Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικίνδυνη φωτιά στα Μακρίσια Ηλείας – Ζητήθηκε εκκένωση της περιοχής, απειλούνται σπίτια

Μεγά­λη φωτιά έχει ξεσπά­σει το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στην περιο­χή Μακρί­σια, στα Κρέ­στε­να Ηλεί­ας, την ώρα που σκλη­ρή μάχη για την κατά­σβε­ση δίνε­ται στη δάσος της Δαδιάς, στη Λέσβο και σε του­λά­χι­στον άλλα τέσ­σε­ρα πύρι­να μέτω­πα σε όλη τη χώρα (Γρε­βε­νά, Φαι­στό, Πτο­λε­μα­ΐ­δα και Ελάτεια).

Έχουν κινη­το­ποι­η­θεί και επι­χει­ρούν 64 πυρο­σβέ­στες με τρεις ομά­δες πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος και 22 οχή­μα­τα. Από αέρος ρίψεις νερού κάνουν δύο τρά­κτο­ρες και ένα ελι­κό­πτε­ρο Erickson.

Όπως ανέ­φε­ρε στην «Κ» ο δήμαρ­χος Ανδρί­τσαι­νας – Κρε­στε­νών, Σάκης Μπα­λιού­κος, δόθη­κε εντο­λή για την εκκέ­νω­ση ολό­κλη­ρης της περιο­χής (περί­που 15 χιλιό­με­τα) από τη Μακρί­σια και τα Κρέ­στε­να μέχρι το Κάτω Σαμικό.

Ο κ. Μπα­λιού­κος σημεί­ω­σε ότι η πυρ­κα­γιά ξεκί­νη­σε από καλα­μιές σε δασι­κή έκτα­ση και ξαφ­νι­κά εστί­ες φωτιάς εμφα­νί­στη­καν σε πολ­λά σημεία. Η περιο­χή είναι γεμά­τη κατοι­κί­ες και ξενο­δο­χεία, ενώ υπάρ­χει και μια κατασκήνωση.

Τοπι­κά μέσα ανα­φέ­ρουν ότι οι φλό­γες απει­λούν ήδη κάποιες κατοι­κί­ες, ενώ βρί­σκο­νται κοντά στο διυ­λι­στή­ριο της περιοχής.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο