Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτάφιος: «Θα τα πω όλα στο Θεό…» — Ποιανού είναι ο Θεός;

Επε­κτα­τι­κοί πόλε­μοι, σκλα­βο­πά­ζα­ρα, εκτο­πί­σεις πλη­θυ­σμών, γενο­κτο­νί­ες, προ­σφυ­γιά, κακο­ποί­η­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση γυναι­κών και αθώ­ων παι­διών απο­τυ­πώ­νο­νται στο φετι­νό στο­λι­σμό του κου­βου­κλί­ου του Επι­τα­φί­ου της Μονής Ιεράς Μονής Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­νος Φόδε­λε, με το μήνυ­μα «Θα τα πω ΟΛΑ στον Θεό…».

Ανά­με­σα στις εικό­νες που απο­τυ­πώ­νο­νται είναι από το Ολο­καύ­τω­μα της Βιά­νου, την Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή και τη γενο­κτο­νία των Ποντί­ων, τα παι­διά από τους πολέ­μους, εικό­νες προ­σφύ­γων, την εισβο­λή στην Κύπρο, μέχρι και από τα τρία αδέλ­φια της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη από την Πάτρα, των οποί­ων ο θάνα­τος συγκλονίζει.

Οσο κι αν δια­φω­νού­με με το μήνυ­μα που ενο­χο­ποιεί τον άνθρω­πο που αρνή­θη­κε το Θεό και καλεί σε «ΑΓΑΠΗ, ΣΥΓΝΩΜΗ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ», θα επι­κρο­τή­σου­με αυτό που βλέ­που­με. Θα θυμί­σου­με όμως στο ποί­μνιο ότι ο Θεός είναι δικό τους, αυτών που σπέρ­νουν πολέ­μους, φτώ­χεια, προ­σφυ­γιά. Αυτών που προ­κα­λούν γενο­κτο­νί­ες. Αυτών που ανα­γκά­ζουν τους ανθρώ­πους να ζουν σε έναν κόσμο βίας και εκμετάλλευσης.

Γι’ αυτό και αυτός ο Θεός και οι εκπρό­σω­ποί τους (ακό­μη και με τέτοιες επι­φα­νεια­κά θετι­κές πρω­το­βου­λί­ες) προ­σπα­θούν με κάθε τρό­πο να βγά­λουν από το κάδρο των ευθυ­νών τους πραγ­μα­τι­κά υπεύ­θυ­νους, αυτούς που κατέ­χουν και οικειο­ποιού­νται τον πλού­το που παρά­γουν οι πολλοί.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο