Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστρέφει στο κελί του ο Βασίλης Δημάκης

Επι­στρέ­φει στη δικα­στι­κή φυλα­κή Κορυ­δαλ­λού Ι ο κρα­τού­με­νος Βασί­λη Δημά­κης, μετά από από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Μετα­γω­γών, που υπά­γε­ται απευ­θεί­ας στη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Αντε­γκλη­μα­τι­κής Πολι­τι­κής του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας το Πολίτη.

Η συνε­δρί­α­ση ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη από την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, που έλη­γε η καρα­ντί­να των 14 ημε­ρών στις γυναι­κεί­ες φυλα­κές του Κορυ­δαλ­λού και η οποία ‑σύμ­φω­να με τη ΓΓΑΠ- προ­βλε­πό­ταν μετά την επα­να­με­τα­γω­γή του από τα Γρεβενά.

Το 14ήμερο έλη­ξε την Παρα­σκευή με απο­τέ­λε­σμα ο Βασί­λης Δημά­κης να προ­χω­ρή­σει και πάλι σε απερ­γία πεί­νας και δίψας από το Σάβ­βα­το, πυρο­δο­τώ­ντας νέες αντιδράσεις.

Την είδη­ση για την επι­στρο­φή του Δημά­κη στο αρχι­κό χώρο κρά­τη­σης του, ανα­κοί­νω­σε η ίδια η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας Αντε­γκλη­μα­τι­κής Πολι­τι­κής, Σοφία Νικο­λά­ου, η όποια δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Ο Δημά­κης επι­στρέ­φει στην δικα­στι­κή φυλα­κή Κορυ­δαλ­λού Ι, καθώς εξέ­λει­παν οι λόγοι για τους οποί­ους έγι­ναν οι μετα­γω­γές του και η κρά­τη­ση του σε άλλους χώρους και ολο­κλη­ρώ­θη­καν όλες οι προ­βλε­πό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες» ανέ­φε­ρε και συμπλή­ρω­σε με νόη­μα: «Ευελ­πι­στώ ότι από εδώ και στο εξής θα συνε­χί­σει ήσυ­χα την εκπαί­δευ­ση του στο Πανε­πι­στή­μιο, αλλά και την έκτι­ση του υπο­λοί­που της ποι­νής του».

Σημειώ­νε­ται ότι ο Δημά­κης θα μετα­φερ­θεί στην Δ΄ Πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού όπου κρα­τεί­το και κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα στο ίδιο κελί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο