Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικίνδυνη αναζωπύρωση στη Μάνδρα – Μήνυμα 112 για εκκένωση 4 οικισμών — Αναζωπυρώσεις και στ’ άλλα μέτωπα

Μ’α­χη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις δίνουν ισχυ­ρές δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής στη Μάν­δρα, στη Λακω­νία και στη Ρόδο.

Μεγάλη αναζωπύρωση προς την Κιάφα απειλώντας σπίτια — Δόθηκε εντολή εκκένωσης σε 4 οικισμούς

Μεγά­λη είναι η ανα­ζω­πύ­ρω­ση που σημειώ­νε­ται αυτή την ώρα στην πυρ­κα­γιά που καί­ει ανά­με­σα στην Μάν­δρα και τα Μέγαρα.

Οι φλό­γες κατευ­θύ­νο­νται προς τον Άη Γιάν­να Κορα­κά στην Κιά­φα και γι’ αυτό η πολι­τι­κή προ­στα­σία έδω­σε εντο­λή εκκέ­νω­σης των Αγ. Σωτή­ρα, Πανό­ρα­μα, Παλαιο­κούν­δου­ρα, Παλαιο­χώ­ρι και καλεί τους κατοί­κους να κατευ­θυν­θούν προς Οινόη.

Οι άνε­μοι είναι έντο­νη στην περιο­χή και οι κάτοι­κοι κάνουν έκκλη­ση για να φτά­σουν περισ­σό­τε­ρα ενα­έ­ρια μέσα στο σημείο. Με λάστι­χα προ­σπα­θούν κάτοι­κοι να φτιά­ξουν υπο­τυ­πώ­δεις αντι­πυ­ρι­κές ζώνες γύρω από τα σπί­τια τους.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χουν και άλλα διά­σπαρ­τα μέτω­πα που διαρ­κώς πυκνώ­νουν και επε­κτεί­νο­νται γρή­γο­ρα. Στην περιο­χή ακού­γο­νται και ισχυ­ρές εκρήξεις.

Δύσκο­λη είναι η κατά­στα­ση και στην περιο­χή Καν­δή­λι, όπου δίνε­ται μάχη για να σωθεί η κατα­σκή­νω­ση Μελε­τά­κι, η οποία έχει εκκε­νω­θεί εδώ και μέρες.

Λόγω της πυρ­κα­γιάς, η Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε στη δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στη παλιά εθνι­κή οδό Αθη­νών-Θηβών από το ύψος του πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων Cyclon μέχρι τα Βίλια και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Λακωνία: Νέα αναζωπύρωση στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά

Σοβα­ρή ανα­ζω­πύ­ρω­ση έχει παρου­σιά­σει η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε χτες στην Λακω­νία, κοντά στο εκκλη­σά­κι του Άη Γιαν­νά­κη, με κατεύ­θυν­ση από Πυρί προς Λυκοβουνό.

Πρό­κει­ται για το ίδιο σημείο από όπου ξεκί­νη­σε η πυρ­κα­γιά χθες. Στην περιο­χή πνέ­ουν ισχυ­ροί άνε­μοι, δυσκο­λεύ­ο­ντας τις προ­σπά­θειες πυρο­σβε­στών και εθελοντών.

Σημειώ­νε­ται ότι το σημείο είναι δύσκο­λα προ­σβά­σι­μο από τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις καθώς η φωτιά καί­ει δασι­κή έκτα­ση σε δύσβα­το σημείο, ενώ άμε­σα ξεκί­νη­σε να επι­χει­ρεί ένα ελικόπτερο.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, η φωτιά παρου­σί­α­σε σημα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση καθώς δεν υπήρ­χε ενερ­γό μέτωπο.

Ρόδος: Πολύ μεγάλη καταστροφή και συνεχείς αναζωπυρώσεις

Ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις σημειώ­νο­νται στην πυρ­κα­γιά στην Ρόδο που ξέσπα­σε το από­γευ­μα της Τρί­της και μέχρι σήμε­ρα έχει μετα­τρέ­ψει σε απο­κα­ΐ­δια χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους στο κεντρι­κό μέρος του νησιού.

Η εικό­να είναι σχε­τι­κά καλύ­τε­ρη σήμε­ρα σε σχέ­ση με χθες, αλλά οι συνε­χείς ανα­ζο­πυ­ρώ­σεις δεν επι­τρέ­πουν κανέ­ναν εφησυχασμό.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο