Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστράτευση κήρυξε το Ισραήλ

Το Ισρα­ήλ κινη­το­ποιεί κάποιες από τις εφε­δρι­κές του δυνά­μεις, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο στρα­τός, έπει­τα από την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ για απο­χώ­ρη­ση της Ουά­σιγ­κτον από την πυρη­νι­κή συμ­φω­νία με το Ιράν.

«Επι­στρα­τεύ­ου­με εφέ­δρους σε ειδι­κές περι­πτώ­σεις, όπως απαι­τεί­ται», δήλω­σε μια εκπρό­σω­πος του στρα­τού στο πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζει την κλί­μα­κα της επιστράτευσης.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επίθεση ενάντια σε συριακή στρατιωτική βάση νότια της Δαμασκού

Αερο­σκά­φη της ισραη­λι­νής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας εξα­πέ­λυ­σαν επι­δρο­μή ενά­ντια σε μια στρα­τιω­τι­κή θέση των συρια­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή Αλ Κισουά, νότια της Δαμα­σκού, δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς ένας διοι­κη­τής μιας τοπι­κής συμ­μα­χί­ας δυνά­με­ων, που πολε­μούν στο πλευ­ρό του Σύρου προ­έ­δρου Μπα­σάρ αλ Άσαντ .

Το συρια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων SANA ανέ­φε­ρε ότι εκρή­ξεις ακού­στη­καν στην περιο­χή Αλ Κισουά και ότι η συρια­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να κατέ­στρε­ψε δύο ισραη­λι­νούς πυραύ­λους στην ίδια περιοχή.

Η επι­δρο­μή έγι­νε λίγο μετά την κήρυ­ξη της επιστράτευσης.

Η Ουάσιγκτον αποχωρεί από την πυρηνική συμφωνία και επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη διε­θνή συμ­φω­νία για τον περιο­ρι­σμό του πυρη­νι­κού προ­γράμ­μα­τος της Τεχε­ρά­νης και την εκ νέου επι­βο­λή των κυρώ­σε­ων ενά­ντια στο Ιράν.

«Ανα­κοι­νώ­νω σήμε­ρα ότι οι ΗΠΑ θα απο­χω­ρή­σουν από την πυρη­νι­κή συμ­φω­νία του Ιράν», δήλω­σε ο Τραμπ σε τηλε­ο­πτι­κό του διάγγελμα.

«Σε λίγα λεπτά, θα υπο­γρά­ψω ένα προ­ε­δρι­κό υπό­μνη­μα για την έναρ­ξη της επα­να­φο­ράς των κυρώ­σε­ων των ΗΠΑ ενά­ντια στο ιρα­νι­κό καθε­στώς. Θα επι­βά­λου­με το ύψι­στο επί­πε­δο οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων», δήλωσε.

Πρό­σθε­σε ότι είναι έτοι­μος και πρό­θυ­μος να δια­πραγ­μα­τευ­τεί μια νέα συμ­φω­νία με το Ιράν όταν είναι έτοιμο.

Το κρα­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο της Τεχε­ρά­νης μετέ­δω­σε ότι η από­φα­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου να απο­συρ­θούν οι ΗΠΑ από τη συμ­φω­νία για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα της Τεχε­ρά­νης είναι παρά­νο­μη, παρά­τυ­πη και υπο­νο­μεύ­ει τις διε­θνείς συμφωνίες.

«Θαρ­ρα­λέα» και «σωστή» χαρα­κτή­ρι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου την απόφαση .

Το Ισρα­ήλ «εκτι­μά βαθιά» την από­φα­ση αυτή, πρό­σθε­σε ο Νετα­νιά­χου. Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης «συντα­γή για την κατα­στρο­φή» τη συμ­φω­νία που είχε επι­τευ­χθεί το 2015 με την Τεχεράνη.

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας Αβίγκ­ντορ Λίμπερ­μαν χαι­ρέ­τι­σε επί­σης την από­φα­ση του Τραμπ υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «θα γονα­τί­σει το ιρα­νι­κό καθεστώς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο