Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτροπή Αγώνα εναντία στη Συμφωνία για τις Βάσεις: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ με αίτημα καμία εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ (ΦΩΤΟ)

Με βασι­κό αίτη­μα να μην υπάρ­ξει καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, να μη δοθεί καμία διευ­κό­λυν­ση στους ιμπε­ρια­λι­στές και να να κλεί­σουν τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις πραγ­μα­το­ποί­η­σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών.

Εκπρό­σω­ποι εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, της ΕΕΔΥΕ, Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, της ΟΓΕ, Συλ­λό­γων ΕΒΕ και μαζι­κών φορέ­ων φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα όπως «Σύν­νε­φα πολέ­μου και στη γει­το­νιά μας, συνα­γερ­μός παντού για μας και τα παι­διά μας», «Οι βάσεις και το ΝΑΤΟ μπλέ­κουν το λαό όχι στο νέο μακε­λειό», «Καμιά συμ­με­το­χή, καμία εμπλο­κή, έξω από την Ελλά­δα οι ΝΑΤΟι­κοί», ενώ το πανό που άπλω­σαν έγρα­φε «Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο! Καμία διευ­κό­λυν­ση στους ιμπε­ρια­λι­στές! Να κλεί­σουν τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ».

Στον αντί­πο­δα και σε μια ακό­μη ένδει­ξη της πραγ­μα­τι­κής πρό­θε­σης της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών αρνή­θη­κε να δεχτεί αντι­προ­σω­πεία της Επι­τρο­πής, προ­κει­μέ­νου να παρα­δώ­σει το ψήφι­σμα της κινητοποίησης.

Εκ μέρους της Επι­τρο­πής, ο Νίκος Παπα­γε­ωρ­γί­ου κατήγ­γει­λε το γεγο­νός, σημειώ­νο­ντας πως η πόρ­τα του υπουρ­γεί­ου είναι κλει­στή για τους εργα­ζό­με­νους, τα Σωμα­τεία και τους φορείς και ορθά­νοι­χτη για τους μεγά­λους μονο­πω­λια­κούς ομίλους.

Στο ψήφι­σμά της, μετα­ξύ άλλων, η Επι­τρο­πή ανα­φέ­ρει: «Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ φέρει βαρύ­τα­τες ευθύ­νες. Εμπλέ­κει τη χώρα μας στο κου­βά­ρι των αντα­γω­νι­σμών, ανα­λαμ­βά­νει επι­κίν­δυ­νες πρω­το­βου­λί­ες, επι­διώ­κει να παί­ξει τον ρόλο του καλού μαθη­τή για τα ευρω­α­τλα­ντι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Μέσω των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη έως τη Σού­δα η χώρα μας μετα­τρέ­πε­ται σε απέ­ρα­ντο πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο κατά άλλων λαών. Ταυ­τό­χρο­να, ο λαός μας στο­χο­ποιεί­ται».

Σημειώ­νει παράλ­λη­λα, ανα­φε­ρό­με­νη στις πρό­σφα­τες τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις, πως «καταρ­ρί­πτο­νται στην πρά­ξη οι μύθοι ότι ο ρόλος του μπρο­στά­ρη στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια μπο­ρεί δήθεν να εγγυ­η­θεί την ασφά­λεια, την προ­στα­σία των συνό­ρων και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας μπρο­στά στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα».

Απευ­θύ­νει δε κάλε­σμα: «Όλοι στον αγώ­να ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ! Να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί καμιά ευρω­α­τλα­ντι­κή υπο­δο­μή από ελλη­νι­κό έδα­φος για τις επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρα­νία! Να μην επι­κυ­ρω­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις! Να κλεί­σουν τώρα όλες οι ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις και υπο­δο­μές!».

Η κινη­το­ποί­η­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε ανα­νε­ώ­νο­ντας το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού για την ημέ­ρα που η κυβέρ­νη­ση θα φέρει στη Βου­λή προς επι­κύ­ρω­ση τη νέα Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, ενώ η Επι­τρο­πή κάλε­σε τον λαό να είναι σε ετοι­μό­τη­τα για οποια­δή­πο­τε νέα επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη στην Ουκρα­νία και την Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Ξεχω­ρί­σα­με, ανά­με­σα στους δια­δη­λω­τές τον Κώστα Παπα­δά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος, τον πάντα μάχι­μο Ηλία Σιώ­ρα -για­τρό της καρ­διάς μας και του «ιερού πεζο­δρο­μί­ου», τους πρώ­ην δημάρ­χους Και­σα­ρια­νής με την ΛαΣυ Γιώρ­γο Κατη­μερ­τζή (γερό­λυ­κο αλλά πάντα στις επάλ­ξεις) και Ηλία Στα­μέ­λο, καθώς και εκπρο­σώ­πους μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων, σωμα­τεί­ων, γυναι­κεί­ων συλ­λό­γων (ΟΓΕ) κλπ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο