Επιπλέον στρατεύματα στέλνουν οι ΗΠΑ – Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στα σύνορα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τών στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη ανα­κοί­νω­σε χθες το βρά­δυ ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, καθώς συνε­χί­ζε­ται η εντει­νό­με­νη αντι­πα­ρά­θε­ση των δυνά­με­ων του ευρω­α­τλα­ντι­σμού με τη Ρωσία, γύρω από την Ουκρα­νία, τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, τη Βαλ­τι­κή, τα Βαλ­κά­νια. «Θα στεί­λω Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και στις χώρες του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Επι­πλέ­ον στρα­τεύ­μα­τα στέλ­νουν οι ΗΠΑ – Ενι­σχύ­ο­νται οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις της Ρωσί­ας στα σύνο­ρα.