Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικροτεί τις ενέργειες του Ρουβίκωνα ο φασίστας Πλεύρης

«Εγώ συμ­φω­νώ με ότι κάνει ο Ρου­βί­κω­νας» δήλω­σε χθες σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή στο κανά­λι ΑΡΤ ο γνω­στός φασί­στας και ιδρυ­τής του κόμ­μα­τος της 4ης Αυγού­στου Κων­στα­ντί­νος Πλεύ­ρης. Ερω­τη­θείς για το αν επι­κρο­τεί την πρό­σφα­τη επί­θε­ση της αναρ­χι­κής οργά­νω­σης στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, ο Πλεύ­ρης σημεί­ω­σε ότι συμ­φω­νεί με όλες τις ενέρ­γειες του Ρου­βί­κω­να, φέρ­νο­ντας μάλι­στα ως… παρά­δειγ­μα ότι η εν λόγω ομά­δα «χτυ­πά­ει εμπό­ρους ναρ­κω­τι­κών στα Εξάρχεια».

Ο ακρο­δε­ξιός δικη­γό­ρος, γνω­στός για τις φιλο­να­ζι­στι­κές-ρατσι­στι­κές του από­ψεις, έπλε­ξε το εγκώ­μιο του Ρου­βί­κω­να προ­σθέ­το­ντας μάλι­στα ότι όταν τα μέλη της οργά­νω­σης είχαν εισέλ­θει στον προ­αύ­λιο χώρο της Βου­λής έπρε­πε να είχαν… προ­χω­ρή­σει, μπου­κά­ρο­ντας μέσα στο κτί­ριο. Στην ίδια εκπο­μπή, ο Πλεύ­ρης συνε­χά­ρη το Ρου­βί­κω­να για την πρό­σφα­τη εισβο­λή στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας («εύγε τους, εύγε τους»), ενώ επι­κρό­τη­σε και τον προ ημε­ρών βαν­δα­λι­σμό συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κού γρα­φεί­ου στο κέντρο της Αθήνας.

Τα «συγ­χα­ρί­κια» ενός δεδη­λω­μέ­νου φασί­στα, υμνη­τή των Μετα­ξά-Χίτλερ και συνερ­γά­τη της Χού­ντας, στον «επα­να­στα­τι­κό ακτι­βι­σμό» του Ρου­βί­κω­να πρέ­πει, αν μη τι άλλο, να προ­βλη­μα­τί­σουν όσους, με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο, στη­ρί­ζουν τέτοιου είδους δρά­σεις και πρα­κτι­κές που ουδε­μία σχέ­ση έχουν με την οργα­νω­μέ­νη πάλη του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινήματος. 

Νέα επί­θε­ση του «Ρου­βί­κω­να» σε συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό γρα­φείο – Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά για τους σκο­πούς της ενέργειας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο