Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιστρέφει στη φυλακή ο Κορκονέας, δολοφόνος του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στη σύλ­λη­ψη του Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα, που είχε κατα­δι­κα­στεί για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου και είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρος μετά την ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κού από το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, οδή­γη­σε η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Αρεί­ου Πάγου που δέχθη­κε, ότι κακώς του ανα­γνω­ρί­στη­κε ελαφρυντικό.

Η από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας, εκδό­θη­κε μετά από αναί­ρε­ση που είχε υπο­βάλ­λει κατά της από­φα­σης για τον Κορ­κο­νέα, ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λειος Πλιώ­τας και η οποία έγι­νε δεκτή.

Ο Επα­μει­νών­δας Κορ­κο­νέ­ας είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρος μετά τη δίκη του στο Εφε­τείο, καθώς του είχε ανα­γνω­ρι­στεί το ελα­φρυ­ντι­κό του σύν­νο­μου βίου, ελα­φρυ­ντι­κό που αντι­κα­τέ­στη­σε με τον νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα, εκεί­νο του πρό­τε­ρου έντι­μου βίου που πλέ­ον δεν υπάρχει.

Η ανα­γνώ­ρι­ση του ελα­φρυ­ντι­κού είχε ως απο­τέ­λε­σμα να απο­φυ­λα­κι­στεί ο Κορ­κο­νέ­ας, ενώ μετά την εξέ­λι­ξη από την Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου η δίκη θα επα­να­λη­φθεί από άλλους δικα­στές – εκτός εκεί­νων που δίκα­σαν την προη­γού­με­νη φορά- ενώ ο κατα­δι­κα­σθείς επα­νέρ­χε­ται στη φυλακή.

Η ποι­νή που του είχε επι­βλη­θεί ήταν 13 χρό­νια κάθειρξη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο