Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιμένει η πανδημία — Οι δείκτες εξέλιξής της το τελευταίο 24ωρο

Σε 1.381 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 23 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 12.145.

Παράλ­λη­λα, σε 486 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών COVID-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας ήταν χθες Τρί­τη 198 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +14,45%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 194 ασθενείς.

Χθες Τρί­τη, τα εξι­τή­ρια λόγω ίασης ήταν 304. Η κάλυ­ψη κλι­νών ΜΕΘ COVID πανελ­λα­δι­κά ανερ­χό­ταν σε 61,46%, ενώ η κάλυ­ψη απλών κλι­νών COVID σε 27,17%.

Την εβδο­μά­δα 24 Μαΐ­ου 2021 – 30 Μαΐ­ου 2021 οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών ήταν 1.433, ενώ το σύνο­λο των εξι­τη­ρί­ων λόγω ίασης ήταν 1.827. O λόγος εισα­γω­γών νέων ασθε­νών προς εξι­τή­ρια λόγω ίασης ήταν 0,78.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας ανέρ­χε­ται σε 405.542, ενώ έχουν ανα­κοι­νω­θεί 12.145 θάνατοι.

Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 43 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες Τρί­τη, 1 Ιου­νί­ου, ανα­κοι­νώ­θη­καν 1.886 νέα περι­στα­τι­κά κορω­νοϊ­ού και 27 θάνα­τοι, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ανέρ­χο­νταν σε 482. Την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, 26 Μαΐ­ου, είχαν ανα­κοι­νω­θεί 1.517 νέα περι­στα­τι­κά και 44 θάνα­τοι, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ανέρ­χο­νταν σε 547.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο