Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιμένει ο Τραμπ για δασκάλους κομάντο και τάζει μπόνους! —  Σ. Τζάκσον: Πείτε σ’ αυτό τον μ@@@κα…

«Θέλω τα σχο­λεία μου να προ­στα­τεύ­ο­νται όπως οι τρά­πε­ζες!», δήλω­σε την Παρα­σκευή ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Ντό­ναλντ Τραμπ, επι­μέ­νο­ντας στην πρό­τα­σή του για ένο­πλους καθη­γη­τές και δασκά­λους στα σχο­λεία της χώρας του μετά το σάλο που προ­κά­λε­σε η νέα αιμα­το­χυ­σία σε λύκειο της Φλό­ρι­ντα στις 14/2 με 17 νεκρούς μαθη­τές και καθηγητές.

Η πρό­τα­ση Τραμπ για οπλο­φο­ρία ορι­σμέ­νων εκπαι­δευ­τι­κών στα σχο­λεία των ΗΠΑ προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις στις εκπαι­δευ­τι­κές ενώ­σεις και τις σχο­λι­κές κοι­νό­τη­τες, αφού όσοι αρχι­κά νόμι­σαν ότι «ξέφυ­γε» από τα χεί­λη του Προ­έ­δρου η ιδέα της οπλο­φο­ρί­ας στα σχο­λεία άκου­σαν στη συνέ­χεια τον ανα­πλη­ρω­τή εκπρό­σω­πο Τύπου στο Λευ­κό Οίκο να την ανα­πτύσ­σει με περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες και να τη διαν­θί­ζει με… «επι­δό­μα­τα» και «μπό­νους» 1.000 δολα­ρί­ων ανά ένο­πλο εκπαι­δευ­τι­κό. «Η κυβέρ­νη­ση θα μπο­ρού­σε να εξα­σφα­λί­σει τα απα­ραί­τη­τα κον­δύ­λια για την εκπαί­δευ­ση και οπλο­φο­ρία του 30% ή και 40% των δασκά­λων στη χώρα. Θα μπο­ρού­σε έτσι να δοθούν 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια σε περί­που 1.000.000 εκπαι­δευ­τι­κούς», εξή­γη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής εκπρό­σω­πος Τύπου. Ο ίδιος στη συνέ­χεια πρό­σθε­σε ως περί­που «επα­να­στα­τι­κή» την έτε­ρη πρό­τα­ση του Προ­έ­δρου Τραμπ για αύξη­ση του ορί­ου ηλι­κί­ας για αγο­ρά όπλων από τα 18 στα 21, θυμί­ζο­ντας τη δια­φω­νία σε αυτό το ζήτη­μα του λόμπι οπλο­κα­το­χής NRA (που ήταν από τους μεγα­λύ­τε­ρους χρη­μα­το­δό­τες της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του Προ­έ­δρου Τραμπ)…

Η πρό­ε­δρος της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Εκπαι­δευ­τι­κών, Ράντι Ουεϊν­γκάρ­τεν, απά­ντη­σε λίγη ώρα αργό­τε­ρα ότι «όποιος θέλει όλα αυτά στα σχο­λεία δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται τι γίνε­ται μέσα σε αυτά, ή, ακό­μη χει­ρό­τε­ρα, δεν νοιάζεται».

Δεν φαί­νε­ται «να ιδρώ­νει το αυτί» του Ντό­ναλντ Τραμπ από τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε η πρό­τα­σή του. Με μια σει­ρά δια­δο­χι­κών αναρ­τή­σε­ων στο Twitter ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος αιτιο­λό­γη­σε περαι­τέ­ρω την χθε­σι­νή του πρό­τα­ση για τους δασκά­λους «κομά­ντο» στα σχο­λεία, η οποία προ­κά­λε­σε σάλο στα αμε­ρι­κα­νι­κά media και την εκπαι­δευ­τι­κή κοινότητα.

Δηλώ­νει ότι «ένα σχο­λείο χωρίς όπλα απο­τε­λεί “μαγνή­τη” για κακούς ανθρώ­πους»(!) και συνε­χί­ζει ακάθεκτος:

«Οι οπλι­σμέ­νοι εκπαι­δευ­τι­κοί (και οι έμπι­στοι άνθρω­ποι που εργά­ζο­νται μέσα σε ένα σχο­λείο) αγα­πούν τους μαθη­τές μας και θα τους προ­στα­τέ­ψουν. Πολύ έξυ­πνοι άνθρω­ποι. Πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν από όπλα και να έχουν ετή­σια εκπαί­δευ­ση. Θα πρέ­πει να παίρ­νουν και ετή­σια μπό­νους. Δεν θα συμ­βούν ξανά περι­στα­τι­κά με όπλα».

Μια από τις επώ­νυ­μες φωνές που αντέ­δρα­σαν στο σχέ­διο Τραμπ ήταν αυτή του Σάμου­ελ Τζάκ­σον, ο οποί­ος την Παρα­σκευή έγρα­ψε στο twitter: «μπο­ρείς κάποιος που έχει εμπλα­κεί σε περι­στα­τι­κό με πυρο­βο­λι­σμούς να πει σε αυτόν τον μ@@@κα που δεν έχει βρε­θεί ποτέ σε αυτή τη θέση τα προ­βλή­μα­τα του σχε­δί­ου του;».

Η «θεω­ρία» Τραμπ για ασφα­λέ­στε­ρα σχο­λεία με… ένο­πλους καθη­γη­τές, πέρα από το προ­φα­νές του πράγ­μα­τος, ήρθε να αμφι­σβη­τη­θεί και από την ίδια την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Απο­κα­λύ­φθη­κε, για παρά­δειγ­μα, ότι στο λύκειο της Φλό­ρι­ντα όπου έγι­νε η σφα­γή των 17 μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, ήταν παρών στη διάρ­κεια του μακε­λειού ένας ένο­πλος βοη­θός σερί­φη, που προ­τί­μη­σε να παρα­μεί­νει έξω από το κτί­ριο ενώ από μέσα ακού­γο­νταν οι πυρο­βο­λι­σμοί. Ο βοη­θός σερί­φη Σκοτ Πίτερ­σον είχε τη μοι­ραία ώρα υπη­ρε­σία στο λύκειο. Την Παρα­σκευή, μετά την απο­κά­λυ­ψη της είδη­σης, ανα­γκά­στη­κε σε παραίτηση.

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο