Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστολή του Αϊνστάιν με τη διάσημη εξίσωση E=mc2 πουλήθηκε σε δημοπρασία 1,2 εκατ. δολάρια

Ένα χει­ρό­γρα­φο γράμ­μα του Άλμπερτ Αϊν­στάιν, το οποίο περιεί­χε την πιο διά­ση­μη εξί­σω­ση του κόσμου E=mc2, που­λή­θη­κε σε δημο­πρα­σία στις ΗΠΑ αντί 1,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, τιμή τρι­πλά­σια της αναμενόμενης.

Σύμ­φω­να με τους υπεύ­θυ­νους των Αρχεί­ων Αϊν­στάιν στο Ινστι­τού­το Τεχνο­λο­γί­ας της Καλι­φόρ­νια και του Εβραϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Ιερου­σα­λήμ, υπάρ­χουν μόνο τέσ­σε­ρις γνω­στές επι­στο­λές με το χέρι του Αϊν­στάιν όπου περιέ­χε­ται η εμβλη­μα­τι­κή εξί­σω­ση, η οποία για πρώ­τη φορά είχε παρου­σια­στεί σε επι­στη­μο­νι­κή δημο­σί­ευ­ση το 1905, εξη­γώ­ντας την ισο­δυ­να­μία της ενέρ­γειας με τη μάζα επί το τετρά­γω­νο της ταχύ­τη­τας του φωτός.

Η εν λόγω μονο­σέ­λι­δη επι­στο­λή, με ημε­ρο­μη­νία 26 Οκτω­βρί­ου 1946, η οποία απευ­θυ­νό­ταν στον Πολω­νο-Αμε­ρι­κα­νό φυσι­κό Λού­ντ­βικ Σιλ­μπερ­στάιν, ο οποί­ος είχε αμφι­σβη­τή­σει μερι­κές από τις θεω­ρί­ες του Αϊν­στάιν, είναι η μόνη από τις τέσ­σε­ρις με την εξί­σω­ση που βρι­σκό­ταν στα χέρια ιδιώ­τη συλ­λέ­κτη, σύμ­φω­να με την εται­ρεία δημο­πρα­σιών RR Auction της Βοστώ­νης που έκα­νε τη δημο­πρα­σία, σύμ­φω­να με το BBC.

Η επι­στο­λή βρι­σκό­ταν στο προ­σω­πι­κό αρχείο του Σιλ­μπερ­στάιν, το οποίο είχε που­λη­θεί από τους κλη­ρο­νό­μους του. Η σπα­νιό­τη­τα της επι­στο­λής οδή­γη­σε σε πόλε­μο προ­σφο­ρών κατά τη δημο­πρα­σία ανά­με­σα σε πέντε υπο­ψή­φιους αγο­ρα­στές, οι οποί­οι περιο­ρί­στη­καν σε δύο όταν η τιμή ξεπέ­ρα­σε τα 700.000 δολά­ρια. Ο νικη­τής της δημο­πρα­σί­ας και αγο­ρα­στής της επι­στο­λής παρέ­μει­νε ανώνυμος.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο