Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστολική Ψήφος: Απογειώνεται ο κίνδυνος πιέσεων, εκβιασμών, αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να καθιε­ρω­θεί η επι­στο­λι­κή ψήφος, με εφαρ­μο­γή ήδη από τις προ­σε­χείς ευρω­ε­κλο­γές, ανα­κοί­νω­σε μέσα στη βδο­μά­δα ο πρω­θυ­πουρ­γός από το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο, ανοί­γο­ντας διά­πλα­τα την πόρ­τα σε δια­δι­κα­σί­ες που ενέ­χουν σοβα­ρό­τα­το κίν­δυ­νο παρα­βί­α­σης της μυστι­κό­τη­τας της ψήφου, αλλοί­ω­σης του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος και εκθέ­τουν τους εργα­ζό­με­νους σε αφό­ρη­τες πιέ­σεις και εκβια­σμούς από κάθε είδους μηχανισμούς.

Μάλι­στα, αυτή η τελεί­ως διά­τρη­τη δια­δι­κα­σία της επι­στο­λι­κής ψήφου θα ισχύ­ει όχι μόνο για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού που είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, αλλά και για όσους κατοι­κούν εντός Ελλάδας.

Η κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­ζει το μέτρο αυτό σαν «ιστο­ρι­κή τομή», επι­στρα­τεύ­ο­ντας ως πρό­σχη­μα την ανά­γκη να χτυ­πη­θεί τάχα η απο­χή — την οποία βέβαια στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πυρο­δο­τούν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κοί λόγοι. Άλλω­στε η κυβέρ­νη­ση που με θρά­σος λέει τώρα ότι «ψήφος κατά αυτού του νομο­σχε­δί­ου ουσια­στι­κά είναι ψήφος υπέρ της απο­χής» στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ να μπο­ρούν να ψηφί­ζουν οι επο­χι­κοί εργα­ζό­με­νοι του Του­ρι­σμού στους τόπους όπου εργά­ζο­νται, όπως και σει­ρά άλλων μέτρων για τη διευ­κό­λυν­ση των ψηφοφόρων.

Χρή­σι­μη αντι­πο­λί­τευ­ση: Συναι­νούν στην επι­στο­λι­κή ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Την Παρα­σκευή μάλι­στα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Π. Μαρι­νά­κης επι­βε­βαί­ω­σε ότι πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι η επέ­κτα­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου και στις εθνι­κές εκλο­γές! «Αυτή η νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία αφο­ρά τις ευρω­ε­κλο­γές, είναι άλλη η δια­δι­κα­σία που χρειά­ζε­ται για τις εθνι­κές εκλο­γές», είπε, για να προ­σθέ­σει πως «είναι σαφές ότι η βού­λη­σή μας είναι αυτό να ξεκι­νή­σει να συζη­τιέ­ται και για τις εθνι­κές εκλογές».

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος είπε ακό­μα ότι κάτι τέτοιο θα απαι­τή­σει αυξη­μέ­νη πλειο­ψη­φία στη Βου­λή, όπως και ο προη­γού­με­νος νόμος για την ψήφο των απο­δή­μων. «Είναι ένα επό­με­νο βήμα, καθώς σίγου­ρα για τους εκλο­γείς εκτός Ελλά­δας η αντι­κα­τά­στα­ση της διά ζώσης ψηφο­φο­ρί­ας στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές με επι­στο­λι­κή ψήφο θέλει αυξη­μέ­νη πλειο­ψη­φία 200 εδρών», ανέ­φε­ρε. Επι­βε­βαιώ­νο­ντας δε ότι προη­γού­με­νοι νόμοι, όπως αυτός για την ψήφο των απο­δή­μων, αξιο­ποι­ή­θη­καν ακρι­βώς για να ανοί­ξουν επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, οδη­γώ­ντας βήμα — βήμα στην αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, σημεί­ω­σε: «Είναι σαν να ανε­βαί­νεις σε μια πολυ­κα­τοι­κία με τις σκά­λες όρο­φο — όρο­φο. Η πρώ­τη τομή ήρθε την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία, για να δοθεί στους εκλο­γείς του εξω­τε­ρι­κού η δυνα­τό­τη­τα ψήφου από τον τόπο δια­μο­νής τους (…) Εγι­ναν οι εκλο­γές, επα­νήλ­θα­με με σχε­τι­κή νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία λίγο πριν κλεί­σει για τους θερι­νούς μήνες η Βου­λή, όπου ουσια­στι­κά ήρα­με όλους τους περιο­ρι­σμούς για να μπο­ρεί όποιος έχει δικαί­ω­μα ψήφου να ψηφί­σει από τον τόπο δια­μο­νής του χωρίς περιο­ρι­σμούς». Και τώρα επα­νέρ­χο­νται και με το επό­με­νο επι­κίν­δυ­νο βήμα.

Η επι­στο­λι­κή ψήφος είναι μια δια­δι­κα­σία που μόνο το ΚΚΕ έχει καταγ­γεί­λει επα­νει­λημ­μέ­να, προει­δο­ποιώ­ντας για τους τερά­στιους κιν­δύ­νους αλλοί­ω­σης του εκλο­γι­κού σώμα­τος και του ίδιου του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος. Άλλω­στε οι πρώ­τες αντι­δρά­σεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν θετι­κές και απλά ζήτη­σαν να μάθουν και τις λεπτομέρειες.

ΚΚΕ: Εδώ και τώρα να πάρει πίσω η κυβέρ­νη­ση την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη εξαγ­γε­λία για την επι­στο­λι­κή ψήφο

Δ. Κου­τσού­μπας:
Επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, προ­σχη­μα­τι­κοί οι λόγοι που επι­κα­λεί­ται η κυβέρνηση

Το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του κατήγ­γει­λε την κυβερ­νη­τι­κή πρό­θε­ση καθιέ­ρω­σης επι­στο­λι­κής ψήφου και ζήτη­σε εδώ και τώρα να παρ­θεί πίσω αυτή η εξαγγελία.

Για το ζήτη­μα ρωτή­θη­κε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο συνέ­ντευ­ξής του το βρά­δυ της Πέμ­πτης στον ΑΝΤ1, και σημεί­ω­σε: «Θεω­ρού­με ότι είναι επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού σώμα­τος, για αλλοί­ω­ση της ψήφου, εκτός των άλλων και από το γεγο­νός ότι έτσι κι αλλιώς οι ψηφο­φό­ροι, οι απλοί εργα­ζό­με­νοι, είτε μένουν στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας είτε στο εξω­τε­ρι­κό, δέχο­νται πιέ­σεις κατά τη διάρ­κεια των εκλο­γών από διά­φο­ρους. Αλλος δέχε­ται από το αφε­ντι­κό του ότι μπο­ρεί και να τον απο­λύ­σει από τη δου­λειά αν δεν ψηφί­σει κάποιον εκλε­κτό του, έχου­με πάρα πολ­λά τέτοια παρα­δείγ­μα­τα και καταγ­γε­λί­ες, και επώ­νυ­μες, σε εκλο­γι­κές περιό­δους. Αλλο ζήτη­μα είναι επί­σης το εκλο­γι­κό σώμα του εξω­τε­ρι­κού. Για παρά­δειγ­μα, πολ­λοί από αυτούς τους ανθρώ­πους δεν έχουν επα­φή με την ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δεν πλη­ρώ­νουν τίπο­τα, ακό­μα και φόρους, φορο­λο­γία που πλη­ρώ­νει ο Ελλη­νας πολί­της, ο επαγ­γελ­μα­τί­ας, ο αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νος, αυτός που ζει στις ΗΠΑ ή στην Αφρι­κή, στην Ασία ή σε άλλες χώρες και βεβαί­ως θα καθο­ρί­ζουν με περί­ερ­γο τρό­πο την κυβέρ­νη­ση που θα παίρ­νει αυτούς τους νόμους και θα την πλη­ρώ­νουν όλοι οι υπόλοιποι…».

Σε διευ­κρι­νι­στι­κή ερώ­τη­ση αν το ΚΚΕ θα δια­τη­ρή­σει τη δια­φω­νία ακό­μα κι αν βρε­θούν ασφα­λι­στι­κές δικλί­δες, ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε: «Κοι­τάξ­τε να δεί­τε, δεν υπάρ­χουν ασφα­λι­στι­κές δικλί­δες σε αυτά, ιδιαί­τε­ρα στις πιέ­σεις, για­τί τώρα ένας άνθρω­πος που έχει τον φάκε­λό του, τον παίρ­νει στο σπί­τι του εκεί που πάει, δεν πάει σε εκλο­γι­κό τμή­μα, δεν είναι η παρου­σία του η ίδια που ρίχνει τον φάκε­λο μπρο­στά στην εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή στην κάλ­πη, τον στέλ­νει ταχυ­δρο­μι­κά. Ε, τώρα οποιοσ­δή­πο­τε μπο­ρεί να βάλει μαζί με την οικο­γέ­νεια, τον φίλο, τον αστυ­νό­μο της γει­το­νιάς και πάει λέγο­ντας, ό,τι θέλε­τε μπο­ρεί να σκε­φτεί­τε γύρω από αυτό το ζήτημα.

Γ. Γκιό­κας: Η επι­στο­λι­κή ψήφος ανοί­γει επι­κίν­δυ­νο δρό­μο για την παρα­βί­α­ση της μυστι­κό­τη­τας της ψήφου

Και υπάρ­χει πεί­ρα και διε­θνής, μάλι­στα χώρες που το υιο­θέ­τη­σαν αυτό το σύστη­μα είπαν ότι “κάνα­με λάθος”, ευρω­παϊ­κές χώρες, έχουν μιλή­σει υπεύ­θυ­να και πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που κυβερ­νούν αυτήν τη στιγ­μή γι’ αυτό το ζήτη­μα. Αρα είμα­στε πάρα πολύ επι­φυ­λα­κτι­κοί και είναι πρό­σχη­μα, θεω­ρού­με, αυτό που λέει η κυβέρ­νη­ση. Και μάλι­στα ανα­φέ­ρε­ται στα παι­διά που πάνε και δου­λεύ­ουν σεζόν στα νησιά, εργα­ζό­με­νους που δεν τους δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα, ενώ έτσι θα στέλ­νουν την επι­στο­λι­κή ψήφο, θα ψηφί­ζουν από τα νησιά της πατρί­δας μας ή όπου εργά­ζο­νται. Δεν ισχύ­ει αυτό το πράγ­μα, διό­τι η ίδια αυτή κυβέρ­νη­ση προ­ε­κλο­γι­κά όταν κατα­θέ­σα­με πρό­τα­ση νόμου και τρο­πο­λο­γία στη Βου­λή, για να δοθεί η δυνα­τό­τη­τα ελεγ­χό­με­να σε αυτούς τους ανθρώ­πους που έχουν το εκλο­γι­κό δικαί­ω­μα να το ασκούν από το μέρος όπου βρί­σκο­νται εκεί­νη τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο του καλο­και­ριού και δου­λεύ­ουν σεζόν, δεν το δέχτη­κε! Ηταν πολύ απλό αυτό το ζήτη­μα, και ελεγ­χό­με­νο και με βάση τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους κ.λπ. κ.λπ., άρα λοι­πόν είναι προ­σχη­μα­τι­κή όλη αυτή η ιστο­ρία, υπάρ­χουν άλλοι τρό­ποι να εξα­σφα­λί­σου­με το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν στους Ελλη­νες εργα­ζό­με­νους, από την επι­στο­λι­κή ψήφο ή από τέτοια μέτρα που σκαρ­φί­ζε­ται αυτήν τη στιγ­μή η κυβέρνηση».

Πηγή Ριζο­σπά­στης

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο