Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Ούτε λέξη για την εγκληματική απελευθέρωση των σιδηροδρόμων

Η εγχεί­ρη­ση πέτυ­χε, ο ασθε­νής απεβίωσε.

Με αυτή τη ρήση θα μπο­ρού­σε να συνο­ψι­στεί το ανα­με­νό­με­νο πινγκ-πονγκ ευθυ­νών στο οποίο επι­δό­θη­καν οι πρώ­ην υπουρ­γοί Μετα­φο­ρών από το 2014 έως σήμε­ρα στη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Διαφάνειας.

Οι πρώ­ην υπουρ­γοί Μετα­φο­ρών Κ. Καρα­μαν­λής, Χρ. Σπίρ­τζης και Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, καθώς και ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Γ. Γερα­πε­τρί­της, κλή­θη­καν στην Επι­τρο­πή για να δώσουν εξη­γή­σεις σχε­τι­κά με την πορεία και την εξέ­λι­ξη των έργων της σύμ­βα­σης 717 για την τηλε­διοί­κη­ση – σηματοδότηση.

Στις μακρο­σκε­λέ­στα­τες τοπο­θε­τή­σεις τους, οι πρώ­ην υπουρ­γοί δεν ανα­φέρ­θη­καν σε κανέ­να σημείο στην κατά­τμη­ση των σιδη­ρο­δρό­μων, στην απε­λευ­θέ­ρω­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του μετα­φο­ρι­κού έργου, στην λογι­κή κόστους – οφέ­λους, που ευθύ­νε­ται για την τρα­γι­κή έλλει­ψη μέτρων ασφα­λεί­ας για τις μετα­φο­ρές, την τερά­στια έλλει­ψη προ­σω­πι­κού που έχει οδη­γή­σει στην εντατικοποίηση.

Αντί­θε­τα, επι­χεί­ρη­σαν να βγά­λουν «λάδι», τόσο, ο καθέ­νας τα πεπραγ­μέ­να της δικής του δια­κυ­βέρ­νη­σης, αλλά και όλοι μαζί την πολι­τι­κή της ΕΕ, που δεν είναι άλλη από την απε­λευ­θέ­ρω­ση, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και το «σπά­σι­μο» του ΟΣΕ, που δια­χώ­ρι­σε το βαγό­νι από τη ράγα.

Προ­κλη­τι­κό­τα­τη ήταν η τοπο­θέ­τη­ση του τέως υπουρ­γού Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών, Κ. Καρα­μαν­λή, που αφού «ευλό­γη­σε τα γένια του» επει­δή «ανέ­λα­βε την πολι­τι­κή ευθύ­νη» και παραι­τή­θη­κε, στη συνέ­χεια επα­νέ­φε­ρε το χρε­ο­κο­πη­μέ­νο αφή­γη­μα της «ατο­μι­κής ευθύ­νης. Σε αντί­θε­ση με όσα ισχυ­ρί­στη­κε ο Χρ. Σπίρ­τζης, ισχυ­ρί­στη­κε ότι η ΝΔ προ­χώ­ρη­σε την υλο­ποί­η­ση της σύμ­βα­σης από το 18% στο 70%, η οποία είχε βαλ­τώ­σει, όπως είπε. Μάλι­στα, είπε ότι «είναι και ο σταθ­μός της Λάρι­σας ανά­με­σα σε αυτούς που παρα­δό­θη­κε σύστη­μα τηλε­διοί­κη­σης την τελευ­ταία 3ετία».

Ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός για 18 μήνες το διά­στη­μα 2013–2014 επί κυβέρ­νη­σης ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, ανα­φέρ­θη­κε στην υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης 717 για την τηλε­διοί­κη­ση και την ηλε­κτρο­κί­νη­ση. Αρκέ­στη­κε σε μία σύντο­μη ανα­δρο­μή που αφο­ρού­σε την θητεία του στο υπουρ­γείο, παρα­θέ­το­ντας τον τρό­πο και τα δεδο­μέ­να που οδή­γη­σαν στην υπο­γρα­φή της επί­μα­χης σύμ­βα­σης, για την οποία όπως ισχυ­ρί­στη­κε δεν έχει βάλει καμία υπο­γρα­φή. Ακό­μα έκα­νε λόγο για δολιο­φθο­ρές και κλο­πές τις δεκα­ε­τί­ες του 1990 και του 2000.

Ο Χρ. Σπίρ­τζης, υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, προ­σπά­θη­σε να πεί­σει ότι «δεν είμα­στε όλοι ίδιοι», ανα­φε­ρό­με­νος στη ΝΔ, ξεχνώ­ντας βέβαια να ανα­φέ­ρει ότι η κυβέρ­νη­ση αυτή, το 2017 ξεπού­λη­σε το μετα­φο­ρι­κό κομ­μά­τι στο ιτα­λι­κό μονο­πώ­λιο, το οποίο επι­δο­τού­σε μάλι­στα κάθε χρό­νο με περισ­σό­τε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια για να εκτε­λεί δρο­μο­λό­για στις «άγο­νες γραμ­μές» Αθή­νας — Θεσ­σα­λο­νί­κης, πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σε και επέ­κτει­νε η τωρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Ακό­μα, βάφτι­σε την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης και τη λογι­κή – κόστους οφέ­λους ως «συντη­ρη­τι­κές επι­λο­γές», απο­κρύ­βο­ντας ότι αυτές υλο­ποι­ή­θη­καν και υλο­ποιού­νται πιστά και από τις σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέ­χεια επι­χεί­ρη­σε να πεί­σει ότι την περί­ο­δο 2015–2019 όλα έγι­ναν καλώς καμω­μέ­να, λέγο­ντας ότι «το 2019 παρα­δό­θη­κε εγκα­τε­στη­μέ­νο σύστη­μα, είχαν εκπαι­δευ­τεί όλοι οι εργα­ζό­με­νοι το οποίο μέχρι σήμε­ρα δεν έχει μπει σε λειτουργία».

Παρα­δέ­χθη­κε όμως, απο­κα­λύ­πτο­ντας την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που θέτει προ­τε­ραιό­τη­τα τα κέρ­δη ότι «η υπο­χρέ­ω­ση της χώρας αφο­ρά μόνο τις κύριες γραμ­μές και όχι όλο το δίκτυο». Ανα­φο­ρι­κά με τα του δυστυ­χή­μα­τος είπε ότι «τηλε­διοί­κη­ση στο τμή­μα σταθ­μού Λάρι­σας δεν υπήρ­χε από τον 7ο του 2019 έως σήμε­ρα και δεν υπήρ­χε δικλεί­δα ασφα­λεί­ας». Δια­φη­μί­ζο­ντας» ξανά την δια­κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι υλο­ποί­η­σε πάνω από 70% της σύμ­βα­σης 717, ενώ τον Φλε­βά­ρη του 2015 ήταν στο μηδέν.

Ισχυ­ρί­στη­κε ακό­μα ότι το σύστη­μα τηλε­διοί­κη­σης «χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως τις 22:12, μία ώρα και κάτι πριν το δυστύ­χη­μα» και πώς «ο σταθ­μάρ­χης μπο­ρού­σε να χαρά­ξει τη δια­δρο­μή ηλε­κτρο­νι­κά αλλά το έκα­νε χει­ρο­κί­νη­τα και ξέχα­σε το κλει­δί σε λάθος θέση». Είπε ακό­μα ότι ήταν «αδι­καιο­λό­γη­τα από­ντες δύο σταθ­μάρ­χες την ώρα του δυστυ­χή­μα­τος» και πώς «υπήρ­χαν δικλεί­δες ασφα­λεί­ας, αλλά δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν». Ωστό­σο δεν εξή­γη­σε για ποιο λόγο δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε το σύστη­μα τηλεδιοίκησης…

Κλεί­νο­ντας το σκέ­λος των τοπο­θε­τή­σε­ων των υπουρ­γών, ο Γ. Γερα­πε­τρί­της, υπο­σχέ­θη­κε ότι θα επι­σπευ­στούν οι χρό­νοι παρά­δο­σης του έργου της τηλε­διοί­κη­σης, με ορί­ζο­ντα τον Οκτώ­βρη του ’23. Ισχυ­ρί­στη­κε και αυτός ότι υφί­στα­ται τοπι­κό κέντρο τηλε­διοί­κη­σης Λάρι­σας, καταγ­γέλ­λο­ντας «συνει­δη­τή παραπλάνηση».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο