παρά 15.000 τόνους σιτα­ριού, καθώς ορι­σμέ­νοι μύλοι είχαν ξεφορ­τώ­σει απευ­θεί­ας φορ­τία εξαι­τί­ας καθυ­στέ­ρη­σης στην έκδο­ση πιστω­τι­κών επι­στο­λών για πλη­ρω­μή, δήλω­σε ο Αχμεντ Χατίτ, ο επι­κε­φα­λής της ένω­σης εισα­γω­γέ­ων σιτη­ρών στον εφη­με­ρί­δα Al-Akhbar.

Οι υπάρ­χου­σες ποσό­τη­τες επαρ­κούν για την κάλυ­ψη των ανα­γκών της αγο­ράς για ενά­μι­σι μήνα, ενώ τέσ­σε­ρα πλοία που μετα­φέ­ρουν 28.000 τόνους σιτη­ρών δεν έχουν ελλι­με­νι­σθεί, εξήγησε.

Οι αρχές του Λιβά­νου επι­διώ­κουν την μετα­φο­ρά των τεσ­σά­ρων πλοί­ων στην Τρί­πο­λη, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μί­ας στο δίκτυο LBCI.

Διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για μια Ελληνίδα ανάμεσα στους νεκρούς από την ισχυρότατη έκρηξη

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι μία Ελλη­νί­δα πολί­της είναι ανά­με­σα στους 100 και πλέ­ον νεκρούς από την ισχυ­ρό­τα­τη έκρη­ξη που συγκλό­νι­σε χθες το από­γευ­μα την πρω­τεύ­ου­σα του Λιβά­νου, Βηρυτό.

Όπως διευ­κρι­νί­ζουν διπλω­μα­τι­κές πηγές, οι μέχρι στιγ­μής πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι μία Ελλη­νί­δα πολί­της φέρε­ται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δύο ακό­μη Ελλη­νί­δες συγκα­τα­λέ­γο­νται μετα­ξύ των τραυ­μα­τιών. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, το Ελλη­νορ­θό­δο­ξο Νοσο­κο­μείο της Βηρυ­τού ετέ­θη εκτός λει­τουρ­γί­ας και οι ασθε­νείς μετα­φέρ­θη­καν σε άλλα νοσοκομεία.

Αναζητούν στην Κύπρο τον Ρώσο που μετέφερε τη νιτρική αμμωνία

Σύμ­φω­να με τη ρωσι­κή ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα «Rbc.ru», το υλι­κό που υπήρ­ξε η αιτία της φοβε­ρής έκρη­ξης την Τρί­τη το από­γευ­μα στη Βηρυ­τό και που ήταν 2.750 τόνοι νιτρι­κής αμμω­νί­ας έφτα­σε στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, το Σεπτέμ­βριο του 2014 με πλοίο ρωσι­κής ιδιοκτησίας.

Πρό­κει­ται, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, για το πλοίο Rhosus και ως ιδιο­κτή­της του εμφα­νι­ζό­ταν μέχρι το Σεπτέμ­βριο του 2014, οπό­ταν και κατα­σχέ­θη­κε, ο Ίγκορ Γκρε­τσού­σκιν, από το Χαμπάροβσκ.

Το Rhosus, με σημαία Μολ­δα­βί­ας, μετέ­φε­ρε τους 2.750 τόνους αμμω­νί­ας από το Μπα­τού­μι (η μυθο­λο­γι­κή Κολ­χί­δα) της Γεωρ­γί­ας στη Μοζαμ­βί­κη. Μετά από βλά­βη το πλοίο έπια­σε λιμά­νι στη Βηρυ­τό, όπου μετά από έρευ­να απα­γο­ρεύ­τη­κε ο από­πλους του και κατα­σχέ­θη­κε το φορ­τίο, που τοπο­θε­τή­θη­κε σε απο­θή­κη στο 12ο αγκυ­ρο­βό­λιο του λιμα­νιού, με στό­χο την κατα­στρο­φή-απόρ­ρι­ψη του.

Σύμ­φω­να με το «Rbc.ru», ο ιδιο­κτή­της του πλοί­ου Ίγκορ Γκρε­τσού­σκιν, ήταν επι­χει­ρη­μα­τί­ας που ζού­σε στην Κύπρο, ο οποί­ος όπως είπαν μέλη του πλη­ρώ­μα­τος «κήρυ­ξε πτώ­χευ­ση και άφη­σε το πλοίο».

Ο Γκρε­τσού­σκιν έχει κατη­γο­ρη­θεί από το πλή­ρω­μα του πλοί­ου ότι εγκα­τέ­λει­ψε τόσο τους ανθρώ­πους όσο και το φορτίο.

Οι δικη­γό­ροι των δανει­στών έλα­βαν τρία εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης για τον Ρώσο. Στο πλοίο εργά­ζο­νταν συνο­λι­κά οκτώ Ουκρα­νοί ναυ­τι­κοί, σύμ­φω­να με τη Νατά­λια Κλαμ, εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια του Ταμεί­ου Βοή­θειας Ναυ­τι­κών της Οδησ­σού Assol: «Οι ναυ­τι­κοί με τη βοή­θειά μας στρά­φη­καν στον πρό­ξε­νο της Ουκρα­νί­ας, πέντε από τους συμπα­τριώ­τες μας κατά­φε­ραν να επι­στρέ­ψουν στην πατρίδα».

»Για να δια­τη­ρη­θεί ζωντα­νό το πλοίο, τέσ­σε­ρα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος — τρεις Ουκρα­νοί και ένας Ρώσος — παρέ­μει­ναν επί του σκά­φους, για ένα χρό­νο αφό­του αυτό κρα­τή­θη­κε στο λιμά­νι της Βηρυ­τού», κατέ­λη­ξε η κ. Κλαμ.

Η τελευ­ταία φορά που κατα­γρά­φη­κε η τοπο­θε­σία του πλοί­ου το 2014 — όχι μακριά από το 12ο αγκυ­ρο­βό­λιο, όπου έγι­νε η έκρη­ξη, προ­κύ­πτει από τα δεδο­μέ­να της υπη­ρε­σί­ας MarineTraffic.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο