Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επιτυχία του ΚΚ Τουρκίας στις εκλογές: Εκλέχθηκε ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος στην πόλη Ντερσίμ!

Μια ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων νίκη πέτυ­χε στις χθε­σι­νές τοπι­κές εκλο­γές το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) καθώς στην πόλη Ντερ­σίμ εκλέ­χθη­κε ο πρώ­τος κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος στην ιστο­ρία της Τουρ­κι­κής Δημοκρατίας. 

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του πορ­ταλ soL news, ο υπο­ψή­φιος του ΚΚ Τουρ­κί­ας, Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου φέρε­ται να συγκε­ντρώ­νει την πλειο­ψη­φία των ψήφων με 32,61%, αφή­νο­ντας πίσω τους υπο­ψη­φί­ους των αστι­κών κομμάτων. 

Ο Ματσό­γλου είναι γνω­στός στο χώρο της τοπι­κής διοί­κη­σης στη γει­το­νι­κή χώρα, καθώς μέχρι σήμε­ρα έχει δια­τε­λέ­σει δήμαρ­χος της πόλης Όβα­τσικ της ανα­το­λι­κής επαρ­χί­ας Τουν­τσε­λί. Κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του έγι­νε ευρέ­ως γνω­στός για την εφαρ­μο­γή του συνε­ται­ρι­στι­κού αγρο­τι­κού μοντέ­λου στην παρα­γω­γή βιο­λο­γι­κή καλ­λιέρ­γειας φασο­λιών, ρεβυ­θιών και μελιού. Από τα έσο­δα που απο­κό­μι­σε, μέρος των οποί­ων δόθη­καν σε υπο­τρο­φί­ες μαθη­τών και τα υπό­λοι­πα μοι­ρά­στη­καν σε λαϊ­κές οικο­γέ­νειες. Ως δήμαρ­χος του Όβα­τσικ έγι­νε αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης ως πρό­τυ­πο δια­φά­νειας, καθώς είχε αναρ­τή­σει τον πίνα­κα εσό­δων-εξό­δων και στην ιστο­σε­λί­δα του δήμου και σε μια μεγά­λη αφί­σα που κρέ­μα­σε στην είσο­δο του δημαρχείου.

Μιλώ­ντας στο soL news, ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος σημεί­ω­σε ότι «οι πόρ­τες του δήμου θα είναι ανοι­χτές για το λαό», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως ο ίδιος θα επι­διώ­ξει να ασκή­σει τη διοί­κη­ση του δήμου μαζί με το λαό. Ευχα­ρί­στη­σε όλους τους ψηφο­φό­ρους και όσους τον πίστε­ψαν και στή­ρι­ξαν την καμπά­νια του, προ­σθέ­το­ντας: «Θα δεί­ξου­με σε όλη τη χώρα πως ένα σοσια­λι­στι­κό μοντέ­λο είναι εφικτό».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο