Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικοινωνία Μητσοτάκη — Ιερώνυμου: Ενδίδει στις πιέσεις της εκκλησίας

Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον αρχιε­πί­σκο­πο Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος κ. Ιερώ­νυ­μο είχε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης λίγες ώρες πριν συνε­δριά­σει η Ιερά Σύνο­δος (αύριο Τρί­τη) με κυρί­αρ­χο θέμα αυτό της λει­τουρ­γί­ας των εκκλη­σιών την περί­ο­δο των γιορτών.

Όπως είναι γνω­στό, η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε ότι οι ναοί θα ανοί­ξουν μόνο για δύο συγκε­κρι­μέ­νες ημέ­ρες –δηλα­δή ανή­με­ρα των Χρι­στου­γέν­νων και των Θεο­φα­νεί­ων– ενώ εντός των ναών θα επι­τρέ­πε­ται η παρου­σία 9 ατό­μων, με τον αριθ­μό αυτό να ανε­βαί­νει στο 25 στις μητροπόλεις.

Ωστό­σο κατά τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες αρκε­τοί μητρο­πο­λί­τες και ιερω­μέ­νοι εξέ­φρα­σαν την έντο­νη αντί­θε­σή τους για τις κυβερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις. Μάλι­στα, δεν έλει­ψαν οι φωνές — επί­δει­ξη ισχύ­ος που ανέ­φε­ραν πως οι λει­τουρ­γί­ες θα τελε­στούν κανο­νι­κά μέσα στους ιερούς ναούς, με την παρου­σία μεγα­λύ­τε­ρου αριθ­μού πιστών.

Δεν ήταν όμως λίγοι και εκεί­νο που κατέ­φυ­γαν σε «πολε­μι­κή» ρητο­ρι­κή κάνο­ντας λόγο ακό­μη και για «Εκκλη­σία υπό διωγ­μόν», όπως έπρα­ξε για παρά­δειγ­μα ο μητρο­πο­λί­της Κερ­κύ­ρας, κ. Νεκτά­ριος. Στο ίδιο μήκος κύμα­τος, ο μητρο­πο­λί­της Ξάν­θης κ. Παντε­λε­ή­μων είχε καλέ­σει τους πιστούς να αγνο­ή­σουν τα μέτρα και τους ιερείς να ανοί­ξουν τους ναούς.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι στη συνο­μι­λία που έγι­νε σε ιδιαί­τε­ρα θερ­μό κλί­μα ο πρω­θυ­πουρ­γός ευχα­ρί­στη­σε τον αρχιε­πί­σκο­πο για τη σημα­ντι­κή βοή­θεια που έχει προ­σφέ­ρει τόσο ο ίδιος, όσο και η Εκκλη­σία, στη συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας.

Προ­σθέ­τουν επί­σης ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός ενη­μέ­ρω­σε τον αρχιε­πί­σκο­πο για τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να σε ολό­κλη­ρη χώρα και συζή­τη­σαν για το θέμα της λει­τουρ­γί­ας των εκκλη­σιών κατά την περί­ο­δο των εορ­τών των Χρι­στου­γέν­νων στις πολύ ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες που επι­κρα­τούν αυτή τη χρονιά.

Συμπλη­ρώ­νουν ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός παρέ­πεμ­ψε στις απο­φά­σεις της Επι­τρο­πής των ειδι­κών τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση θα ακο­λου­θή­σει και κάλε­σε την Εκκλη­σία να τις τηρή­σει με αυστη­ρό­τη­τα, λαμ­βά­νο­ντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Ωστό­σο πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι έπει­τα από πιέ­σεις του αρχιε­πι­σκό­που, ο κ. Μητσο­τά­κης τελι­κά υπο­χώ­ρη­σε από τις κυβερ­νη­τι­κές θέσεις σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γία των εκκλη­σιών. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, υπήρ­ξε συμ­φω­νία για να ανοί­ξουν οι εκκλη­σί­ες για ατο­μι­κή λατρεία κατά την περί­ο­δο των εορ­τών, καθώς και να υπάρ­ξει μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός πιστών μέσα στους ναούς (ανά­λο­γα με τα τετραγωνικά).

Επί­σης, πρω­θυ­πουρ­γός και αρχιε­πί­σκο­πος φάνη­κε να κατα­λή­γουν σε περισ­σό­τε­ρες λει­τουρ­γί­ες από τις δύο (ανή­με­ρα Χρι­στου­γέν­νων και Θεο­φα­νεί­ων) που είχε αρχι­κά ορί­σει η κυβέρ­νη­ση – με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες να μιλούν για κυλιό­με­νες λει­τουρ­γί­ες τα Χρι­στού­γεν­να και τα Θεο­φά­νεια (στις 5, 7, 9 και 11 το πρωί , προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν περισ­σό­τε­ροι πιστοί να πάνε στους ναούς χωρίς να προ­κλη­θεί συγ­χρω­τι­σμός), ενώ δεν απο­κλεί­ουν και ανά­λο­γη κατά­στα­ση για την Πρωτοχρονιά.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο