Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

«Μετά τον σάλο που προ­κλή­θη­κε από την επι­στρο­φή “επί­ορ­κων” υπαλ­λή­λων στις θέσεις τους, όπως προ­έ­βλε­πε ο Νόμος 4325/2015, λόγω της αδρά­νειας των πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης ετοι­μά­ζει τρο­πο­λο­γία για την απο­φυ­γή της επι­στρο­φής υπαλ­λή­λων που κατη­γο­ρού­νται για σοβα­ρά ποι­νι­κά αδι­κή­μα­τα» ανέ­φε­ρε το «Έθνος» στις 5.10.2015

Οι «επί­ορ­κοι» ‑κοντά στους 450- για την επι­στρο­φή τους έκα­ναν χρή­ση του νόμου 4325/2015 του πρώ­ην υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Γιώρ­γου Κατρού­γκα­λου. Ειδι­κό­τε­ρα στο χώρο των νοσο­κο­μεί­ων οι «επί­ορ­κοι» ‑κοντά στους 60- επα­νήλ­θαν στις θέσεις τους με δια­πι­στω­κές πρά­ξεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας Σπύ­ρου Κοκ­κι­νά­κη, το δεξί χέρι του πρώ­ην υπουρ­γού Υγεί­ας –και νύν υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών- Πανα­γιώ­τη Κου­ρου­μπλή. Η επα­να­φο­ρά των «επιόρ­κων» στα δημό­σια νοσο­κο­μεία υπο­χρέ­ω­σε τον πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας – και στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ- Δημή­τρη Βαρ­νά­βα να δηλώ­σει (17.9.2015): «Η ΟΕΝΓΕ έχει λάβει κατ΄ επα­νά­λη­ψη σαφή θέση στο ζήτη­μα της δια­φθο­ράς στο ΕΣΥ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας το χρη­μα­τι­σμό ως κοι­νω­νι­κό έγκλη­μα. Ως εκ τού­του, μας προ­κά­λε­σε αλγει­νή εντύ­πω­ση η από­φα­ση του Γεν. Γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας κ. Κοκ­κι­νά­κη να άρει την αυτο­δί­καιη αργία που είχε επι­βλη­θεί σε  για­τρούς οι οποί­οι συνε­λή­φθη­καν να χρη­μα­τί­ζο­νται, επι­κα­λού­με­νος δια­τά­ξεις πρό­σφα­του νόμου, οι οποί­ες προ­φα­νώς δεν ισχύ­ουν σε περι­πτώ­σεις χρη­μα­τι­σμού. Καλού­με την υπη­ρε­σια­κή πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας να επα­νε­ξε­τά­σει το θέμα.Καλούμε επί­σης την ηγε­σία της δικαιο­σύ­νης να πάψει την παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή στη συγκρό­τη­ση των πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων, ώστε επι­τέ­λους να ελεγ­χθούν οι εκα­το­ντά­δες περι­πτώ­σεις που λιμνά­ζουν στο Κεντρι­κό Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο για­τρών ΕΣΥ».

Για την επερ­χό­με­νη διά­τα­ξη μίλη­σε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής στο Realfm 97,8 (1.10.2015), χωρίς να ανα­φέ­ρει –αλλά και ούτε να ερω­τη­θεί- για τις δια­πι­στω­τι­κές πρά­ξεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα στο υπουρ­γείο Υγεί­ας. «Χωρίς να θέλω να χρε­ώ­σω ευθύ­νες, ανα­δει­κνύ­ει την αδυ­να­μία της διοί­κη­σης να λει­τουρ­γή­σει έγκυ­ρα και έγκαι­ρα» είπε εν πλή­ρει αθω­ό­τη­τι ο Π. Κου­ρου­μπλής για να προ­σθέ­σει: «Υπήρ­χε ένα χρο­νι­κό όριο που έπρε­πε να γίνουν αυτές οι πει­θαρ­χι­κές πρά­ξεις, να ολο­κλη­ρω­θούν. Δεν μπο­ρού­με εδώ να μεί­νου­με έτσι». Ενώ απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα αν πρέ­πει να ανη­συ­χούν οι πολί­τες ότι οι «επί­ορ­κοι» θα επι­στρέ­ψουν στο Δημό­σιο, ο Π. Κου­ρου­μπλής τόνι­σε: «Δεν πρέ­πει να επιστρέψουν».

Τέλος ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας μιλώ­ντας στη νέα Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΣΥΡΙΖΑ (3.10.2015), μετα­ξύ των άλλων, είπε: «Όταν όμως είδα­με ότι η κατάρ­γη­σή του  (του νόμου του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη) ανοί­γει παρά­θυ­ρο να επι­στρέ­ψουν στο δημό­σιο επί­ορ­κοι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, που θα έπρε­πε όντως να έχουν απο­μα­κρυν­θεί από την υπη­ρε­σία τους, έπρε­πε να παρέμ­βου­με απο­φα­σι­στι­κά. Πριν μας το υπο­δεί­ξει ο οποιοσ­δή­πο­τε. Η αντί­δρα­ση ήταν φυσι­κά σωστή. Αλλά πρέ­πει να είναι και άμε­ση. Να απα­ντά στο πρό­βλη­μα και όχι στον επι­κοι­νω­νια­κό του αντί­κτυ­πο. Ας είμα­στε λοι­πόν ξεκά­θα­ροι από εδώ και εμπρός. Λάθη θα κάνου­με και αδυ­να­μί­ες θα εκδηλώσουμε».

Αφού, δηλα­δή, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η επι­χεί­ρη­ση –δηλα­δή το προ­ε­κλο­γι­κό ρου­σφέ­τι, έρχε­ται –μέσω μοι­ρα­σμέ­νων ρόλων- και το «επι­κοι­νω­νια­κό αντί­κτυ­πο» της «απο­φα­σι­στι­κής παρέμ­βα­σης» κατά τις εκφρά­σεις του πρωθυπουργού.

Η πολι­τι­κή αφέ­λεια, μπο­ρεί να απο­τε­λεί ένα απ’ τα ανώ­τε­ρα στά­δια του απο­προ­σα­να­το­λι­σμού. Αλλά και ο λαός δεν πρέ­πει να απο­δε­χτεί την επι­κοι­νω­νια­κή λοβο­το­μή και να οδη­γη­θεί στο ανώ­τα­το στά­διο του πολι­τι­κού κρετινισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο