Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιπλέον στρατεύματα στέλνουν οι ΗΠΑ – Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στα σύνορα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τών στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη ανα­κοί­νω­σε χθες το βρά­δυ ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, καθώς συνε­χί­ζε­ται η εντει­νό­με­νη αντι­πα­ρά­θε­ση των δυνά­με­ων του ευρω­α­τλα­ντι­σμού με τη Ρωσία, γύρω από την Ουκρα­νία, τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, τη Βαλ­τι­κή, τα Βαλκάνια.

«Θα στεί­λω Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και στις χώρες του ΝΑΤΟ σύντο­μα. Όχι μεγά­λο αριθ­μό», είπε ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ σε δημο­σιο­γρά­φους καθώς απο­βι­βα­ζό­ταν από το αερο­σκά­φος μετά την επι­στρο­φή του από ένα ταξί­δι στην Πεν­συλ­βά­νια.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει σε επι­φυ­λα­κή 8.500 στρα­τιώ­τες για να ενι­σχύ­σουν τις δυνά­μεις του ΝΑΤΟ.

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν τίθε­ται ζήτη­μα απο­στο­λής Αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τών στην Ουκρα­νία, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Ενισχύονται οι Ρωσικές δυνάμεις

Πηγή: Associated Press

Η συσ­σώ­ρευ­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων της Ρωσί­ας κοντά στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία έχει λάβει νέες δια­στά­σεις, περι­λαμ­βά­νο­ντας πλέ­ον φιά­λες αίμα­τος και ιατρι­κό εξο­πλι­σμό για τη φρο­ντί­δα τραυ­μα­τιών, σε άλλη μία ένδει­ξη της στρα­τιω­τι­κής ετοι­μό­τη­τας της Μόσχας, σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες του πρα­κτο­ρεί­ου «Reuters» που επι­κα­λεί­ται τρεις αμε­ρι­κα­νούς αξιωματούχους.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο έχει επι­ση­μά­νει πως η συγκέ­ντρω­ση ιατρι­κού εξο­πλι­σμού γίνε­ται στο πλαί­σιο της ανά­πτυ­ξης στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων της Ρωσί­ας στη μεθό­ριο. Ωστό­σο, η απο­κά­λυ­ψη για τις φιά­λες αίμα­τος προ­σθέ­τει ακό­μη περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες που, σύμ­φω­να με τους ανα­λυ­τές, είναι απο­λύ­τως ενδει­κτι­κές του επι­πέ­δου της στρα­τιω­τι­κής ετοι­μό­τη­τας της Ρωσίας.

«Δεν είναι απο­λύ­τως σίγου­ρο ότι θα υπάρ­ξει μία νέα επί­θε­ση, αλλά δεν θα εξα­πέ­λυε κανείς επί­θε­ση, χωρίς αυτά (σ.σ. τα απο­θέ­μα­τα αίμα­τος)», σχο­λί­α­σε ο Μπεν Χότζες, αντι­στρά­τη­γος ε.α. που πλέ­ον είναι ανα­λυ­τής στο Κέντρο για την Ανά­λυ­ση της Ευρω­παϊ­κής Πολιτικής.
Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας απέ­φυ­γε να σχο­λιά­σει το δημο­σί­ευ­μα του «Reuters».

«Υπάρχουν περιθώρια διπλωματίας» αλλά εξοπλίζουν την Ουκρανία

Ο Λόιντ ΌστινΟ Λόιντ Όστιν  Πηγή: Associated Press

Μια σύγκρου­ση μετα­ξύ της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας «δεν είναι ανα­πό­φευ­κτη», ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Απο­μέ­νει ακό­μη χρό­νος και περι­θώ­ριο για τη διπλω­μα­τία», είπε ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός, σε μια από τις σπά­νιες συνε­ντεύ­ξεις Τύπου που παραχωρεί.

Ο Όστιν είπε επί­σης ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες που τέθη­καν σε επι­φυ­λα­κή στις αρχές της εβδο­μά­δας δεν έχουν ανα­χω­ρή­σει και ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευ­τεί να βοη­θή­σουν την Ουκρα­νία να αμυν­θεί, παρέ­χο­ντας επι­πλέ­ον αντιαρ­μα­τι­κά όπλα.

Ο Όστιν ανέ­φε­ρε επί­σης ότι αυτήν την εβδο­μά­δα μίλη­σε τηλε­φω­νι­κά με τους ομο­λό­γους του της Πολω­νί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της Ρου­μα­νί­ας για τις εξελίξεις.

Ρωσικά αντίποινα για τις κυρώσεις της ΕΕ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε χθες ότι απα­γο­ρεύ­ει την είσο­δο στη χώρα, σε περισ­σό­τε­ρους αξιω­μα­τού­χους της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης σε απά­ντη­ση για τους περιο­ρι­σμούς που επέ­βα­λαν οι Βρυ­ξέλ­λες στη Μόσχα, χωρίς ωστό­σο να απο­κα­λύ­ψει πόσα άτο­μα έχει συμπε­ρι­λά­βει στον κατά­λο­γο αυτό.

«Η ρωσι­κή πλευ­ρά με γνώ­μο­να την αρχή της αμοι­βαιό­τη­τας και της ισο­τι­μί­ας, απο­φά­σι­σε να διευ­ρύ­νει τον κατά­λο­γο των εκπρο­σώ­πων των χωρών — μελών και θεσμών της ΕΕ στους οποί­ους απα­γο­ρεύ­ε­ται η είσο­δος στην επι­κρά­τεια της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας» ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Η απα­γό­ρευ­ση εισό­δου θα αφο­ρά διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη ευρω­παϊ­κών Ιδιω­τι­κών Στρα­τιω­τι­κών Εται­ρειών (PMC- Privet Military Company) και κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους «οι οποί­οι είναι προ­σω­πι­κά υπεύ­θυ­νοι για την προ­ώ­θη­ση αντι­ρω­σι­κών πολι­τι­κών και την ‘επι­βο­λή’ μέτρων που παρα­βιά­ζουν τα νόμι­μα δικαιώ­μα­τα των ρωσό­φω­νων κατοί­κων και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης».

H EE θα απα­ντή­σει στην από­φα­ση της Ρωσί­ας να απα­γο­ρεύ­σει σε εκπρο­σώ­πους θεσμι­κών οργά­νων της ΕΕ και των κρα­τών μελών της την είσο­δο στη χώρα, όπως ανέ­φε­ρε σε γρα­πτή ανα­κοί­νω­σή του ο Εκπρό­σω­πος της Κομι­σιόν, αρμό­διος για θέμα­τα εξω­τε­ρι­κών υπο­θέ­σε­ων, Πήτερ Στά­νο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters», «Tass» — Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο