Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ντονμπάς: ΗΠΑ-ΝΑΤΟ συνεχίζουν να εξοπλίζουν το Κίεβο και επιμένουν για «επικείμενη ρωσική εισβολή»

Η επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση των συγκρού­σε­ων στην περιο­χή Ντον­μπάς της Ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, μετα­ξύ των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ, συντη­ρεί στο «κόκ­κι­νο» τη συνο­λι­κό­τε­ρη αντι­πα­ρά­θε­ση Δύσης — Ρωσί­ας, με τις ΗΠΑ και τους συμ­μά­χους τους να κατη­γο­ρούν τη Μόσχα ότι ανα­ζη­τεί πρό­σχη­μα για εισβο­λή στην Ουκρα­νία και τη Ρωσία να καταγ­γέλ­λει σχέ­δια εισβο­λής του ουκρα­νι­κού στρατού.

Οι εντά­σεις στο Ντον­μπάς υπο­βό­σκουν εδώ και βδο­μά­δες. Χτες, φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές και ουκρα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις αντάλ­λα­ξαν κατη­γο­ρί­ες ότι άνοι­ξαν πυρ κατά μήκος της γραμ­μής επα­φής στην Ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

Οι αυτο­νο­μι­στές κατη­γό­ρη­σαν τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις ότι άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον του εδά­φους τους τέσ­σε­ρις φορές τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες. Εκρή­ξεις από οβί­δες πυρο­βο­λι­κού ακού­στη­καν χτες το πρωί κοντά στο αερο­δρό­μιο του Ντο­νέ­τσκ και στο χωριό Ελε­νόβ­κα, σύμ­φω­να με αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα. Εκπρό­σω­ποι των αυτο­νο­μι­στών δήλω­σαν πως επί δύο ώρες νωρίς το πρωί «τμή­μα­τα του ουκρα­νι­κού στρα­τού έβαλ­λαν ενα­ντί­ον εννέα οικι­σμών στο Ντο­νέ­τσκ και στο Λου­γκάνσκ, με 160 οβί­δες και βλή­μα­τα όλμου».

Το Κίε­βο με τη σει­ρά του κατη­γό­ρη­σε τους αυτο­νο­μι­στές ότι εξα­πέ­λυ­σαν οβί­δες, μερι­κές από τις οποί­ες έπλη­ξαν ένα νηπιαγωγείο.
Η απο­στο­λή παρα­τή­ρη­σης του ΟΑΣΕ κατέ­γρα­ψε πολ­λα­πλά επει­σό­δια βομ­βαρ­δι­σμών κατά μήκος της γραμ­μής επα­φής τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες.

«Προβοκάτσιες» και «προσχήματα»

Το τελευ­ταίο 24ωρο ενι­σχύ­θη­καν οι «προ­βο­κα­τό­ρι­κες ενέρ­γειες του Κιέ­βου» στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμ. Πεσκόφ, κάνο­ντας λόγο για «πάρα πολύ επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση». Απέρ­ρι­ψε μεν ανα­φο­ρές για σχε­δια­ζό­με­νη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, αλλά τόνι­σε ότι η Μόσχα παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση στο Ντονμπάς.

Πριν λίγες μέρες ο Ρώσος Πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν είχε κάνει λόγο για «γενο­κτο­νία» των ρωσό­φω­νων πλη­θυ­σμών, σε μεγά­λα τμή­μα­τα των οποί­ων η Ρωσία χορή­γη­σε το 2019 ρωσι­κά διαβατήρια.

Επι­πλέ­ον, η Μόσχα καταγ­γέλ­λει ότι οι μεγά­λες ποσό­τη­τες ΝΑΤΟι­κών εξο­πλι­σμών που έχουν μετα­φερ­θεί τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες στην Ουκρα­νία, από ΗΠΑ, Βρε­τα­νία, Τουρ­κία, Λιθουα­νία, Πολω­νία κ.ά., ενθαρ­ρύ­νουν το Κίε­βο να επι­διώ­ξει «στρα­τιω­τι­κή λύση» στο Ντονμπάς.

Από την πλευ­ρά του ο Ουκρα­νός ΥΠΕΞ Ντμ. Κου­λέ­μπα κάλε­σε τους Δυτι­κούς «εταί­ρους» να κατα­δι­κά­σουν «αυτήν τη σοβα­ρή παρα­βί­α­ση των συμ­φω­νιών του Μινσκ από τη Ρωσία».

Η στρα­τιω­τι­κή έντα­ση στο Ντον­μπάς και οι καταγ­γε­λί­ες της Μόσχας «είναι μια κραυ­γα­λέα προ­σπά­θεια της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης να κατα­σκευά­σει προ­σχή­μα­τα για εισβο­λή», δήλω­σε η Βρε­τα­νί­δα ΥΠΕΞ Λιζ Τρας.

Το ΝΑΤΟ «ανη­συ­χεί ότι η Ρωσία προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει πρό­σχη­μα για ένο­πλη επί­θε­ση κατά της Ουκρα­νί­ας», δήλω­σε ο γγ του, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, προ­σθέ­το­ντας πως η Ρωσία «έχει αρκε­τά στρα­τεύ­μα­τα για να εξα­πο­λύ­σει πλή­ρη εισβο­λή στην Ουκρα­νία με πολύ λίγο ή καθό­λου χρό­νο προειδοποίησης».

ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ κάνουν λόγο για αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε και χτες ότι συνε­χί­ζει την από­συρ­ση στρα­τιω­τι­κών της δυνά­με­ων και ότι μονά­δες τεθω­ρα­κι­σμέ­νων από Δυτι­κή Ρωσία και Κρι­μαία επι­στρέ­φουν στις βάσεις τους.
ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ ωστό­σο αμφι­σβη­τούν ότι υπάρ­χει μεί­ω­ση, αντί­θε­τα ισχυ­ρί­ζο­νται ότι υπάρ­χει ενί­σχυ­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων, με τη Ρωσία να απα­ντά ότι πρό­κει­ται για «ψεύ­δη», όπως «η ρωσι­κή εισβο­λή στις 15–16 Φλεβάρη».

«Παρα­τη­ρή­σα­με αύξη­ση (ρωσι­κών) στρα­τευ­μά­των στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων 48 ωρών, έως και κατά 7.000. Είδα­με να κατα­σκευά­ζε­ται μια γέφυ­ρα από τη Λευ­κο­ρω­σία προς την Ουκρα­νία ή κοντά στην Ουκρα­νία», επέ­μει­νε χτες ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Αμυ­νας Μπ. Γουά­λας.

Ρωσία και Λευ­κο­ρω­σία έχουν ανα­κοι­νώ­σει ότι κανέ­νας Ρώσος στρα­τιώ­της δεν θα παρα­μεί­νει στη Λευ­κο­ρω­σία μετά το πέρας των κοι­νών τους ασκή­σε­ων, που ολο­κλη­ρώ­νο­νται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πάντως ο Λευ­κο­ρώ­σος Πρό­ε­δρος Αλ. Λου­κα­σέν­κο ανα­φέρ­θη­κε χτες στην πιθα­νό­τη­τα ανά­πτυ­ξης των ρωσι­κών αντι­πυ­ραυ­λι­κών συστη­μά­των «S‑400» και ότι διε­ξά­γο­νται συζη­τή­σεις για αγο­ρά τους. «Μπο­ρεί να τους ανα­πτύ­ξου­με κάπου κοντά στο Μινσκ και θα παρα­κο­λου­θού­με τι συμ­βαί­νει στο Κίε­βο, πέρα από τη Βαρ­σο­βία κ.λπ.», είπε. Αντι­πυ­ραυ­λι­κά συστή­μα­τα «S‑400» βρί­σκο­νται επί του παρό­ντος στη Λευ­κο­ρω­σία, με αφορ­μή τις κοι­νές ασκήσεις.

Η Ρωσία φέρ­νει στρα­τεύ­μα­τα πιο κοντά στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας, ανα­πτύσ­σει στην περιο­χή περισ­σό­τε­ρα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη, αυξά­νει την ετοι­μό­τη­τά της στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και δημιουρ­γεί απο­θέ­μα­τα αίμα­τος, ισχυ­ρί­στη­κε από την πλευ­ρά του ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Λ. Οστιν, ο οποί­ος μετα­βαί­νει σήμε­ρα στην Πολω­νία, όπου θα επι­σκε­φθεί αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Επε­σή­μα­νε επί­σης ότι η Βουλ­γα­ρία συμ­φώ­νη­σε χτες να φιλο­ξε­νή­σει αμε­ρι­κα­νι­κό λόχο για κοι­νή εκπαίδευση.

Η «Maxar Technologies», ιδιω­τι­κή αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία, επι­κα­λέ­στη­κε δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες που δεί­χνουν ότι ενώ η Ρωσία έχει απο­σύ­ρει κάποιο στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό από περιο­χές κοντά στην Ουκρα­νία, μετα­φέ­ρει εκεί άλλο.

Φωτο Maxar Technologies με “κίνη­ση των Ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ουκρανία”

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Αντ. Μπλίν­κεν άλλα­ξε τα σχέ­διά του χτες για να μιλή­σει σε σύνο­δο του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για την Ουκρα­νία, όπου είπε πως «οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μας δεί­χνουν σαφώς» ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νται στα ουκρα­νι­κά σύνο­ρα, «συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων χερ­σαί­ων δυνά­με­ων και αερο­σκα­φών, ετοι­μά­ζο­νται να εξα­πο­λύ­σουν επί­θε­ση ενα­ντί­ον της Ουκρα­νί­ας τις επό­με­νες μέρες».

Ο κίν­δυ­νος μιας ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία είναι «πολύ υψη­λός» και μπο­ρεί να συμ­βεί «τις επό­με­νες μέρες», επα­νέ­λα­βε χτες ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, προ­σθέ­το­ντας πως η πόρ­τα της διπλω­μα­τί­ας παρα­μέ­νει ανοι­χτή. «Δυστυ­χώς συνε­χί­ζε­ται να υπο­δαυ­λί­ζε­ται η έντα­ση με παρό­μοιες δηλώ­σεις», σχο­λί­α­σε το Κρεμλίνο.

Παράλ­λη­λα συνε­χί­ζε­ται η ενί­σχυ­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην Ευρώ­πη. Χτες Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες έφτα­σαν στη Σλο­βα­κία για να συμ­με­τά­σχουν στις ασκή­σεις του ΝΑΤΟ «Saber Strike 22» (5 — 10 Μάρτη).

Τρία γερ­μα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη «Eurofighter» έφτα­σαν χτες σε αερο­πο­ρι­κή βάση στην ανα­το­λι­κή Ρου­μα­νία, στο πλαί­σιο της ανά­πτυ­ξης δυνά­με­ων στην ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ. Μαζί με ιτα­λι­κές και ρου­μα­νι­κές δυνά­μεις, θα ενι­σχύ­σουν τις απο­στο­λές επι­τή­ρη­σης τις επό­με­νες τρεις βδο­μά­δες. Θα σταθ­μεύ­σουν σε αερο­πο­ρι­κή βάση στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, όπου 1.000 Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες μετα­φέρ­θη­καν πρό­σφα­τα από τη Γερμανία.

Μια νέα μακρά περίοδος έντονου ανταγωνισμού με τη Ρωσία

«Η Ρωσία ενδέ­χε­ται να παρα­τεί­νει για πολύ περισ­σό­τε­ρο αυτήν την κατά­στα­ση, σε ένα αναί­σχυ­ντο τέχνα­σμα να υπο­νο­μεύ­ει για βδο­μά­δες, αν όχι μήνες, την Ουκρα­νία και να δοκι­μά­ζει την ενό­τη­τα της Δύσης», τόνι­σε η Βρε­τα­νί­δα ΥΠΕΞ, καθώς αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα μέσα στον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξο­να δια­μορ­φώ­νουν διά­φο­ρες «απο­χρώ­σεις» στη στά­ση απέ­να­ντι στη Ρωσία.

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι στην τρέ­χου­σα οξυ­μέ­νη κρί­ση το δια­κύ­βευ­μα ξεπερ­νά μια «πιθα­νή εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία», ακό­μη και την ίδια τη σύγκρου­ση στο Ντον­μπάς, ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Ενό­πλων Δυνά­με­ων Τζ. Χίπι επε­σή­μα­νε: «Είτε εισβά­λει η Ρωσία είτε όχι, νομί­ζω πως πρέ­πει να είμα­στε ξεκά­θα­ροι ότι εισερ­χό­μα­στε σε μια νέα περί­ο­δο έντο­νου αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία, που θα μπο­ρού­σε να διαρ­κέ­σει μια γενιά ή και παραπάνω».

Κίνα: Καλεί την Ευρώπη να αποφασίσει με «στρατηγική αυτονομία»…

«Η Κίνα στη­ρί­ζει όλες τις προ­σπά­θειες που οδη­γούν στην εκτό­νω­ση των εντά­σε­ων», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της Κίνας στη χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, Ζανγκ Τζουν, ενώ επέ­λε­ξε να ξεχω­ρί­σει ειδι­κά «την πρό­σφα­τη διπλω­μα­τι­κή δέσμευ­ση της Ρωσί­ας με Γαλ­λία, Γερ­μα­νία και άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες σε επί­πε­δο ηγε­τών». Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο «Σιν­χουά», πρό­σθε­σε ότι «ένας μηχα­νι­σμός για την ευρω­παϊ­κή ασφά­λεια που θα έχει απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο δια­πραγ­μά­τευ­σης θα είναι ισορ­ρο­πη­μέ­νος, απο­τε­λε­σμα­τι­κός και βιώ­σι­μος, θα εξυ­πη­ρε­τή­σει ως στέ­ρεα βάση για διαρ­κή ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα σε όλη την Ευρώπη».

Κλεί­νο­ντας μάλι­στα, με φόντο την κλι­μά­κω­ση πολύ­πλευ­ρων παζα­ριών του Πεκί­νου με τις Βρυ­ξέλ­λες (αλλά και Παρί­σι, Βερο­λί­νο κ.λπ.), καθώς και δια­φό­ρων διερ­γα­σιών εντός του βορειο­α­τλα­ντι­κού άξο­να, έσπευ­σε να τονί­σει πως «εμείς πιστεύ­ου­με ότι οι ευρω­παϊ­κές χώρες θα λάβουν απο­φά­σεις με στρα­τη­γι­κή αυτο­νο­μία, σύμ­φω­να με τα δικά τους συμφέροντα».

Εντείνεται η πυρηνική απειλή στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ δεν απά­ντη­σαν στην πρό­τα­ση της Ρωσί­ας να επι­στρέ­ψουν τα πυρη­νι­κά όπλα στο έδα­φός τους και να απο­φύ­γουν περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξή τους εκτός της επι­κρά­τειάς τους, σε κρά­τη — μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώ­πη, δήλω­σε χτες το ρωσι­κό ΥΠΕΞ, καθώς παρέ­δω­σε στον Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη την αντί­δρα­ση της Ρωσί­ας στις απα­ντή­σεις των ΗΠΑ για τις «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Εξάλ­λου ο Λου­κα­σέν­κο έχει προ­τεί­νει στη Ρωσία να ανα­πτύ­ξει πυρη­νι­κά όπλα στη Λευ­κο­ρω­σία, σε περί­πτω­ση που αμε­ρι­κα­νι­κές πυρη­νι­κές κεφα­λές εμφα­νι­στούν στην Πολωνία.

«Η αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά επέ­λε­ξε σκό­πι­μα ζητή­μα­τα που νιώ­θει άνε­τα να συζη­τή­σει» και υπάρ­χουν αμφι­βο­λί­ες ότι είναι πρό­θυ­μη να διευ­θε­τή­σει το ζήτη­μα της «ευρω­παϊ­κής ασφά­λειας», συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού ΥΠΕΞ.

Η Ρωσία είχε ζητή­σει μετα­ξύ άλλων τερ­μα­τι­σμό της επέ­κτα­σης του ΝΑΤΟ στα ανα­το­λι­κά. Πάντως η ρωσι­κή πλευ­ρά βλέ­πει δυνα­τό­τη­τες επί­τευ­ξης συμ­φω­νί­ας με τις ΗΠΑ σε μέτρα «μεί­ω­σης των κιν­δύ­νων», σχε­τι­κά με πτή­σεις βαρέ­ων βομ­βαρ­δι­στι­κών κοντά στα σύνο­ρα και των δύο χωρών και με την ανά­πτυ­ξη πολε­μι­κών πλοίων.

Στο επίκεντρο η (μη) ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ δια­βε­βαί­ω­σε πάντως και χτες, κατά τη Σύνο­δο των υπουρ­γών Αμυ­νας, ότι η πόρ­τα παρα­μέ­νει ανοι­χτή για νέα μέλη, όπως η Ουκρα­νία και η Γεωρ­γία, την ώρα που η Ρωσία στις «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» ζητά να απορ­ρι­φθεί ρητά αυτό το ενδεχόμενο.

Και ενώ και μέσα στον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξο­να υπάρ­χουν δια­φω­νί­ες για το ζήτη­μα, ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος Β. Ζελέν­σκι, σε συνέ­ντευ­ξη στη γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Bild», υπο­βάθ­μι­σε τις πιθα­νό­τη­τες έντα­ξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ, σημειώ­νο­ντας πως η δια­δι­κα­σία δεν προ­χω­ρά και «η πορεία προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ είναι πολύ μεγάλη».

«Δεν είναι μόνο η Ρωσία που είναι αντί­θε­τη στην έντα­ξη. Κάποια μέλη του ΝΑΤΟ υπο­στη­ρί­ζουν τη θέση της Μόσχας.
Αυτό είναι κοι­νό μυστι­κό»,
είπε.

«Δεν μας είναι εύκο­λο με αυτούς τους γεί­το­νες και δεν θέλου­με κιν­δύ­νους ή διπλω­μα­τι­κές δια­μά­χες», πρόσθεσε.

Ο πρέ­σβης της Ουκρα­νί­ας στο Βερο­λί­νο κάλε­σε τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να μην προ­χω­ρή­σει σε έναν «κακό συμ­βι­βα­σμό πάνω στα κεφά­λια μας», ανα­φε­ρό­με­νος σε πρό­σφα­τη δήλω­ση του καγκε­λά­ριου Ολ. Σολτς, από τη Μόσχα, ότι η έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ «δεν βρί­σκε­ται στην ημε­ρή­σια διάταξη».

Στο μετα­ξύ, το γεγο­νός ότι τυχόν κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας θα έχουν μεν «παγκό­σμιες επι­πλο­κές», αλλά δεν θα βλά­ψουν όλους το ίδιο, ανα­γνώ­ρι­σε η Αμε­ρι­κα­νί­δα υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Τζ. Γέλεν.

«Προ­φα­νώς θέλου­με η πίε­ση να ασκη­θεί πάνω απ’ όλα στη Ρωσία. Ομως ανα­γνω­ρί­ζου­με ότι οι κυρώ­σεις θα έχουν παγκό­σμιες επι­πλο­κές», είπε, ανα­φε­ρό­με­νη στο «πακέ­το κυρώ­σε­ων» στον χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό τομέα και σε «βιο­μη­χα­νί­ες — κλει­διά», που προ­ε­τοι­μά­ζει η Ουά­σιγ­κτον σε συντο­νι­σμό με την ΕΕ.

«Εξα­σφα­λί­σα­με πολύ ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξη από τους Ευρω­παί­ους εταί­ρους μας», είπε η Γέλεν, εκφρά­ζο­ντας παράλ­λη­λα «ανη­συ­χί­ες» για τις συνέ­πειες των γεω­πο­λι­τι­κών εντά­σε­ων στις τιμές της Ενέργειας.

Οι ΗΠΑ, εκμε­ταλ­λευό­με­νες την τρέ­χου­σα κατά­στα­ση στην Ουκρα­νία, έχουν αυξή­σει τις παρα­δό­σεις υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου (LNG) στην Ευρώ­πη και ανα­ζη­τού­νται «δια­θέ­σι­μες προ­μή­θειες» πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου από «άλλες περιο­χές του κόσμου» ώστε να εξα­σφα­λι­στεί «η καλύ­τε­ρη δυνα­τή προ­στα­σία των Ευρω­παί­ων συμ­μά­χων», είπε η Γέλεν.
Η Ρωσία έχει καταγ­γεί­λει ότι η Ουά­σιγ­κτον επι­διώ­κει να απο­σπά­σει από τη Ρωσία την ευρω­παϊ­κή αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου και η απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση στην Ουκρα­νία, μέσω της οποί­ας πήγαι­νε το ρωσι­κό αέριο στην Ευρώ­πη, ήταν επω­φε­λής για τις ΗΠΑ όλα αυτά τα χρό­νια. Εξάλ­λου η τρέ­χου­σα κατά­στα­ση είναι δεδο­μέ­νο ότι καθυ­στε­ρεί τη λει­τουρ­γία του ρωσι­κού αγω­γού «Νοrd Stream 2».

ΣΥΝΟΔΟΙ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΕ:
«Λάδι στη φωτιά» της αντιπαράθεσης με Ρωσία για τις «στρατηγικής σημασίας ζώνες»
«Πυλώνας» του Στρατηγικού Διαλόγου με τις ΗΠΑ ο ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο