Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Για να καταβληθούν άμεσα οι μισθοί των εργαζομένων της «Creta Farm» και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους

Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων κατέ­θε­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυ­χά­κης σχε­τι­κά με την κατα­βο­λή άμε­σα των μισθών των εργα­ζο­μέ­νων της «Creta Farm» και την εξα­σφά­λι­ση των ασφα­λι­στι­κών και εργα­σια­κών τους δικαιωμάτων.

Ανα­λυ­τι­κά, το κεί­με­νο της Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης αναφέρει:

«Η κατά­στα­ση που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι της “Creta Farm” σήμε­ρα είναι τρα­γι­κή.

✔️  Με ευθύ­νη των μεγα­λο­με­τό­χων και των τρα­πε­ζών η επι­χεί­ρη­ση είναι σε κατά­στα­ση χρε­ο­κο­πί­ας, παρά το ότι όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια ανα­δεί­χτη­κε σε leader της αγο­ράς, προ­βλή­θη­κε για την και­νο­το­μία της και την εξω­στρέ­φειά της.

✔️  Αυτοί είναι οι απο­κλει­στι­κοί υπεύ­θυ­νοι της κατά­στα­σης κι όμως πάνω από 800 εργα­ζό­με­νοι και οι οικο­γέ­νειές τους πλη­ρώ­νουν για άλλη μια φορά τα σπα­σμέ­να των επι­λο­γών της εργο­δο­σί­ας, για τις οποί­ες δεν έχουν την παρα­μι­κρή ευθύ­νη. Είναι οι ίδιοι που τους επι­βλή­θη­καν τερά­στιες μειώ­σεις στους μισθούς το 2012 και το 2014.

✔️  Οι εργα­ζό­με­νοι είναι εδώ και αρκε­τό και­ρό απλή­ρω­τοι. Συνο­λι­κά οφεί­λο­νται 3–4 μισθοί. Κι ενώ οι τρά­πε­ζες ζήτη­σαν και πέτυ­χαν το διο­ρι­σμό διοί­κη­σης με βασι­κό επι­χεί­ρη­μα την ανά­γκη πλη­ρω­μής των μισθών, την εκτα­μί­ευ­ση της ενδιά­με­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης κλπ., η πλη­ρω­μή αυτή δεν έγι­νε ακό­μη και η νέα διοί­κη­ση δια­μη­νύ­ει ότι το πολύ θα πλη­ρω­θεί ένα 15ήμερο και ότι πρέ­πει να τρέ­ξουν οι δια­δι­κα­σί­ες έντα­ξης στο πτω­χευ­τι­κό δίκαιο. Η πρό­φα­ση που προ­βάλ­λουν είναι ότι δεν φτά­νουν τα λεφτά και ότι αν εκτα­μιευ­τεί η ενδιά­με­ση χρη­μα­το­δό­τη­ση πριν την προ­στα­σία του άρθρου 106, κιν­δυ­νεύ­ει να τη δεσμεύ­σουν οι πιστω­τές. Με αυτόν τον τρό­πο προ­σπα­θούν να οδη­γή­σουν τους εργα­ζό­με­νους σε παραίτηση.

✔️  Οι παρεμ­βά­σεις της Κυβέρ­νη­σης απο­κλει­στι­κό στό­χο έχουν να εξα­σφα­λί­σουν τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα αδια­φο­ρώ­ντας για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Αδιά­ψευ­στος μάρ­τυ­ρας η στά­ση του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας που πάνω από ένα μήνα κωφεύ­ει στο αίτη­μα της Ομο­σπον­δί­ας Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων και Ποτών για τρι­με­ρή συνά­ντη­ση για τα θέμα­τα των εργα­ζο­μέ­νων της “Creta Farm”.

Ερω­τά­ται ο κ. υπουρ­γός, τι μέτρα προ­τί­θε­ται να πάρει η Κυβέρ­νη­ση ώστε:

  • Να απο­πλη­ρω­θούν άμε­σα όλα τα δεδου­λευ­μέ­να των εργα­ζο­μέ­νων στην “Creta Farm”.
  • Να δια­σφα­λι­στούν άμε­σα τα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και να παρ­θούν μέτρα προ­στα­σί­ας τους ενά­ντια σε κατα­σχέ­σεις και δια­κο­πές από δάνεια σε τρά­πε­ζες, οφει­λές στο Δημό­σιο και τους δήμους και απλή­ρω­τους λογαριασμούς».

 

Δεί­τε και -“Ατέ­χνως” |> ΤΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ του ΚΚΕ – Για τις εξε­λί­ξεις στην «CRETA FARMS»

Σε

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο