Επιτυχία του ΚΚ Τουρκίας στις εκλογές: Εκλέχθηκε ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος στην πόλη Ντερσίμ!

Μια ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων νίκη πέτυ­χε στις χθε­σι­νές τοπι­κές εκλο­γές το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) καθώς στην πόλη Ντερ­σίμ εκλέ­χθη­κε ο πρώ­τος κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος στην ιστο­ρία της Τουρ­κι­κής Δημο­κρα­τί­ας.  Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του πορ­ταλ soL news, ο υπο­ψή­φιος του ΚΚ Τουρ­κί­ας, Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου φέρε­ται να συγκε­ντρώ­νει την πλειο­ψη­φία των ψήφων με 32,61%, αφή­νο­ντας πίσω τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Επι­τυ­χία του ΚΚ Τουρ­κί­ας στις εκλο­γές: Εκλέ­χθη­κε ο πρώ­τος κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος στην πόλη Ντερ­σίμ!.