Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστολή Αϊνστάϊν στον εξόριστο κομμουνιστή λογοτέχνη Θέμο Κορνάρο (1953)

Το φως της δημο­σιό­τη­τας είδε επι­στο­λή του Αϊν­στάιν στον κομ­μου­νι­στή λογο­τέ­χνη Θέμο Κορ­νά­ρο όσο αυτός ήταν εξό­ρι­στος στον Αϊ — Στρά­τη­την οποία και ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με.  Η επι­στο­λή στάλ­θη­κε στον Θ. Κορ­νά­ρο στις 10 Ιανουα­ρί­ου 1953. Δεν ξέρου­με με ποια αφορ­μή  στάλ­θη­κε αυτή η επι­στο­λή (Ο Αϊν­στάιν είχε εκφρά­σει την αλλη­λεγ­γύη του στους εξό­ρι­στους και ζήτη­σε από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους). Ξέρου­με όμως ότι ο Θέμος Κορ­νά­ρος απά­ντη­σε στον Αϊν­στάιν. Την πρώ­τη φορά ο Ερυ­θρός Σταυ­ρός αρνή­θη­κε να παρα­λά­βει το ευχα­ρι­στή­ριο γράμ­μα του Θέμου Κορ­νά­ρου προς τον Αϊν­στάν. Ο Θ. Κορ­νά­ρος όμως δεν πτο­εί­ται και λίγο αργό­τε­ρα στέλ­νει δεύ­τε­ρη επι­στο­λή, η οποία δημο­σιεύ­ε­ται και στον Τύπο. (Θα τη δημο­σιεύ­σου­με τις επό­με­νες ημέρες).

Ιανουάριος 10,1953 Κο Θέμο Κορνάρο Στρατόπεδο εξορίας πολιτικών Άγιος Ευστράτιος ( Λήμνος) Ελλάδα Αγαπητέ κ. Κορνάρο. Ήμουν ευτυχής να ακούσω μέσω κοινών φίλων ότι ασχολείστε επιμελώς με το λογοτεχνικό σας έργο, και ήμουν συγκινημένος που έμαθα ότι γράφετε για την τραγική ιστορία του εβραϊκού λαού. Εύχομαι να διατηρήσετε την ευρωστία και την ενέργεια σας ώστε να είστε σε θέση να επιτύχετε αυτό που έχετε αναλάβει. Χαιρετισμούς και ευχές Ο δικός σας Albert Einstain.

Ιανουά­ριος 10,1953
Κο Θέμο Κορ­νά­ρο
Στρα­τό­πε­δο εξο­ρί­ας πολι­τι­κών
Άγιος Ευστρά­τιος ( Λήμνος)
Ελλά­δα
Αγα­πη­τέ κ. Κορ­νά­ρο. Ήμουν ευτυ­χής να ακού­σω μέσω κοι­νών φίλων ότι ασχο­λεί­στε επι­με­λώς με το λογο­τε­χνι­κό σας έργο, και ήμουν συγκι­νη­μέ­νος που έμα­θα ότι γρά­φε­τε για την τρα­γι­κή ιστο­ρία του εβραϊ­κού λαού. Εύχο­μαι να δια­τη­ρή­σε­τε την ευρω­στία και την ενέρ­γεια σας ώστε να είστε σε θέση να επι­τύ­χε­τε αυτό που έχε­τε ανα­λά­βει.
Χαι­ρε­τι­σμούς και ευχές
Ο δικός σας Albert Einstain.

 

O προι­κι­σμέ­νος κομ­μου­νι­στής στη θεω­ρία και την πράξη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο