Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Επικίνδυνος προορισμός» ξανά η Ελλάδα

«Εξαι­τί­ας της από­το­μης αύξη­σης του αριθ­μού των κρου­σμά­των, η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση κατα­τάσ­σει την Ολλαν­δία, την Ελλά­δα και τμή­μα­τα της Δανί­ας ως περιο­χές κιν­δύ­νου από την Κυρια­κή. Αυτό σημαί­νει ότι 122 χώρες βρί­σκο­νται πλέ­ον σε μία από τις τρεις κατη­γο­ρί­ες κιν­δύ­νου για τον κορω­νο­ϊό» ανα­φέ­ρει στην ιστο­σε­λί­δα της η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Όπως επι­ση­μαί­νει, εκτός από τις χώρες που εμφα­νί­ζουν απλώς κίν­δυ­νο μετά­δο­σης του κορω­νοϊ­ού, αυτή τη στιγ­μή Κύπρος και Πορ­το­γα­λία θεω­ρού­νται «περιο­χές με υψη­λό δεί­κτη μετά­δο­σης και ιδιαί­τε­ρα μεγά­λο αριθ­μό μολύν­σε­ων». Όσοι επι­στρέ­φουν από αυτές τις δύο χώρες και δεν έχουν εμβο­λια­στεί πλή­ρως ή δεν έχουν νοσή­σει, πρέ­πει να μπαί­νουν σε καρα­ντί­να για 5 έως 10 ημέ­ρες, ανα­φέ­ρει η FAZ. Στην τρί­τη κατη­γο­ρία ανή­κουν χώρες με «υψη­λό βαθ­μό εξά­πλω­σης ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νων μεταλ­λά­ξε­ων του κορω­νοϊ­ού εκτός Ευρώ­πης», για τις οποί­ες ισχύ­ει 14ήμερη καρα­ντί­να ανε­ξαρ­τή­τως εμβο­λια­στι­κού στάτους.

Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζουν επί­σης στοι­χεία δημο­σκό­πη­σης του ινστι­τού­του YouGov: «Τα δύο τρί­τα των Γερ­μα­νών θεω­ρούν ότι δεν είναι σωστό να κάνουν δια­κο­πές σε περιο­χές που θεω­ρού­νται επι­κίν­δυ­νες από τη γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Μόνο το 25% θεω­ρεί πιθα­νές δια­κο­πές σε περιο­χές κιν­δύ­νου. Το 8% δεν παρεί­χε πληροφορίες».

Πηγή:  Deutsche Welle

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο