Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστολή Μητσοτάκη σε Ντογιάκο: Ζητά προτεραιότητα στις έρευνες για τα Τέμπη, «βγάζει λάδι» την εγκληματική πολιτική

Επι­στο­λή στον Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Ισί­δω­ρο Ντο­γιά­κο, έστει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, με την οποία του ζητά­ει να θέσει σε προ­τε­ραιό­τη­τα τις ποι­νι­κές υπο­θέ­σεις σχε­τι­κά με το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, καθώς και την ανά­θε­σή τους στο υψη­λό­τε­ρο δυνα­τό ανα­κρι­τι­κό επίπεδο.

Στην επι­στο­λή του ο πρω­θυ­πουρ­γός ζητά επί­σης από τον Ι. Ντο­γιά­κο, «για την ποι­νι­κή αξιο­λό­γη­ση συστη­μι­κών σφαλ­μά­των στον τομέα των σιδη­ρο­δρό­μων, να προ­χω­ρή­σει ανε­ξάρ­τη­τα από την πρό­ο­δο των εργα­σιών της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων που έχει ορι­στεί για να προ­βεί στην απο­τί­μη­σή τους από διοι­κη­τι­κή και τεχνι­κή άποψη».

Η κίνη­ση αυτή έρχε­ται μερι­κές ώρες μετά τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα συγ­γνώ­μης του Κυρ. Μητσο­τά­κη στην προ­σπά­θεια να αμβλύ­νει το κύμα οργής και αγα­νά­κτη­σης του λαού και της νεο­λαί­ας, όμως οι μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των προη­γού­με­νων ημε­ρών, που συνε­χί­ζο­νται και κλι­μα­κώ­νο­νται, δεί­χνουν ότι η ύπου­λη κυβερ­νη­τι­κή προ­σπά­θεια πέφτει στο κενό.

Πηγή: 902.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο