Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠΕΞ στην ΑΘΗΝΑ: “Πρωταθλήτρια” εμπλοκής η Ελλάδα, ανυπολόγιστοι κίνδυνοι για τον λαό

Στην Αθή­να έφτα­σε χτες το από­γευ­μα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Αντ. Μπλίν­κεν, όπου είχε συνά­ντη­ση με τον Κυρ. Μητσο­τά­κη, ενώ σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να συνα­ντη­θεί με τον Ελλη­να ομό­λο­γό του, Ν. Δέν­δια, «εγκαι­νιά­ζο­ντας» τον 4ο Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο ΗΠΑ — Ελλά­δας που ξεκί­νη­σε επί δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και υλο­ποιεί­ται επί ΝΔ. Ενώ θα συνα­ντή­σει και τον Αλ. Τσί­πρα, σε άλλη μια επι­βε­βαί­ω­ση της κοι­νής υπο­γρα­φής όλων τους στην εμπλο­κή στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέδια.

Άντο­νι Μπλίν­κεν: Στην Ελλά­δα το «γερά­κι» του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού — Δια­δή­λω­ση στην πρε­σβεία των ΗΠΑ την Τρίτη

Αντι­κεί­με­νο των συνα­ντή­σε­ών τους είναι η ενί­σχυ­ση της συμ­με­το­χής της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, με την απο­στο­λή όπλων και τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των βάσε­ων που βρί­σκο­νται δια­σπαρ­μέ­νες στην Ελλά­δα και διαρ­κώς ανα­βαθ­μί­ζο­νται. Ηδη στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης έχει μπει και η απο­στο­λή αρμά­των μάχης «Leopard» στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαί­σιο, χτες το από­γευ­μα, Μητσο­τά­κης και Μπλίν­κεν συνα­ντή­θη­καν στο Μαξί­μου, με τον πρω­θυ­πουρ­γό να λέει ότι η επί­σκε­ψη γίνε­ται «σε μία επο­χή μεγά­λων προ­κλή­σε­ων» καθώς «συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από τη στιγ­μή που η Ρωσία εισέ­βα­λε στην Ουκρα­νία», θυμί­ζο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση «στή­ρι­ξε από την αρχή την Ουκρα­νία, παρέ­χο­ντας και στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια», ενώ παρου­σί­α­σε την επί­σκε­ψη ως ευκαι­ρία «να κάνου­με έναν απο­λο­γι­σμό της διμε­ρούς μας σχέ­σης, η οποία πιστεύω ότι γίνε­ται διαρ­κώς όλο και πιο ισχυρή».

Δήλω­σε, άλλω­στε, «πολύ χαρού­με­νος με όσα έχου­με επι­τύ­χει σε όλα τα επί­πε­δα. Στον στρα­τη­γι­κό γεω­πο­λι­τι­κό τομέα, στον ενερ­γεια­κό τομέα, όπου η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται σε ενερ­γεια­κό κόμ­βο και βοη­θά τους γεί­το­νές της να απε­ξαρ­τη­θούν από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο. Στον οικο­νο­μι­κό τομέα, έχου­με σημα­ντι­κές επεν­δύ­σεις από τις ΗΠΑ στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Και φυσι­κά, θα είναι μια ευκαι­ρία να συζη­τή­σου­με και περι­φε­ρεια­κά ζητή­μα­τα», όπως είπε.

Ενώ επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι αξιο­ποιούν τους σει­σμούς στην Τουρ­κία και την αλλη­λεγ­γύη των λαών ως εργα­λείο για να «τρέ­ξουν» επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις που βρω­μά­νε συνεκ­με­τάλ­λευ­ση, είπε: «Ελπί­ζω ότι θα υπάρ­ξει μια ευκαι­ρία να οικο­δο­μή­σου­με πάνω σε αυτόν τον ψυχι­κό σύν­δε­σμο και να βελ­τιώ­σου­με τις σχέ­σεις μας, το οποίο πιστεύω θα είναι προς όφε­λος της στα­θε­ρό­τη­τας γενι­κό­τε­ρα στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο».

“Ηγετικός ρόλος” σε Ουκρανία και Βαλκάνια

Ο Μπλίν­κεν συμ­φώ­νη­σε ότι «είναι μία περί­ο­δος μεγά­λων προ­κλή­σε­ων, αλλά η εται­ρι­κή μας σχέ­ση, η δύνα­μη αυτής της εται­ρι­κής σχέ­σης, μου παρέ­χει την πεποί­θη­ση ότι μπο­ρού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με τις προ­κλή­σεις της εποχής».

Ενώ ανα­φε­ρό­με­νος στις «συμ­μα­χί­ες που έχου­με συγκρο­τή­σει προς στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας» σημεί­ω­σε ότι «οφεί­λω να επι­κρο­τή­σω τον ηγε­τι­κό ρόλο της Ελλά­δας στο ζήτη­μα αυτό, ως μία από τις πρώ­τες χώρες που προ­σέ­τρε­ξαν να υπο­στη­ρί­ξουν την Ουκρα­νία», ενώ υπο­γράμ­μι­σε ότι «ο ρόλος που δια­δρα­μα­τί­ζει η Ελλά­δα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή (…) ως ενερ­γεια­κός κόμ­βος, ως ηγέ­της σε θέμα­τα περι­βάλ­λο­ντος, επί­σης ως ηγέ­της στην έντα­ξη κρα­τών στην Ευρώ­πη, των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων, κάνει τερά­στια δια­φο­ρά και είμα­στε ευγνώ­μο­νες γι’ αυτό».

Εστιά­ζο­ντας, εξάλ­λου, στην έναρ­ξη του 4ου γύρου Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου, τον χαρα­κτή­ρι­σε ένα «όχη­μα» «που πραγ­μα­τι­κά ενι­σχύ­ει περαι­τέ­ρω την εται­ρι­κή σχέ­ση μας σε διμε­ρές επί­πε­δο, αλλά και το έργο που κάνου­με από κοι­νού στην περιο­χή και στον κόσμο». Δήλω­σε, τέλος, ότι προ­σβλέ­πει «στη συνέ­χι­ση της εμβά­θυν­σης των οικο­νο­μι­κών δεσμών μας».

Αργό­τε­ρα παρα­τέ­θη­κε δεί­πνο προς τιμήν του Αμε­ρι­κα­νού, στο οποίο παρα­βρέ­θη­κε και ο υπουρ­γός Αμυ­νας, Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος όπως και η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Λ. Μεν­δώ­νη.

Κατά πηγές του Μαξί­μου έγι­νε «συνο­λι­κή επι­σκό­πη­ση των ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κών σχέ­σε­ων» και «συμ­φω­νή­θη­κε η περαι­τέ­ρω εμβά­θυν­ση τους», ενώ ο Μπλίν­κεν εξέ­φρα­σε την “εκτί­μη­σή” του για τη “στή­ρι­ξη χωρίς αστε­ρί­σκους” που παρεί­χε η κυβέρ­νη­ση στην Ουκρανία.

Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ…
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σημειω­τέ­ον, προη­γου­μέ­νως, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, στην ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την κοι­νή στρα­τη­γι­κή βάση όπου κινού­νται τα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, ερω­τη­θείς για την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα συνά­ντη­ση Μπλίν­κεν — Τσί­πρα, χαρα­κτή­ρι­σε «πολύ θετι­κό ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ να συνα­ντά­ται με πολι­τεια­κούς παρά­γο­ντες».

Σε κάθε περί­πτω­ση, δίνο­ντας την ατζέ­ντα των δια­βου­λεύ­σε­ων με Μπλίν­κεν, είπε ότι «όλα τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη χώρα μας, αλλά και τη διε­θνή πολι­τι­κή σκη­νή, θα τεθούν στο τρα­πέ­ζι της συζή­τη­σης»: «Τα ενερ­γεια­κά (…) Προ­φα­νώς, τα ζητή­μα­τα των σχέ­σε­ών μας με την Τουρ­κία. Ζητή­μα­τα που αφο­ρούν το ΝΑΤΟ», είπε.

Αυτά θα βρε­θούν και στην ατζέ­ντα των σημε­ρι­νών διευ­ρυ­μέ­νων συνο­μι­λιών, στο πλαί­σιο του 4ου γύρου του Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου Ελλά­δας — ΗΠΑ που κατά το ΥΠΕΞ θα επι­κε­ντρω­θούν «στους τρό­πους περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­σης των στρα­τη­γι­κών διμε­ρών σχέ­σε­ων, σε όλους τους τομείς καθώς και σε περι­φε­ρεια­κές και διε­θνείς εξελίξεις».

Οι τομείς «συνερ­γα­σί­ας» που καλύ­πτει ο Στρα­τη­γι­κός Διά­λο­γος είναι: Περι­φε­ρεια­κά Ζητή­μα­τα, Αμυ­να και Ασφά­λεια, Επι­βο­λή του Νόμου και Αντι­με­τώ­πι­ση της Τρο­μο­κρα­τί­ας, Ανθρω­πι­στι­κές προ­κλή­σεις και Ετοι­μό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση Κατα­στρο­φών, Εμπό­ριο και Επεν­δύ­σεις, Ενέρ­γεια και Περι­βάλ­λον, Δεσμοί μετα­ξύ των δύο λαών.

Σημειω­τέ­ον, ο Ελλη­νας υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, μιλώ­ντας προη­γου­μέ­νως στα «Νέα», ανέ­φε­ρε ότι «η εν λόγω επί­σκε­ψη θα επι­σφρα­γί­σει την ανά­δει­ξη της Ελλά­δας — χάρη στις εντα­τι­κές προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη — ως έναν από τους πλέ­ον αξιό­πι­στους εταί­ρους των ΗΠΑ σε γεω­στρα­τη­γι­κό επίπεδο».

ΕΕΔΥΕ
Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στην Αθήνα!

Επιθεώρησαν Αλεξανδρούπολη &Λάρισα

Άλλω­στε, δεν περ­νά απα­ρα­τή­ρη­το ότι καθώς επα­φές και συνεν­νο­ή­σεις — ακρι­βώς στο πλαί­σιο του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» — γίνο­νται σε όλα τα επί­πε­δα, ο υφυ­πουρ­γός Αμυ­νας, Ν. Χαρ­δα­λιάς, και η υφυ­πουρ­γός Αμυ­νας, αρμό­δια για Θέμα­τα Διε­θνούς Ασφά­λειας των ΗΠΑ Celleste Wallander (συνο­δεύ­ει τον Μπλίν­κεν), επι­σκέ­φθη­καν χτες το Στρα­τη­γείο της ΧΙΙ Μηχα­νο­κί­νη­της Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού και τις εγκα­τα­στά­σεις του Λιμέ­να Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ενώ πήγαν κατό­πιν στην 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρισα.

Διό­λου τυχαία, ο Χαρ­δα­λιάς, καλω­σο­ρί­ζο­ντας την Αμε­ρι­κα­νί­δα και την κου­στω­δία της στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, την χαρα­κτή­ρι­σε «μια από τις πιο στρα­τη­γι­κές περιο­χές της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ αλλά και εν γένει του δυτι­κού κόσμου», «ζωτι­κής σημα­σί­ας για τα επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια της Συμ­μα­χί­ας που αφο­ρούν την ενί­σχυ­ση της ανα­το­λι­κής της πτέ­ρυ­γας, απέ­να­ντι σε μια ολο­έ­να πιο απρό­βλε­πτη και επι­θε­τι­κή Ρωσία».

Δεν παρέ­λει­ψε βέβαια να ανα­φερ­θεί και σε άλλες τοπο­θε­σί­ες, «όπως ο Κόλ­πος της Σού­δας, που απο­τε­λεί τη βάση και παρέ­χει τη δυνα­τό­τη­τα έντο­νης δρα­στη­ριό­τη­τας στον ενα­έ­ριο και τον θαλάσ­σιο τομέα, οι εγκα­τα­στά­σεις στο Στε­φα­νο­βί­κειο που χρη­σι­μο­ποιού­νται από τις αμε­ρι­κα­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις, καθώς και τα UAV που επι­χει­ρούν από τη Λάρι­σα και την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, (που) συνι­στούν απλώς παρα­δείγ­μα­τα μιας ακμά­ζου­σας συμμαχίας».

Στην αερο­πο­ρι­κή βάση Λάρι­σας επι­σκέ­φθη­καν τις εγκα­τα­στά­σεις της 110 ΠΜ, όπου έχουν μετα­σταθ­μεύ­σει 8 UAV τύπου MQ‑9 REAPER της USAFE με το προ­σω­πι­κό υπο­στή­ρι­ξής τους και ενη­με­ρώ­θη­καν από τον αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χη William Bollinger για την απο­στο­λή, την οργά­νω­ση και τις τρέ­χου­σες δρα­στη­ριό­τη­τες της Μονά­δας (η 717 Expeditionary Attack Squadron).

ΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΝΕ
Σήμερα η διαμαρτυρία στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Στις 7 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας
Στις 6.30 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
«Σχέση που αντέχει στις προκλήσεις» με οδηγό τον «Στρατηγικό Μηχανισμό»
«Ανεκτίμητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» _
«εταίρος — κλειδί» στην περιοχή, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο