Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Πλημμύρισε μέχρι και η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ…

Η βρο­χό­πτω­ση των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει μέχρι και η βιβλιο­θή­κη του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης!

Έκπλη­κτοι φοι­τη­τές που βρί­σκο­νταν στο σημείο είδαν να στά­ζουν νερά από την οροφή!

Με μια βρο­χή, οι δρό­μοι της δεύ­τε­ρης μεγα­λύ­τε­ρης πόλης της χώρας μετα­τρέ­πο­νται σε ποτά­μια και το μεγα­λύ­τε­ρο πανε­πι­στη­μια­κό ίδρυ­μα μπά­ζει… νερά!

Το «επι­τε­λι­κό κρά­τος Μητσο­τά­κη στα καλύ­τε­ρά του.

Διό­τι μπο­ρεί να πλημ­μυ­ρί­ζει μέχρι και η βιβλιο­θή­κη, μπο­ρεί τα πανε­πι­στή­μια και ευρύ­τε­ρα η Παι­δεία να υπο­χρη­μα­το­δο­τεί­ται, μπο­ρεί να υπάρ­χουν χιλιά­δες ελλεί­ψεις σε κάθε τομέα, αλλά… λεφτά από την κυβέρ­νη­ση υπάρ­χουν! Για «πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία» και τρο­μο­κρά­τη­ση των φοιτητών…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο