Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επισκόπηση 23/8/2019 — «Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί, με μάτι αριστερό το βλέπω»

Η υπο­γρα­φή του Συμ­φώ­νου Μολό­τοφ-Ρίμπε­ντροπ σαν σήμε­ρα 23 Αυγού­στου και η Deutsche Welle έκα­νε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Να ξανα­γρά­φει την ιστο­ρία. Κι από κοντά ο γνω­στός Ζού­γκλας με την εκδο­χή των δύο άκρων να δίνει μαθή­μα­τα αντικομμουνισμού.

***

Κατα­τέ­θη­κε πρό­τα­ση για Καζί­νο στο Ελλη­νι­κό. Είμα­στε λέει προ­ο­ρι­σμός ανα­ψυ­χής και πρέ­πει να υπάρ­χουν δρα­στη­ριό­τη­τες αναψυχής.…

Ποιος τη χάρη μας Λας Βέγκας θα γίνουμε…

***

(Διά­βα­ζα τις προ­άλ­λες στο Ριζο­σπά­στη, τη συνέ­ντευ­ξη εργα­ζό­με­νης στον Του­ρι­σμό. Πήρε η τυχε­ρή ένα ρεπό τον Ιού­νιο και ένα τον Ιού­λιο… Ήλιο με ήλιο η δου­λειά για ψίχουλα)

***

Μετά τους ιδιο­κτή­τες των ΠΑΕ και ΚΑΕ, μεί­ω­ση του ΦΠΑ στον του­ρι­σμό,  και για τους μεγα­λο­ξε­νο­δό­χους δηλαδή.

***

Ο γνω­στός «αρι­στε­ρός» αρθρο­γρά­φος της Αυγής και πρώ­ην βου­λευ­τής Γ. Κυρί­τσης είπε σήμε­ρα, εν ολί­γοις, ότι τα ανα­λώ­σι­μα υλι­κά για τους εγκαυ­μα­τί­ες στο Μάτι, είναι απλές κρε­μού­λες… ηκ. Κού­νε­βα, συμφωνεί;

***

Πόσες φορές να τους απευ­θύ­νεις τη λέξη ντρο­πή σας… Ποιος την έχα­σε την ντρο­πή και την τσί­πα να τη βρουν οι υπεύ­θυ­νοι για τη Μάν­δρα, για το Μάτι, για τους συντα­ξιού­χους που τους πέτα­ξαν στον Καιά­δα, για…

***

Στο Μάτι σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός. ««Η δια­φή­μι­ση από τον πρω­θυ­πουρ­γό ενός ανα­γκαί­ου έργου όπως είναι ο καθα­ρι­σμός του οικο­πέ­δου στο κατε­στραμ­μέ­νο Μάτι, όπου είχαν εγκα­τα­λει­φθεί τα καμέ­να δέντρα, το οποίο θα έπρε­πε εδώ και και­ρό να είχε γίνει από τον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό και όχι από κάποιους ιδιώ­τες επι­χει­ρη­μα­τί­ες, απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό της περιο­χής που ένα χρό­νο μετά την τρα­γω­δία εξα­κο­λου­θεί να υπο­φέ­ρει» (Ανα­κοί­νω­ση ΚΚΕ)

***

SuperTanker αγό­ρα­σε η Βολι­βία για να σβή­σει τις φωτιές… Δεν έχει χρή­μα­τα λέει ο ακρο­δε­ξιός Μπολσονάρο…

***

Επί προ­ε­δρί­ας Μπολ­σο­νά­ρο, από τις αρχές του χρό­νου, πάνω από 3.000 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα έχουν απο­ψι­λω­θεί. Επί­σης, η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε απο­διορ­γά­νω­ση των υπη­ρε­σιών προ­στα­σί­ας του δάσους και επι­χεί­ρη­σε χωρίς τελι­κά να υλο­ποι­ή­σει την κατάρ­γη­ση του υπουρ­γεί­ου Περιβάλλοντος.

***

Στο μετα­ξύ ο Τραμπ επι­μέ­νει για Ιρλαν­δία. Έχουν και βάση εκεί οι ΗΠΑ. Λέτε να έρθουν να μας προ­τεί­νουν να αγο­ρά­σουν την Κρή­τη; Θα μου πεί­τε ότι έχουν ότι θέλουν στην κρή­τη, για­τί να την αγο­ρά­σουν και να ξοδευτούν.

***

Σε τριά­ντα χιλιά­δες κατα­να­λω­τές (κακο­πλη­ρω­τές τους χαρα­κτη­ρί­ζει) θα κόψει άμε­σα το ρεύ­μα η ΔΕΗ. Ποιος έχει και δεν πλη­ρώ­νει; Άντε και στα δικά μας…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο