Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτροπή Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ | ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ: Όλοι στην Κάνιγγος 10.30 πμ, οργισμένοι με τη μικρότητα της οσφυοκαμψίας

Δεν θα περάσει το δικαστικό πραξικόπημα στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Όλοι στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4η Μάη στις 10:30 π.μ., στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας

Με μια από­φα­ση “μνη­μείο” παρέμ­βα­σης της “ανε­ξάρ­τη­της” δικαιο­σύ­νης στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, αργά το μεση­μέ­ρι της Μεγά­λης Πέμ­πτης 21ης Απρί­λη, “άλλα­ξε” τη νόμι­μη διοί­κη­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, διο­ρί­ζο­ντας με προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή δοτή πλειο­ψη­φία κυβερ­νη­τι­κών συν­δι­κα­λι­στών στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της, η εκλεγ­μέ­νη διοί­κη­ση της Ένω­σης Συντα­ξιού­χων Ταμεί­ου Ασφά­λι­σης Μηχα­νι­κών και Εργο­λη­πτών Δημο­σί­ων Έργων (ΕΣΤΑΜΕΔΕ).

Οι κυβερ­νη­τι­κοί συν­δι­κα­λι­στές, αφού έχουν απο­τύ­χει σε όλες τις μέχρι σήμε­ρα δικα­στι­κές ενέρ­γειες τους για να ελέγ­ξουν τη διοί­κη­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, καθαι­ρώ­ντας δικα­στι­κά το αγω­νι­στι­κό Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο που εκλέ­χθη­κε πριν τρία χρό­νια, προ­σέ­φυ­γαν στο δικα­στή­ριο για να τους δώσει την προ­σω­ρι­νή διοίκηση!
Η από­φα­ση αυτή εκδό­θη­κε ενώ το ΔΣ έχει αναγ­γεί­λει απο­λο­γι­στι­κή ΓΣ και αρχαι­ρε­σί­ες για την Τετάρ­τη 4 Μάη, με βάση όλες τις προ­βλέ­ψεις του Κατα­στα­τι­κού και τη νόμι­μη δια­δι­κα­σία διο­ρι­σμού δικα­στι­κού αντιπροσώπου.

Μάλι­στα, η δικα­στής προ­χώ­ρη­σε στην προ­κλη­τι­κή αυτή από­φα­ση, αγνο­ώ­ντας ότι εκκρε­μεί η έκδο­ση από­φα­σης για την κύρια αγω­γή των κυβερ­νη­τι­κών συν­δι­κα­λι­στών, με την οποία προ­σπα­θούν να ακυ­ρώ­σουν τις νόμι­μες αρχαι­ρε­σί­ες της 18ης.4.2019 και η οποία έχει ήδη συζη­τη­θεί! Έτσι, οι κυβερ­νη­τι­κοί συν­δι­κα­λι­στές θα αξιο­ποι­ή­σουν την προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή, “προ­κα­τα­λαμ­βά­νο­ντας” το απο­τέ­λε­σμά της ορι­στι­κής συζή­τη­σης για τον διο­ρι­σμό προ­σω­ρι­νής διοί­κη­σης, που έχει καθο­ρι­στεί για την 6η Ιούνη».

Συνε­χί­ζο­ντας η Ένω­ση επι­ση­μαί­νει ότι, «η νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη διοί­κη­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ δηλώ­νει ότι η απά­ντη­ση των αγω­νι­ζό­με­νων συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών στο πρα­ξι­κό­πη­μα είναι να μη στα­μα­τή­σουν ούτε στιγ­μή την αγω­νι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση, και τη συσπεί­ρω­ση για την 4η Μάη μέρα που είχε ορι­στεί η Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέλευση.

Τον οργα­νω­μέ­νο μαζι­κό αγώ­να δεν μπο­ρεί να τον στα­μα­τή­σει καμιά πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή “προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή” που επι­χει­ρεί να δώσει τη δυνα­τό­τη­τα στους κυβερ­νη­τι­κούς συν­δι­κα­λι­στές να «κλεί­σουν» ορι­στι­κά την ΕΣΤΑΜΕΔΕ, κάνο­ντας “εκλο­γές” με τις ηλε­κτρο­νι­κές δια­δι­κα­σί­ες των εικο­νι­κά συμ­με­τε­χό­ντων σε δια­δι­κτυα­κές Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις του “Zoom” και των εικο­νι­κών ψηφο­φό­ρων στο κρα­τι­κό σύστη­μα ψηφο­φο­ριών «Ζευς» όπως ορί­ζει ο Νόμος Χατζηδάκη».

«Η εκλεγ­μέ­νη διοί­κη­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ καλεί τα μέλη της την Τετάρ­τη, 4 Μάη, 10.30΄π.μ., να μετα­τρέ­ψουν τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και των αγω­νι­ζό­με­νων συντα­ξιού­χων του ΤΣΜΕΔΕ, σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση αντί­στα­σης στο δικα­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη, συζή­τη­σης για τα προ­βλή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις τους.

«Να κάνου­με το κίνη­μά μας μετε­ρί­ζι όλων αυτών που ξέρουν, υπερ­νι­κώ­ντας τις δυσκο­λί­ες της ηλι­κί­ας, να υπε­ρα­σπί­ζο­νται και το δικό τους παρόν, και το μέλ­λον των παι­διών κι εγγο­νιών τους, και τις όποιες δημο­κρα­τι­κές κατα­κτή­σεις επι­τεύ­χθη­καν ως τώρα με αγώ­νες και θυσί­ες» κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Όλα τα σφυριά του αστικού κράτους συντονισμένα

Συνα­δέλ­φισ­σες και συνάδελφοι

Η τελευ­ταία εξέ­λι­ξη θα είχε γλα­φυ­ρό ενδια­φέ­ρον αν δεν πλα­νιό­ταν το δικα­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που ανέ­κο­ψε τη ΓΣ και τις εκλο­γές της ΕΣΤΑΜΕΔΕ (#). Πέτυ­χαν οι ανεκ­δι­ή­γη­τοι, (χωρίς να πάμε στο «αχρεί­α­στο» δικα­στή­ριο που δεν είχε νόη­μα), το μισό από αυτό που ζητού­σαν, μόνο το να μην κάνου­με εκλο­γές, όχι το να μη γίνει ΓΣ! Και αυτά, ενώ ήδη εμείς το είχα­με δηλώ­σει μετά την πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή  προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή, πως δεν θα κάνου­με εκλο­γές και επί­ση­μη γενι­κή συνέ­λευ­ση, αφού δεν είμα­στε προ­σω­ρι­νά διοίκηση.

Η γελοιό­τη­τα της γλοιώ­δους εξυ­πη­ρέ­τη­σης του κατε­στη­μέ­νου στο κορύ­φω­μά της. Αλλά και η δολιό­τη­τα. Θέλουν να ΄χουν αυτού του είδους τα χαμερ­πή επι­χει­ρή­μα­τα  (να κι άλλο δικα­στή­ριο ανα­γνώ­ρι­σε το δίκιο μας) για επα­νά­λη­ψη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στις 6 Ιού­νη. Και κυρί­ως να απο­τρέ­ψουν, φοβί­σουν και παρα­πλα­νή­σουν συνα­δέλ­φους που ΄χουν σκο­πό να ΄ρθουν, για την υπο­στή­ρι­ξη των κοι­νών αιτη­μά­των μας, αφού η από­φα­ση της ουσια­στι­κής ΓΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, αυτής της μόνης που εκφρα­ζό­ταν αγω­νι­στι­κά και διεκ­δι­κη­τι­κά, θα έχει τόσο περισ­σό­τε­ρο βάρος, όσο περισ­σό­τε­ροι έρθουν.

Με πεί­σμα όλοι! Η μάχη της μαζι­κής παρου­σί­ας μας είναι και μάχη δημο­κρα­τί­ας και θα νοιώ­σουν και τώρα και στις 6 Ιού­νη την ανά­σα μας αυτοί που υπη­ρε­τούν και γλεί­φουν το κρά­τος των σφα­γέ­ων μας για το παντε­σπά­νι τους.

Κώστας Τζα­τζά­νης και
Από­στο­λος Τσι­ρο­ζί­δης, από την Επι­τρο­πή Αγώ­να των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Ματ­θαί­ος Ιμπριά­λος, επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Αγώ­να των μελών της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

(#)
Επει­δή κάποιοι τυχάρ­πα­στοι που έχα­σαν την πλειο­ψη­φία στη ΓΣ της 18–4 2019 λάκι­σαν απ τη ΓΣ και τη νόμι­μη δια­δι­κα­σία κι έκα­ναν λέει εκλο­γές δίκες τους χωρίς εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή, έχα­σαν τρία δικα­στή­ρια στην προ­σπά­θεια τους να μας απο­κα­θη­λώ­σουν από τη διοί­κη­ση κι έκα­ναν μετά 14 μήνες αγω­γή με τα ίδια επι­χει­ρή­μα­τα που έχα­σαν και που ζητού­σαν να δικα­στεί μετά τρία χρό­νια και τελευ­ταία ανα­κά­λυ­ψαν «δυαρ­χία» για να ξεγε­λά­σουν δικα­στές ή να δικαιο­λο­γή­σουν πραξικοπήματα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο